Wie kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit het Bbz?

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent verschillende vormen van bijstandsverlening. De volgende groepen kunnen in aanmerking komen voor het Bbz:
  1. Startende zelfstandige - Als startende ondernemer kunt u, indien uw inkomen uit het eigen bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt, gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning. Bovendien kan de gemeentelijke sociale dienst een bedrijfskapitaal verstrekken aan beginnende ondernemers van circa 35 mille als rentedragende lening;
  2. Gevestigde zelfstandigen, die vanwege tijdelijke inkomensproblemen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een tijdelijke uitkering ontvangen. Het Bbz vult het inkomen dan aan tot bijstandsniveau;
  3. Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf - Het Bbz biedt ook aanvulling op het inkomen van zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf, als u ouder bent dan 55 jaar of als u de noodzaak ziet het bedrijf te moeten beëindigen. U kunt dan maximaal 12 maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen om te voorzien in de kosten voor levensonderhoud. Het beëindigen van het bedrijf dient binnen de betreffende periode plaats te vinden;
  4. Zelfstandigen men een levensvatbaar bedrijf dat gevaar loopt - Als u in dit geval dringend bedrijfskapitaal nodig heeft, is het mogelijk om een bedrag te ontvangen als rentedragende lening, waarbij de rente het niveau van de banken volgt. De lening moet in tien jaar worden terugbetaald. Wie al langere tijd ondernemer is en tijdelijk niet rond kan komen, kan in aanmerking komen voor een zogeheten Bbz-uitkering. Deze vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Het is een tijdelijke tegemoetkoming: u kunt er in principe maximaal twaalf maanden van gebruik maken.
De omvang van het eigen vermogen of bijvoorbeeld bedrijfskapitaal bepaalt of er sprake zal zijn van een uitkering of van een lening (waar u rente over betaalt). Eigen vermogen dat aan het bedrijf is verbonden, wordt bij de berekening van dat bedrag buiten beschouwing gelaten.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.