02
I/T

Innovatief organiseren

Nieuw organiseren en Sociale innovatie. Zelforganisatie en sturen op verantwoordelijkheid!

Innovatief organiseren ofwel nieuw organiseren krijgt steeds meer aandacht. Hier volgen praktijkvoorbeelden, inzichten, trends en tips over: sociale innovatie, nieuw organiseren, slimmer werken, zelfsturing, dynamisch leiding geven, sturen op verantwoordelijkheid, 'klein binnen groot' en zelforganisatie.

Op ManagementSite zijn veel artikelen te vinden over Innovatief Organiseren oftewel Nieuw Organiseren. Thema’s die daarbij  terugkomen zijn: sociale innovatie, de menselijke maat, slimmer werken, zelforganisatie & zelfsturing, begin bij de bedoeling oftewel de waarde van de organisatie voor klant of doelgroep en sturen op verantwoordelijkheid.

Wat is Innovatief Organiseren?

Innovatief Organiseren is het vernieuwen van de manier waarop het werk is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel de productiviteit als de menselijke maat daarmee gebaat zijn.

Bij een vernieuwende manier om de organisatie in te richten draait het om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers.

Hoe innovatief organiseren?

Nieuw organiseren begint met anders denken over verhoudingen tussen en binnen organisaties, de inzet van mensen en de manier van leidinggeven. Anders denken ook over de daarbij horende visie en principes.

Visie en principes

Principes die veel terugkomen bij Innovatief Organiseren oftewel Nieuw Organiseren zijn:

  • Organiseer vanuit een inspirerende missie of doelstelling gebaseerd op de waarde voor klant of doelgroep.
  • Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor medewerkers en teams.
  • Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de relaties tot en met de klant! Samenwerking tussen mensen, teams en units is van groot belang.

Van visie naar actie

Anders denken is niet voldoende. Gedrag is de ontbrekende schakel tussen een visie op beter organiseren en resultaat. Hoe is gedrag te beïnvloeden?
Het helpt als leidinggevenden het voorbeeld geven en het gewenst gedrag aanmoedigen in hun team. Daarmee komen we op 'anders managen'.

Anders managen

Aanpassingen in de manier van managen en leidinggeven zijn vaak gewenst. Kort gezegd: minder focus op control en meer delegeren. Medewerkers aanspreken op resultaten enerzijds en stimuleren, coachen en ruimte geven anderzijds. Meer over deze balans tussen sturing en zelforganisatie in  Sturen op verantwoordelijkheid.

Anders organiseren

Het aanpassen van de organisatievorm helpt eveneens om ‘anders doen’ meer kans te geven. Is er een duidelijke teamverantwoordelijkheid voor product of klant? Is er voldoende feedback van klanten m.b.t .de geleverde producten of diensten? Nieuw organiseren blijkt dan een stimulans voor innovatie en ondernemerschap op de werkvloer.

Kenmerken van nieuw organiseren

In diverse artikelen in ManagementSite worden kenmerken genoemd van organisatievormen die aansluiten op Innovatief Organiseren. Lees bijvoorbeeld ‘Besturing als Evolutie’. Hier volgen de meest vermelde kenmerken.

  • Organiseer rondom ‘zelforganisatie’. Geef medewerkers en teams veel eigen verantwoordelijkheden. Koppel in toenemende mate uitvoering en beleid. Wie doet, denkt ook.
  • Zorg voor regelmogelijkheden op de werkvloer. Delegeer waar mogelijk en beleg verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Doe een beroep op de zelfstandigheid en het ondernemerschap van medewerkers.
  • Werk met resultaatgerichte teams. Dit zijn zelfstandige onderdelen (klein binnen groot) die zelf verantwoordelijk zijn voor hun prestaties. Met deze vorm van decentralisatie keert ook de menselijke maat terug in organisaties.
  • Het primaire proces naar klant of doelgroep is leidend en bepaalt de verdere inrichting van de organisatie. Alle andere processen zijn ondersteunend aan het primaire proces.
  • De sturing vanuit de leiding is op bovenstaande punten gericht. Men weet wat er op de werkvloer leeft en men verschaft een duidelijk kader om resultaatgericht te werken. Waar nodig is er gerichte ondersteuning.
  • Kracht door samenwerking. Ondersteun de horizontale communicatie tussen de onderdelen van de organisatie. Wissel ervaringen uit over beter presteren. De nieuwe media vergemakkelijken dit. Zie bijvoorbeeld ‘Interne communicatie en de nieuwe media’ met vier tools.

