Mogen gegevens geconverteerd worden bewaard?

Het converteren van eventuele administratieve gegevens (denk aan het inscannen van een papieren document of het overstappen naar een ander computersysteem) is toegestaan, mits:
  1. Alle gegevens inhoudelijk juist zijn overgezet;
  2. De nieuwe gegevensdrager tijdens de hele bewaartermijn beschikbaar is;
  3. De geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd (re)produceren en leesbaar kunnen worden gemaakt;
  4. De fiscale controle van de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd kan worden uitvoerd;
  5. De uitkomsten van de interne controle, bijvoorbeeld de afstemming met de oorspronkelijke gegevens en de eventuele verschillenanalyse worden bewaard.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.