04
MW

Investors in people

Hoe het beste in mensen investeren?

Hoe het beste in mensen investeren? 'Investors in people' is een beproefd concept. Profiteer van de inzichten die er inmiddels mee opgedaan zijn, succesfactoren en valkuilen bij het werken met het het IiP-Model: de cyclus van Plannen, Uitvoeren en Beoordelen; de koppeling aan het Kaizen principe; de vergelijking met andere managementmodellen; de werkwijze en ervaringen. Voorbeelden en Praktijkervaringen.

Voorgeschiedenis Investors in People

Het Investors in People Model stamt uit Groot Brittannië en kent zijn oorsprong in de regeringsperiode van Mrs. Margaret Thatcher, een periode van economische crisis. Wetenschappelijk onderzoek resulteerde in het advies om het Japanse Kaizen principe respectievelijk de daarop gebaseerde door William Edwards Deming voorbereide Kwaliteitscirkel (Plan, Do, Check, Act) een basis te laten vormen voor de essentiële ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers om zo organisaties op een hoger plan te kunnen brengen.

In 1990 werd de basis gelegd voor het Investors in People Model. Een Model met de uitgangspunten Plannen, Uitvoeren en Beoordelen. Uitgangspunten die aan de basis staan van een continue kwaliteitscirkel. Aan het begin van dit jaar (2011) werkte 40% van de Britse beroepsbevolking voor een Investor in People en dat binnen een verscheidenheid aan sectoren.

In 2001 is het IiP-Model in Nederland geïntroduceerd door het Ministerie van Economische Zaken. Op dit moment is TNO in ons land licentiehouder voor het IiP-Model.

De Plannen, Uitvoeren, Beoordelen cyclus.

De basis voor de IiP-cirkel vormt Plannen c.q. het Strategisch Plan van de organisatie. Vanuit dat Plan volgen logisch stappen zoals de Leer- en Ontwikkelstrategie: de Strategie om van ist naar soll te kunnen komen. Eenvoudig gezegd: ‘Over welke Kennis, Kunde en Competenties beschikken onze mensen nu en welke KKC hebben we nodig om ons Plan uit te kunnen voeren?’ Dat ‘gat’ dient te worden gevuld wil het Plan succesvol kunnen zijn.

Aansluitende strategieën zijn vervolgens: de Strategie voor het Managen van Mensen tot aan het Meten van de Prestaties en vervolgens het Continue Verbeteren van mens en organisatie. Met de resultaten daarvan kan voor de volgende periode een nieuwe PUB Cyclus starten.

Ontwikkel je jezelf nu, als organisatie, continu binnen dit IiP Model, dan mag je jezelf een Investor in People noemen.

Werkwijze

Het IiP Model meet door middel van een organisatie brede enquête en interviews met een ad random geselecteerde groep managers en medewerkers aan de hand van 39 indicatoren de beleving van de Strategie c.q. het Strategisch Plan. Kunnen de medewerkers het Plan uitleggen op een bij hun werkzaamheden passend niveau? Maar ook: is er bij medewerkers en managers voldoende commitment om het Plan succesvol uit te kunnen voeren? Hoe wordt de feedback ervaren? Is er sprake van gelijkheid? e.a. Hierbij uitgaande van de gedachte: “IiP, it’s in the People, not in the Paper.”

Met het rapport van deze 0-meting maakt de organisatie zelf een Actieplan voor de komende planperiode. In principe kost dat betrokkenen geen extra werk omdat de acties altijd maatwerk zijn en passend binnen het reguliere mensenmanagement beleid van de organisatie.

Na de planperiode volgt er een assessment waarin opnieuw de beleving van de medewerkers en managers wordt gemeten. Is er naar hun mening sprake van een ontwikkeling in de organisatie dan mag hun werkgever zich voor een periode van 3 jaar Investor in People noemen.

Valkuil

Het IiP-Model is vooral een communicatie instrument, communicatie door de leidinggevenden in en naar de organisatie. Voor de optimale communicatie is je commitment nodig. In dat persoonlijke commitment, wat meer is dan betrokkenheid, zit feitelijk de essentie van het Model. Ontbreekt dat commitment aan de toegevoegde waarde van Investors in People voor je organisatie, dan wordt het nooit een succes. (nb; maar geldt dat commitment niet voor de implementatie voor ieder model, iedere toepassing?)

Van contraproductief werkgedrag naar bevlogenheid
Contraproductief werkgedrag van medewerkers kan voor een groot deel verklaard en voorspeld worden vanuit persoonlijkheidsfactoren. Vriendelijke en gewetensvolle medewerkers verzuimen minder vaak, maken zich minder vaak schuldig aan diefstal en hebben minder ongevallen. Contraproductief gedrag is opzettelijk werknemersgedrag dat door de werkgever gezien wordt als strijdig met zijn gerechtvaardigde belangen. Er zijn drie categorieën:

  1. afwezigheid (zoals frequent verzuim)
  2. deviant gedrag (zoals diefstal)
  3. onveilig gedrag.