Detail is king: Nieuw organiseren zit vaak in allerlei ‘kleinigheden’, zie  27 Praktische Ideeën die Iedere Organisatie Transformeren

Sociale innovatie

Het sociale systeem -de kwaliteit van de horizontale en verticale relaties- speelt een essentiële rol bij innovatie. Sterker nog: onze kenniseconomie is afhankelijk van sociale innovatie. Door interactie tussen mensen krijgen vernieuwende ideeën vorm. Onderlinge relaties en netwerken zorgen voor snelle verspreiding van kennis en innovaties. Onze productiviteit en innovatiekracht stijgen. Organisaties passen zich gemakkelijker aan als medewerkers samen met klanten bedacht zijn op innovaties. Diverse artikelen gaan in op het thema sociale innovatie. Lees hier en hier meer over de definitie van sociale innovatie.

Voorbeelden innovatief organiseren

In het ManagementSite Netwerk zijn veel voorbeelden te vinden waarin de principes van Innovatief Organiseren succesvol worden toegepast.

Selectie van aansprekende voorbeelden

De voorbeelden zijn zeer verschillend, tegelijk zien we telkens hetzelfde basispatroon terug: Relatief autonome eenheden met eigen klanten en resultaten in combinatie met een duidelijke sturing vanuit de lijn gericht op het primaire proces naar klant of doelgroep. De sturing verschaft kaders en faciliteert tegelijk op alle mogelijke manieren de verantwoordelijkheid van de eenheden.

Hoever bent u daarmee in uw eigen organisatie? Doe de test.

Innovatief organiseren als evolutie

Innovatief organiseren, zoals wij het nu kennen, heeft een voorgeschiedenis van eeuwen.

Een snelle vlucht door de historie verschaft het volgende beeld: Prins Maurits in de 16e eeuw was een vernieuwer van de organisatie van het leger. Stipte soldijbetaling, goede training en een grotere slagkracht van kleinere formaties droegen daar aan bij. Bevelhebbers uit heel Europa kwamen bij hem de kunst afkijken. De Verenigde Oost-Indische Compagnie verenigde autonome ondernemers onder één dak en vertoonde een eeuw lang een ongehoorde expansie als eerste mammoet multinational. Regout en Wedgwood in de 19e eeuw bouwden ambachtelijke ateliers om tot internationale ondernemingen.  Zij lieten hun toenmalige concurrenten ver achter zich.
We zien ook al in deze voorbeelden een evolutie van de balans sturing - autonomie. Beide krachten in de balans worden 'slimmer' in het inrichten en versterken van de horizontale en verticale bindingen in organisaties.

Coöperaties in de tuinbouw zijn de afgelopen eeuw met de bij hen aangesloten zelfstandige ondernemingen zodanig gegroeid dat ze vele tientallen procenten van de wereldhandel in hun producten voor hun rekening nemen. Sinds twee generaties zijn de franchise ketens in opmars. De combinatie van zelfstandige ondernemers binnen een groter strak geregeld geheel, blijkt een ijzersterke formule te zijn waarvan de opmars nog lang niet geëindigd is. In de ‘klassieke’ sector van techniek en maakindustrie, zijn er ondernemingen in NL die opgebouwd zijn volgens het principe ‘klein binnen groot’. Een goed voorbeeld is VDL. Deze onderneming doet het uitstekend; de concurrentie met de lage lonen landen gaat VDL prima af; van outsourcing wordt maar bescheiden gebruik gemaakt.

