02
I/T

Sturen op verantwoordelijkheid

Meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht ontwikkelen: inzichten, voorbeelden, trends en tips

Zelfsturing betreft een bepaalde manier van leidinggeven en een vernieuwend organisatieontwerp. Eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak in moderne organisaties. Een noodzaak om de toenemende complexiteit waar organisaties mee kampen het hoofd te bieden. Sturing, zelfsturing en zelforganisatie: Ervaringen, inzichten en voorbeelden.

Hoe stuur je op verantwoordelijkheid en zelforganisatie?

Sturen op verantwoordelijkheid betekent dat medewerkers veel eigen verantwoordelijkheden krijgen. Zij krijgen de ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden en zorgen er zelf voor dat resultaten bereikt worden. Daarom wordt deze aanpak ook vaak zelforganisatie genoemd. Zelfsturing verenigt resultaatverantwoordelijkheid met 'de menselijke maat', 'klein binnen groot' en slimmer werken. De paradox is dat zelfsturing in organisaties nauw verbonden is met een duidelijke sturing vanuit de lijnorganisatie. 

Waarom sturen op verantwoordelijkheid?

De primaire processen van organisaties veranderen ingrijpend. Aan het begin van de 20ste eeuw werd het Taylorisme de leidende manier van bedrijfsvoering. Efficiëntie, beheersing en controle waren kernwoorden. Het werk werd opgeknipt in kleine delen, medewerkers voerden routinematige en gestandaardiseerde handelingen uit. Vanuit de gedachte dat medewerkers ongedisciplineerd en ongemotiveerd zijn, werden veel controlemechanismen ingevoerd. Managers richtten zich op het verhogen van efficiëntie, opschroeven van de productiviteit en controleren van medewerkers.

Tegenwoordig kijken de meeste mensen heel anders naar organisaties en medewerkers. De dagelijkse praktijk is minder voorspelbaar. Organisaties moeten flexibel, ‘lean’ en ‘agile’ zijn om zich voortdurend aan te passen aan veranderingen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Er is behoefte aan ondernemerschap op de werkvloer. Meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak aan het worden in moderne organisaties. 'Een noodzaak' om de toenemende complexiteit waar organisaties mee kampen het hoofd te bieden.

Langs allerlei wegen wordt gezocht naar manieren om de eigen verantwoordelijkheid meer ruimte te geven. Veelal gaat men er daarbij vanuit dat medewerkers te stimuleren zijn door hen aan te spreken op hun talenten en ze mogelijkheden te bieden om zichzelf te ontwikkelen.

Sturen op verantwoordelijkheid sluit aan op bovenstaande ontwikkelingen. Eind goed al goed? De praktijk is weerbarstig! Organisaties vertonen nog veel Tayloristische trekjes. Strakke procedures, nauwkeurig afgebakende taken, intensieve controlemechanismen en bureaucratie vieren hoogtij. Ook vinden veel managers het erg lastig om hun wijze van sturing te veranderen. Zij blijven sterk gericht op beheersen en controleren. Velen slagen er niet in taken te delegeren en meer verantwoordelijkheden toe te delen aan medewerkers. De roep om het ontmanagen van organisaties wordt dan ook steeds luider.

Meer sturing bij meer zelfsturing?

Dat sturing en managers compleet verdwijnen is onzin. Een deel van de top-down sturing wordt vervangen door de horizontale sturing van collega’s en door de eisen van klant en markt. Deze sturing kan zo krachtig zijn dat ‘zelfstandigen’ soms snakken naar ‘de oude formule’ van een 9-5 baan, met een boel regels en een baas de beslist. En niet alleen ZZP’rs maar ook mensen die in maatschappen, stichtingen, verenigingen en andere horizontale organisatievormen functioneren en die de dagelijkse druk en het onderlinge geharrewar zat zijn. De vaardigheid om goed met elkaar samen te werken in teams blijkt soms nog zwak ontwikkeld.

