Voorwaarden voor auteurs op ManagementSite

Hier volgt de juridische afkadering voor het plaatsen van een artikel, column en reactie. De mate van screening en toetsing van uw bijdrage is afhankelijk van het type bijdrage:

 • De criteria waarmee de redactie artikel toetst vindt u in de Info voor auteurs. Plaatsing of niet plaatsing van uw bijdrage(n) gebeurt zonder verdere opgaaf van redenen, maar de Info voor auteurs geeft de achterliggende visie van de redactie goed weer.
 • De columns worden alleen gescreend op enkele ‘omgangsvormen’ zoals vermeld in de Code of conduct.

Artikelen worden getoetst door de redactie conform de volgende voorwaarden:

 1. Wanneer u een bijdrage plaatst op het platform, mag deze bijdrage geen inbreuk maken om onze rechten, de rechten van anderen of op een andere manier onrechtmatig zijn. U garandeert dat deze bijdrage niet i) discriminerend is, ii) oproept tot geweld, iii) verband houdt met pornografisch materiaal, iv) in strijd is met de goede zeden of goede smaak, v) inbreuk maakt op de rechten van ManagementSite en/of derden, vi) de belangen en goede naam van ManagementSite kunnen schaden, vii) in strijd is met deze voorwaarden, de abonneevoorwaarden of geldende wet- of regelgeving of viii) op enige wijze onrechtmatig is. U vrijwaart ManagementSite voor aanspraken van derden in verband met voornoemd gebruik van het platform. ManagementSite mag een bijdrage (gedeeltelijk) verwijderen als dit naar haar oordeel noodzakelijk is.
 2. U behoudt de intellectuele eigendomsrechten (waar van toepassing) met betrekking tot de door u gepubliceerde bijdrage(n). ManagementSite beoogt nadrukkelijk niet dat uw intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen wanneer u uw bijdrage(n) publiceert.
 3. Door het beschikbaar stellen/uploaden van uw bijdrage(n) stemt u ermee in dat u automatisch aan ManagementSite een onbeperkte licentie verstrekt om:
  1. uw bijdrage(n) te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met ManagementSite, en;
  2. uw bijdrage(n) te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor commerciële en/of promotie doeleinden in verband met ManagementSite.
 4. U vrijwaart ManagementSite voor alle aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van uw bijdrage(n) door ManagementSite in dit verband op enigerlei wijze onrechtmatig is.

 5. Het overnemen van (onderdelen van) bijdrage(n) van andere auteurs in andere media, waaronder nieuwsmedia, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ManagementSite.

Auteurs profiel
Wij nodigen u graag uit een bijdrage te schrijven voor ManagementSite. ManagementSite is een platform om kennis en ervaring te delen. Uiteraard zijn we erg blij met u als auteur voor uw bijdrage hieraan.

Als auteur heeft u een eigen profielpagina waar uw artikelen en columns worden verzameld. Deze pagina kunt u voorzien van uw persoonlijke gegevens, een foto en links naar sociale media en uw bedrijf. Meer dan 1000 auteurs zijn u voorgegaan met hun ervaringen en ideeën. Gaarne uw artikel in een WORD document mailen naar het Redactieadres.