Betere koppeling van sturing en autonomie

Alle genoemde voorbeelden laten elementen zien van een betere koppeling tussen sturing en autonomie, telkens in weer andere variaties. Door daarin wat handiger te zijn dan de concurrenten realiseert men concurrentievoordeel. Het betreft een ontwikkeling die al eeuwen aan de gang is. De kern is een steeds uitgekiendere sturing in combinatie met het faciliteren van autonomie en verantwoordelijkheid van onderdelen. Deze ontwikkeling blijft doorgaan. Zelfs in succesvolle organisaties, is de balans tussen autonomie en sturing nooit af. Of  het nu de veilingorganisatie FloraHolland is, of een franchise keten als de HEMA of een industrieel bedrijf als VDL. Hetzelfde geldt voor de andere cases en voorbeelden die op deze pagina aan bod komen. We zien dit ook terug in de vernetwerking van organisaties en in sommige platformorganisaties. Een organisatie als het Chinese Haier is er een extreem voorbeeld van.

De trend

Tegenkrachten

De reflexen van controle en regelgeving blijken in menige organisatie dominant. En er zijn meer tegenkrachten die organisaties gevangen houden. Met vallen en opstaan rommelen we verder. Als je er midden in zit is het patroon in deze ontwikkeling moeilijk te ontwaren. Er zijn zoveel hypes, nieuwigheden en operationele beslommeringen, dat de onderliggende trend nauwelijks opvalt. Als steeds overtuigender blijkt dat een bepaalde manier van managen en organiseren een positief effect heeft op mens en organisatie, dan zullen steeds meer organisaties overstag gaan.

De breuklijn: zaak van houding en gedrag

De kennis over de aanpak van zelfsturing en innovatief organiseren is inmiddels wijdverbreid. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Dat helpt maar de ontwikkeling van houding en gedrag is vaak het probleem. Daar ligt de breuklijn. Dit vereist een andere stijl van omgaan met elkaar, zowel horizontaal als verticaal. Men moet over en weer zich meer verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de samenwerking en voor de prestaties & resultaten op het werk. Dit betekent dat men er aan toe moet zijn en vervolgens bereid moet zijn al doende te experimenteren en te leren. Tja… hoe bevorder je zo’n proces van leren? Dat is minder een zaak van kennis en meer van houding en gedrag. De mate waarin leiding en medewerkers daarmee aan de gang willen kan enorm variëren. Daar ligt vaak de grootste uitdaging.

Hype, doorbraak of evolutie

Vooralsnog is de trend duidelijk. De belangstelling voor de hierboven beschreven ontwikkeling stijgt. Het toenemende aantal voorbeelden spreekt duidelijke taal. Een tijdelijk sprintje? Een nieuwe hype die weer weg zal ebben?  Of nadert er een doorbraak? Zie Nieuw organiseren: hype, doorbraak of evolutie.

Een boeiend overzicht van de theorie, evolutie en praktijk van Nieuw Organiseren biedt Lenette Schuijt in een serie van artikelen met onder meer:

Innovatief organiseren: meer inzichten en ervaringen

Zie ook de kennisbank-pagina's Sturen op verantwoordelijkheid en Zelforganisatie en zelfsturende teams.

Selectie van de Redactie

disruptive
Cover stories
Ondernemerschap

Exponentiele organisaties: een ontwrichtende innovatie!

