Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Flex-BV?

Dit zijn:
  • Indien er bij een BV een RvC is ingesteld, is het verplicht om in de statuten een regeling voor ontstentenis en belet voor commissarissen op te nemen;
  • Onder het nieuwe recht beslist het bestuur over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. (Vaak staan in statuten alle “oude” eisen van inkoop vermeld. Om te vermijden dat deze van toepassing blijven, dienen de statuten hierop te worden aangepast);
  • Nu geldt er een oproepingstermijn van 15 dagen voor de algemene vergadering. Deze termijn wordt verkort naar 8 dagen. Van deze 8 dagen kan in de statuten worden afgeweken; een kortere termijn is niet toegestaan;
  • Het bestuur heeft bij een dividenduitkering een vetorecht in die zin dat een dividenduitkering geen gevolgen heeft zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur mag deze goedkeuring alleen weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de BV na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan indien zij op het moment van de uitkering wisten of behoorden te voorzien dat de B.V. niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen. Een soortgelijke aansprakelijkheid geldt ook voor aandeelhouders die de uitkering ontvingen, zij het dat zij maximaal het door hen ontvangen bedrag dienen terug te betalen;
  • De plicht tot het opnemen van een blokkeringsregeling komen te vervallen. Het wordt ook mogelijk om de overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde termijn uit te sluiten;
  • Bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 oktober 2012 moet statutair bepaald worden of er aan de certificaten wel of geen vergaderrecht (onder meer het recht om aanwezig te zijn bij de aandeelhoudersvergaderingen en daarin het woord te voeren) is verbonden;
  • Stemrechtloze aandelen zijn toegestaan, en ook het creëren van aandelen zonder winstrecht of reserves;
  • De benoeming van bestuurders en commissarissen kan plaatsvinden door houders van een bepaalde soort aandelen, als tenminste\ iedere aandeelhouder met stemrecht aan besluitvorming tot benoeming van tenminste één bestuurder/commissaris kan deelnemen;
  • De tegenstrijdig belang regeling is gewijzigd met de invoering van de Wet bestuur en toezicht (per 1 januari 2013). De nieuwe regeling houdt in dat een directeur niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een (in)direct persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Indien er daardoor geen directeuren overblijven om een besluit te nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering of RvC.
NB. Het is noodzakelijk om de statuten van B.V. aan te passen op bovenstaande elementen. Met de nieuwe statuten moet door de aandeelhouders worden ingestemd. Vervolgens moeten de wijzigingen worden verwerkt in het aandeelhoudersregister en bij de Kamer van Koophandel.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 263 vragen en antwoorden over Startende ondernemers.