Top-down sturing blijft nodig; doorgaans in een vorm die we ‘faciliterend’ noemen, dwz actief gericht op de condities die passen bij het mobiliseren van de eigen verantwoordelijkheid voor klant en resultaat. Zie sectie 5. Ook blijft er vaak een vorm van ferm leiderschap om de besluitvorming af te ronden, knopen door te hakken betreffende de koers en te inspireren tot innovatie.

Per saldo eerder meer sturing dan minder maar anders.

Als medewerkers verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten die zij behalen, is de sturing daarmee vooral gericht op output (het resultaat) in plaats van op de werkprocessen zelf. Maar sturing bestaat ook uit ondersteuning bij het realiseren van de grotere verantwoordelijkheid. Opleiding, coaching en andere faciliteiten moeten beschikbaar zijn om de problemen die, zeker in de eerste fase ontstaan, de baas te blijven.

Ondanks alle vrijheid is er geen sprake van vrijblijvendheid.

Zelfsturende teams

Vaak wordt sturen op verantwoordelijkheid georganiseerd rondom zelfsturende teams. Dit zijn kleine teams die resultaatverantwoordelijk zijn. Deze manier van organiseren stimuleert intensieve samenwerking en (informele) afstemming tussen medewerkers. Zij zijn immers samen verantwoordelijk voor de prestaties van het team. Problemen worden ook gezamenlijk aangepakt en collega’s kunnen elkaar helpen. Door de teams compact te houden (gemiddeld tussen de 8 en 12 mensen), zijn er korte lijnen en wordt bureaucratie voorkomen.

Balans sturen - ruimte geven

Om te kunnen sturen op verantwoordelijkheid is het van groot belang een juiste balans te vinden tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, zelforganisatie, loslaten).

Opvallend is dat meer zelfsturing vaak gepaard gaat met een duidelijke sturing in de richting van 'Pak je verantwoordelijkheid'. Dit lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig maar is wel de praktijk.

Sturen op verantwoordelijkheid heeft zowel gevolgen voor het organisatieontwerp als de stijl van leidinggeven. Zie de sectie over organisatieontwerp en de sectie over stijl van leidinggeven.

De essentie 1: Zoek de balans tussen sturing en zelforganisatie

Centraal in het concept van sturen op verantwoordelijkheid staat de balans tussen ‘sturing’ en ‘zelforganisatie’. Voor deze balans worden ook wel andere woorden gebruikt, bijvoorbeeld ‘control’ en ‘commitment’ of ‘richting geven’ en ‘ruimte geven’.

Om effectief te sturen op verantwoordelijkheid moet zowel de ‘sturing’ als de ‘zelforganisatie’ aandacht krijgen. Sturing en zelforganisatie bepalen het succes van de organisatie. Zonder sturing, ontaarden zelfs de beste intenties in chaos en is het maar afwachten welke resultaten bereikt worden. Zonder ruimte voor zelfsturing is de motivatie, creativiteit en zelfstandigheid van medewerkers ver te zoeken.

    Samengevat gaat het om de volgende balans

      Sturing vanuit de top
      Zelforganisatie eenheden
 • Duidelijke visie
 • Kaders aangeven
 • Voortgang en resultaten monitoren
 • Aandacht voor wat er in de uitvoering speelt
 • Ruimte voor initiatieven
 • Eigen verantwoordelijkheid oppakken
 • Zicht op de eigen resultaten
 • Klant- en resultaatgericht

Zo'n balans is nooit af. Het is een dynamische balans voortdurend in beweging. Een organisatie staat nooit stil

De essentie 2: Organisatie-ontwerp en zelforganisatie

Is uw organisatie klaar voor sturen op verantwoordelijkheid? In diverse artikelen vindt u de organisatie-principes bij deze manier van besturen. Lees bijvoorbeeld eens ‘De crisis en de kunst van het loslaten (2): Hoe kijkt generatie Einstein er naar?’ en ‘Zelforganisatie gaat niet vanzelf’.