De ondergang van de trado’s. Verpletteren de ExO's de gevestigde organisaties?
Bert Overbeek
11133
8
work
Cover stories
Organisatieontwerp

Agile business: de acht principes van wendbare organisaties

Succesfactoren, cases en een self assessment
mike hoogveld
28853
1
Shark
Boeken · Columns
Digitale transformatie

Waarom we niet zonder structuur kunnen

De digitalisering rukt op: organisatiegrenzen vervagen, netwerken komen op.
Mark Nijssen
12381
0
innovatie
Cover stories · Boeken
Zelforganisatie en zelfsturende teams

Verdraaide Zelforganisaties

'Longread' over zelforganiserende teams. Op zoek naar het echte verhaal!
Wouter Hart
59418
9
SEMLER
Cover stories
Innovatief organiseren

Innovatief organiseren: met Semler op weg naar vrijheid en geluk?

Weg met sturing en controle, managers zijn niet meer nodig!
Willem Mastenbroek
12760
11
help
Cover stories
Sturen op verantwoordelijkheid

‘Meer sturen om zelfsturing te stimuleren’

Forse financiële doelen voor kleine, zelfstandige teams
Paul Groothengel
13426
3
people-crowd
Cover stories · Cases
Innovatief organiseren

Sociale innovatie: met de medewerkers de organisatie verbeteren

De aanpak bij Brakel Aluminium
Marie-Therese Rooijackers-Bos
29776
3
balans
Cover stories
Innovatief organiseren

Concurrentiekracht en innovatief organiseren

De balans sturing – zelforganisatie om krachten te bundelen
Willem Mastenbroek
28962
9
Nieuw organiseren en organisatieontwerp
Cover stories
Innovatief organiseren

Nieuw organiseren en organisatieontwerp

Doe het rigoureus, of doe het niet
Lenette Schuijt
21559
8
Ondernemerschap en Innovatief Organiseren
Cover stories · Interviews
Innovatief organiseren

Sturen op verantwoordelijkheid

Interview Paul Verburgt, algemeen directeur ArboNed
Willem Mastenbroek
44492
2

Tips & Tricks

team
Boeken · Columns
Ondernemerschap

Hoe we gaan werken in tijdelijke expertteams

Is uw bedrijf al connected?
dictus nicolai
8501
0
POP-UP
Boeken · Columns
Netwerkorganisatie

Mastodonten en paddenstoelen

Opkomst van de pop-up organisatie
Georgy Evers
9917
1
meeting
Columns
Sturen op verantwoordelijkheid

Werken in een zelfsturend team, is dat leuk?

Soft skills van groot belang in zelfsturende teams
Rijk Binnekamp
12395
7
Creative Concept Of Workflow, Search Engine Optimization Or Brainstorming
Columns
Innovatief organiseren

Is uw organisatie voldoende wendbaar?

Drie radicale inzichten
dictus nicolai
12660
1
box
Columns
Organisatieontwerp

Stop met managen, ga ontwerpen!

Wat wordt de opgave voor 'Voorheen De Manager'?
Jeroen van Bree
9051
0
holacrazy
Columns
Sturen op verantwoordelijkheid

Holacracy. Meer autonomie maar ook meer regels!

Wat blijft er over van zelforganisatie?
Willem Mastenbroek
6589
1
Rapport
Columns
Innovatief organiseren

Minimal management: hoe werkt het?

Over teams, teamtargets en managers op grote afstand
Paul Verburgt
10137
0
shutterstock_28960612
Boeken · Columns
Innovatief organiseren

Heeft iemand de overhead nog nodig?

De overhead gaat terug naar de lijn-organisatie. Met veel ICT en meer zelfsturing.
Mark Huijben
9427
0
whatsapp_AP
Columns
Internet en uw bedrijf

De App-groepjes organisatie

Het nieuwe organiseren in de praktijk
Rolf Sterk
19471
0
half
Cover stories
Besturen en organiseren

Halveer het hoofdkantoor

Stop de dynamiek naar uitdijende staven en meer complexiteit!
Petrosjan Damen
25432
4

Auteurs die meeschrijven aan Innovatief organiseren

Zie alle