Wat zijn de gevolgen als de franchisegever failliet gaat?

In de franchise-overeenkomst is altijd een artikel opgenomen, dat bij faillissement van één van de bij de franchiseovereenkomst betrokken partijen, de andere partij gerechtigd is de franchise-overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Dit laat echter eventuele rechten op schadevergoeding of andere rechten die voortvloeien uit de franchise-overeenkomst, bijvoorbeeld huurrechten of het merkenrecht, onaangetast. De curator zal, indien hij niet in staat is om de in de franchise-overeenkomst opgenomen prestaties na te komen, vanzelfsprekend akkoord gaan met die door de franchisenemer ingeroepen beëindiging, maar wel eisen, dat elk gebruik van het merk, de naam en alle andere des franchisegevers eigen uitingen worden gestaakt.
In beginsel kunnen eventuele huurrechten na overleg/onderhandeling met de curator worden overgenomen, in geval franchisenemer onderhuurder is van de franchisegever.