Abonneevoorwaarden ManagementSite

ManagementSite is een platform voor en door professionals die kennis en ervaringen delen. Kennis over beter managen en organiseren komt pas tot wasdom in een sociaal en collectief leerproces.

 1. Deze abonneevoorwaarden  zijn van toepassing op de dienst van Managementsite B.V., gevestigd te Aerdenhout aan de Van Vollenhovenlaan 26 (hierna: Managementsite).
 2. De dienst van ManagementSite bestaat uit het aanbieden van een platform waarop leden kennis en ervaring (content) kunnen delen over management en organisatie. Om gebruik te kunnen maken van de dienst van ManagementSite moet u een account aanmaken en inloggen met uw emailadres en wachtwoord of via een social medium. Bij het aanmaken van een account om lid te worden, wijzen we u op deze abonneevoorwaarden en het privacy statement. U krijgt toegang tot de onderdelen van de dienst die bij uw lidmaatschap passen.
  - Met een Pro-abonnement krijgt u reclamevrije toegang tot de dienst,
  - Gratis-leden ontvangen reclame in de vorm van advertenties op de website en commerciële mailings. Wanneer u deze reclame niet wenst te ontvangen, kunt u betalend lid worden. 
 3. Uw inloggegevens zijn strikt persoonlijk en u bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw inloggegevens en voor al het gebruik dat met uw inloggegevens van het platform wordt gemaakt.
 4. ManagementSite zal bij het uitvoeren van de dienst persoonsgegevens van u verwerken. Dit zal ManagementSite altijd doen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en het privacy statement van ManagementSite.
 5. Het lidmaatschap voor ManagementSite is gratis en geeft toegang tot de meest recente bijdragen van de afgelopen 10 dagen en is verbonden aan advertenties op de website en 2 x per maand een commerciële mailing.
  De kosten die u voor een pro-abonnement verschuldigd bent, zal ManagementSite periodiek en volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden (SEPA of creditcard) in rekening brengen.Met de bevestiging van uw betaling, geeft u toestemming aan ManagementSite om het abonnementsgeld via dit machtigingsformulier te debiteren bij uw bank. U heeft onder meer het recht op terugboeking conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Een verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd gedebiteerd.
  Klachten met betrekking tot (de toegang tot) het platform geven u niet het recht de betaling van het verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 6. ManagementSite is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het door ManagementSite ter beschikking gestelde platform. Voor zover ManagementSite op grond van de wet toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot directe schade voor het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert, met een maximum van EUR 5.000,=.
 7. U gaat het abonnement aan voor de gekozen periode, met een opzegtermijn van één maand. Na beëindiging van het abonnement, om welke reden dan ook, vervalt direct uw recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het platform.
 8. Het is voor ons van essentieel belang dat u altijd de beschikking heeft en controle houdt over uw gegevens. U kunt te allen tijden uw persoonsgegevens inzien via uw profiel. Wanneer u zich afmeldt, zullen wij uw gegevens direct verwijderen tenzij wij op grond van de privacywetgeving verplicht zijn uw gegevens te bewaren.
 9. ManagementSite spant zich naar beste kunnen in om het platform beschikbaar te stellen. Wanneer ManagementSite onderhoud aan het platform verricht en/of (de inhoud van) het platform aanpast, zal zij dit zo veel mogelijk vooraf communiceren. U begrijpt en accepteert dat u geen beroep kunt doen op garanties en vrijwaringen van welke aard dan ook.
 10. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ManagementSite, waaronder de intellectuele eigendomsrechten op het platform, en de via het platform toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, opmerkingen (comments), statistieken, look-and-feel, video-, audio-, of fotomateriaal en broncodes berusten bij ManagementSite en/of haar licentiegevers. ManagementSite verleent u een beperkte licentie voor de toegang tot en het gebruik van het platform, enkel voor persoonlijke doeleinden. Gebruik van ManagementSite voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan wanneer ManagementSite daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 11. Als u van mening bent dat bepaalde content inbreuk maakt op uw rechten, de rechten van een ander lid of een derde, zal u dit direct aan ManagementSite melden via red@managementsite.nl.
 12. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.