Wanneer er voldoende ontplooiingsmogelijkheden zijn en er sociale steun is van collega’s en feedback wordt ontvangen over geleverde prestaties, wordt bevlogenheid een gemoedstoestand van opperste voldoening waardoor je met veel energie en toewijding helemaal kunt opgaan in je werk.

Het IiP-Model en andere Management Modellen

Management modellen, volgens sommigen zijn er daarvan ruim 300. Je komt daarin dan ook aan de meer bekende namen als INK/EFQM, LEAN/SIX SIGMA, ISO maar ook Investors in People. Zelfs al lijken sommige modellen verdacht veel op elkaar, toch kent ieder een andere benadering. Mits vooraf goed onderzocht past ieder model dan ook op een specifieke situatie in de organisatie.

Een combinatie van modellen is zeker mogelijk, zoals Investor in People TNT International stelt: ‘We believe that Investors in People contributed greatly to the “people” and “results” criteria of the EFQM Model. TNT is on record as saying that Investors in People helped them to double turnover and profits within a five-year period.’

Resultaten

Zo komen we op de resultaten. Het oorspronkelijke uitgangspunt voor het Model was het creëren van betrokkenheid. Een betrokkenheid van medewerkers bij hun organisatie die vervolgens ook zou kunnen leiden tot een betrokkenheid van klanten bij de organisatie ergo: tot meer omzet, rentabiliteit en continuïteit.

Onderzoekers van de Britse Cranfield University rapporteerden in 2008: “Engaging the workforce is one of the biggest levers you can pull to improve the performance of your business. Cascading the vision and direction can help build the right organisational social climate by giving employees a sense of purpose. It also has the advantage of channelling people’s effort to achieving the goals of the business. Linking business goals to employee objectives is key to improving business performance.” Dat is de essentie van het IiP-Model. Inmiddels verschenen er meerdere onderzoeken die het resultaat van het IiP-Model bevestigen.

Wat levert het een organisatie op zodra je aandacht besteedt aan een Kwaliteits Cirkel zoals het Investors in People Model? Waarbij IiP ook nog eens het (extra) voordeel heeft dat hierbij duidelijk de medewerkers betrokken zijn. Medewerkers die, met hun kennis, kunde & competenties, aan de basis staan van zoveel innovaties. De resultaten zijn opmerkelijk:

  • de RRC of Return on Capital is bij een Investor in People 77% hoger dan bij een reguliere organisatie,
  • de omzet per medewerker is 33% hoger,
  • de winst per medewerker is 76% hoger.

Tot de Nederlandse Investors in People behoren organisaties als TNT, Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, MAS Dienstverleners, Rabobank Bergeijk, Hager, het Sint Antonius ziekenhuis. Deze laatste merkt op ‘Het St. Antonius Ziekenhuis startte in april 2005 met ‘Bedrijf naar je Hart’ en gebruikt daarvoor de systematiek van Investors in People (IiP). Hierdoor wil het ziekenhuis bereiken dat ze haar ambities waarmaakt. Daarvoor investeren we, net als de meest succesvolle bedrijven, in al onze medewerkers.’

Wie wil er als Talent(volle medewerker) nu niet bij de Beste Werkgever werken? U toch ook? Omgekeerd is ook waar: De Beste Werkgevers krijgen het Beste Personeel!

Nieuwe Keuzes voor de komende jaren

Het IiP Model is een ontwikkel model in de juiste zin van het woord: het Model ontwikkelt zichzelf ook continue. Zo wordt dit jaar ook in ons land gestart met Nieuwe Keuzes als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Management en Leiderschap, Diversiteit en Gelijkheid, Gezondheid en Welzijn, het Behoud van Talent.

De Investor in People kan kiezen welke van deze modules men wil toevoegen voor een optimaal mensenmanagement beleid. Dat maakt het beleid vervolgens tot een Strategisch beleid voor je organisatie. Opeens neemt Strategisch Mensenmanagement een essentiële plaats in in de bedrijfsvoering van je organisatie: ‘Putting People First’, naast je medewerkers ook je klanten.

Selectie van de Redactie

organisatie-ontwerp
Actueel
Organisatieontwerp

Top 4 problemen waar organisaties mee worstelen

De gebrekkige samenhang is ingebakken in het proces
Redactie ManagementSite
38143
2
Columns
Corporate communicatie

Eckart Wintzen overleden

Petrus A.E. van de Bunt
3529
3
Onhandig
Cover stories
Emotie management

Onhandig emotie-management

Wel weten, maar niet kunnen
Berenda Dekkers
22165
22

Tips & Tricks

Columns

10 tips voor een landingspagina die verkoopt

Daniël de Voogt
3890
0
Columns

De weg is het doel

John van der Borg
3920
0
scale
Cover stories
Assessment

Marktgerichtheid: concept en meetinstrument

Op een beknopte manier wordt er duidelijk gemaakt wat 'Marktgerichtheid' betekent
David Dekker
72270
4

Auteurs die meeschrijven aan Investors in people

Zie alle