Heeft de franchisegever een terugkoopverplichting?

Het terugkopen door de franchisegever van inventaris, voorraden en eventueel de gehele onderneming van de franchisenemer is een aangelegenheid die in de franchiseovereenkomst geregeld wordt. In retail is het gebruikelijk, dat in de franchiseovereenkomst bij beëindiging daarvan een regeling is opgenomen, dat de franchisegever al dan niet verplicht wordt om tegen bepaalde condities (bijvoorbeeld boekwaarde van de inventaris of inkoopprijs minus een bepaalde korting) inventaris en/of voorraden van de franchisenemer terug te nemen.
Het terugkopen van de gehele onderneming van de franchisenemer door de franchisegever is een aangelegenheid die zich niet leent om opgenomen te worden in de standaard franchise-overeenkomst. Als de franchisegever al bereid is om de onderneming van de franchisenemer over te nemen, is dat veelal een uitzondering. Daarover dienen nadere specifieke afspraken met de betreffende franchisenemer gemaakt te worden. Van enige verplichting daartoe aan de zijde van de franchisegever is in ieder geval geen sprake. Een dergelijke bepaling zou zich overigens niet verhouden tot het zelfstandig ondernemerschap van de franchisenemer.