Ontwerp-principes die Sturen op Verantwoordelijkheid ondersteunen

 • Werk met een stimulerende prestatiecultuur. Doe een expliciet beroep op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en hun units/teams voor hun resultaten. Zorg dat teams regelmatig inzicht hebben in hun prestaties en hun prestaties zelf kunnen beïnvloeden.
 • Door te organiseren rondom kleine zelfsturende eenheden (klein binnen groot), kunnen teams autonoom aan de slag. Diverse cases op ManagementSite (zie de voorbeelden op deze pagina) laten zien dat zelfsturende teams erg effectief kunnen zijn. De kleinschaligheid sluit aan op de afkeer van bureaucratie. Door de bestuurlijke evolutie van schaalvergroting naar klein in groot, keert de menselijke maat terug. Korte lijnen maken de communicatie effectief.
 • Bij een duidelijker teamverantwoordelijkheid worden teams ook aanspreekbaar voor hun resultaten. Zoals beschreven in Zelfsturing biedt volop kansen het beoordelingsproces anders in te richten! is vervolgens de stap van individu- naar teambeoordeling voor de hand liggend.
 • Realiseer een netwerk organisatie met een informeel karakter. Dit stimuleert (vrijwillige) interactie tussen medewerkers en draagt bij aan betere horizontale afstemming, communicatie en het delen van kennis.
 • Sommige organisaties lukt het bovenstaande wonderwel. Hun kracht zit vaak in een manier van organiseren waarin de veranderingen in strategie, structuur en systemen elkaar versterken in hun effecten op gedrag en houding. In Concurrentiekracht en Innovatief Organiseren wordt beschreven hoe dit werkt.

Wilt u nagaan of uw organisatie prestatiegericht is door van dergelijke ontwerp-principes gebruik te maken? Doe dan de test!

Stijl van Leidinggeven

Sturen op verantwoordelijkheid vraagt een bepaalde manier van leidinggeven. Samengevat: ruimte geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van kaders en het monitoren van output.

Wilt u sturen op verantwoordelijkheid? Let dan op de volgende punten

 • Wees gericht op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Vertrouwen is hierbij cruciaal. Laat blijken dat u vertrouwen heeft in de kwaliteiten van uw mensen door hun input serieus te nemen. Betrek ze actief bij het ontwikkelen van initiatieven. Doe een beroep op hun expertise en ondernemerschap. Dit betekent slimmer delegeren!
 • Geef feedback. Schroom niet om zowel positieve zaken als aandachtspunten terug te geven. Het is een goed manier om medewerkers te prikkelen. Met het geven van complimenten laat u uw waardering blijken .
 • Stel de juiste vragen. Dit zijn vooral (coachende) vragen die een beroep doen op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van medewerkers;  zie ‘Prestatiegericht coachen’.
 • Stuur op output en voortgang. Wees eenduidig en en gefocust op wat u belangrijk vindt. Monitor de bereikte resultaten. ‘Resultaten verbeteren!’ behoeft permanent aandacht.
 • Geeft u leiding aan een onderdeel dat meerdere lagen van leidinggevende en uitvoerende professionals telt? Zorg er voor dat u weet wat de uitvoerende professionals bezig houdt. Het directe contact is nog altijd de beste bron. Bevorder ook de horizontale communicatie en uitwisseling tussen de verschillende teams en units.

In Kwaliteit en sturen op verantwoordelijkheid ziet u wat dit betekent in termen van praktisch gedrag gericht op een concreet probleem. Dit betekent voor veel leidinggevenden dat zij moeten wennen aan ander gedrag. Laten we daarbij niet vergeten dat we al tijden bezig met dat ‘wennen’. Met vallen en opstaan zijn de ruwere manieren van leidinggeven al generaties lang op hun retour. De huidige, minder impulsieve manieren van leidinggeven hebben een respectabele voorgeschiedenis. Of deze evolutie doorzet valt overigens niet met zekerheid te bepalen.

