Wat gebeurt met een vordering als een debiteur het bedrijf, een BV, beëindigt?

Het kan in de praktijk voorkomen dat de klant aan wie u goederen of diensten heeft geleverd, op enig moment besluit haar bedrijfsactiviteiten te beëindigen. Is de klant een BV dan kan het zijn dat zij is ontbonden en opgehouden te bestaan, oftewel: geliquideerd. Bedrijfsbeëindiging van uw debiteur betekent niet dat u geen vordering meer zou hebben. Wanneer de klant een BV is, is zogenaamde turboliquidatie een eenvoudige wijze om de vennootschap te beëindigen. De BV wordt dan ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien de BV op dat moment geen baten meer heeft, dan houdt zij direct op te bestaan. Zijn er wel baten, dan moet vereffening van de ontbonden vennootschap plaatsvinden. Dit gebeurt gewoonlijk door de bestuurder: de activa worden te gelde gemaakt, waarmee vervolgens de schulden worden betaald.
Blijft de klant na haar bedrijfsbeëindiging echter stilzitten en wordt uw schuld niet voldaan, dan kunt u drie dingen doen:
  1. Heropening van de vereffening verzoeken. Indien u kunt aantonen dat sprake is van mogelijke baten van de ontbonden BV, dan kunt u de rechtbank verzoeken de vereffening te heropenen. Indien de rechtbank uw verzoek toewijst dan ‘herleeft’ de BV en wordt een vereffenaar benoemd die de bate zal moeten afwikkelen. Blijkt dat deze bate onvoldoende is om uw schuld te voldoen, dan zal de vereffenaar alsnog het faillissement van de BV moeten aanvragen.
  2. Het faillissement van de klant aanvragen. Het is ook mogelijk om zelf het faillissement van de klant aan te vragen, zonder dat om heropening van de vereffening wordt verzocht. Indien niet te verwachten is dat de (ontbonden) BV baten heeft, terwijl zij ook niet overgaat tot het betalen van haar schuld aan u, dan is het raadzaam om het faillissement van de klant aan te vragen.
  3. Aanspreken (oud)bestuurder op grond van onrechtmatige daad. Indien blijkt dat de oud-bestuurder de BV heeft ontbonden zonder te vereffenen, terwijl er baten aanwezig waren en u nog een vordering op de BV had, dan kunt u de oud-bestuurder (persoonlijk) aansprakelijk stellen op grond van onrechtmatige daad. U zult alsdan moeten aantonen dat het ten onrechte niet-vereffenen van de BV tot schade heeft geleid en dat de oud-bestuurder daarvoor aansprakelijk is.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.