Kan de franchisenemer bij faillissement een schadevergoeding eisen?

Het vorderen van eventuele schadevergoeding kan zowel door de franchisenemer als door de curator worden gevorderd, afhankelijk van de vraag aan wie het faillissement van de franchisegever te wijten is. Indien het handelen van franchisenemers ertoe leidt, dat de franchisegever failliet gaat, dan zullen die franchisenemers ongetwijfeld van de curator een schadeclaim krijgen. Ook zal de curator franchisenemers aanspreken op betaling van bedragen, die zij nog verschuldigd zijn uit hoofde van leveranties van goederen en diensten.
Ongetwijfeld zal er in dit verband dispuut ontstaan, indien betaling van diensten achterwege is gebleven in verband met het in de ogen van de franchisenemers onvoldoende presteren van de franchisegever. Aan de andere kant zouden franchisenemers ook schadeclaims bij de curator kunnen indienen, indien het faillissement van de franchisegever door hemzelf is veroorzaakt. Of een dergelijke claim gehonoreerd wordt is dan nog maar de vraag en betaling daarvan zal in de meeste gevallen achterwege blijven bij gebrek aan baten in de boedel.