Inspirerende voorbeelden Sturing - Zelforganisatie

In het ManagementSite Netwerk vind u een serie cases over de praktijk van Sturen op Verantwoordelijkheid. Zie de volgende voorbeelden:

Trending

Crane_phreno
Cover stories
Sturen op verantwoordelijkheid

De manager is dood, leve de professional!

Waarom de klassieke manager moet verdwijnen en de autonome professional moet verschijnen.
Cees Harmsen
47316
16
sailteam
Cover stories
Zelforganisatie en zelfsturende teams

Vaarwel zelfsturende teams?

Van hype naar essentie
Lenette Schuijt
216595
19
verstoring
Cover stories
Sturen op verantwoordelijkheid

Lean... en dan? Professionaliseer op verstoringen!

Complexe produktieprocessen en de verantwoordelijkheid van de professionals
Herman Bosman
44260
20
balans
Cover stories
Innovatief organiseren

Concurrentiekracht en innovatief organiseren

De balans sturing – zelforganisatie om krachten te bundelen
Willem Mastenbroek
29472
11
Model van zelfsturende teams in thuiszorg succesvol - Buurtzorg Nederland: omzet 1 miljoen in 1997, in 2010 80 miljoen!
Cover stories
Zorg

Model van zelfsturende teams in thuiszorg succesvol

Buurtzorg Nederland: omzet 1 miljoen in 1997, in 2010 80 miljoen!
Walter van Hulst
61920
4
Van organiseren naar ondernemen - Interview Jonard Speijer
Cover stories · Interviews
Sturen op verantwoordelijkheid

Van organiseren naar ondernemen

Interview Jonard Speijer
Cynthia van der Zwan
35897
15
Ruimte voor zelfsturing - Een pleidooi voor meer ruimte voor zelfsturing in organisaties
Columns
Innovatief organiseren

Ruimte voor zelfsturing

Een pleidooi voor meer ruimte voor zelfsturing in organisaties
Eric Alkemade InnovatiefOrganiseren.nl
20226
3
Je moet ondernemer zijn, geen manager! - Interview prof. dr. Hans Becker, Voorzitter RvB Humanitas
Cover stories · Interviews
Zorg

Je moet ondernemer zijn, geen manager!

Interview prof. dr. Hans Becker, Voorzitter RvB Humanitas
Cris Zomerdijk
27516
7
Ondernemerschap en Innovatief Organiseren
Cover stories · Interviews
Innovatief organiseren

Stuur op verantwoordelijkheid

Interview Paul Verburgt, algemeen directeur ArboNed
Willem Mastenbroek
44922
3
Adam-and-Eve
Cover stories
Sturen op verantwoordelijkheid

Kwaliteit en sturen op verantwoordelijkheid

Sturen naar meer Zelfsturing. Hoe doe je dat? Ontsnap aan de ‘systeemfout’ van onverantwoordelijk gedrag!
Willem Mastenbroek
31595
14

Tips & Tricks

Creative Concept Of Workflow, Search Engine Optimization Or Brainstorming
Columns
Innovatief organiseren

Is uw organisatie voldoende wendbaar?

Drie radicale inzichten
dictus nicolai
12787
1
box
Columns
Organisatieontwerp

Stop met managen, ga ontwerpen!

Wat wordt de opgave voor 'Voorheen De Manager'?
Jeroen van Bree
9151
0
let-go-and-move-on
Columns
Leidinggeven

Excelleer door verantwoordelijkheid te geven

Het stappenplan naar leren loslaten
Marjan Haselhoff
9975
0
Commitment! Durven we onze verantwoordelijkheid te pakken?
Columns
Sturen op verantwoordelijkheid

Commitment gevraagd. 'Ik zal zien wat ik kan doen.'

Wollig taalgebruik uit angst voor onszelf
Leon Romeyn
11044
2
Strijd
Columns
Sturen op verantwoordelijkheid

De strijd tussen vertrouwen en controle: Zin en onzin

Gedrag wordt beïnvloed door controle, en soms anders dan verwacht….
Hans Doorenspleet
11595
3

Auteurs die meeschrijven aan Sturen op verantwoordelijkheid

Zie alle