Hoe wordt overmacht opgenomen een contract?

Indien er sprake is van een gebeurtenis buiten de macht om van partijen, waardoor het contract niet kan worden nagekomen, kan tot een overmachtssituatie leiden. In de regel is deze clausule als volgt geformuleerd:
'Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze Overeenkomst (met uitzondering van de betalingsverplichtingen) die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.'
Of een situatie onder overmacht valt zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Allereerst moet er sprake zijn van een van de in de clausule benoemde factoren of rampen die overmacht veroorzaken. Indien dit niet het geval is, maar de overheid bijvoorbeeld wel besluit om in een bepaalde situatie om gebieden af te zetten, kan dit wellicht wel onder de clausule vallen. Het kan ook zijn dat de overheid bepaalde omstandigheden als overmachtssituatie bestempelt.
Als er  sprake is van overmacht dan blijft het zaak om adequaat te reageren. Door bijvoorbeeld en indien mogelijk, de productie naar een andere locatie te verplaatsen of producten of onderdelen bij een andere toeleverancier te bestellen. Blijf in contact met leveranciers en klanten en informeer hen onmiddellijk over een mogelijk overmachtssituatie, zodat ook de klant hierop kan anticiperen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.