Is het mogelijk om de transitievergoeding te verdisconteren met het salaris?

Als de transitievergoeding verdisconteerd zou worden in het salaris, dan betaalt de werkgever in feite maandelijks een bedrag dat hij (nog) niet verschuldigd is. Op het moment waarop de werkgever de transitievergoeding wel verschuldigd is, zal hij zich op het standpunt moeten stellen dat de betalingen die hij (maandelijks via het salaris) heeft gedaan in mindering moeten komen van de op dat moment verschuldigde transitievergoeding. Of dat kan is maar zeer de vraag. In artikel 7:673 lid 6 BW wordt vermeld dat outplacementkosten en/of inzetbaarheidskosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding. Het vooruitbetalen van de transitievergoeding valt onder geen van beide; noch onder de mogelijkheid om kosten in mindering te brengen, noch onder de mogelijkheid om geen transitievergoeding verschuldigd te zijn.
Het is dan ook onverstandig om de transitievergoeding is het salaris te verdisconteren, omdat het risico bestaat dat de werkgever uiteindelijk alsnog de transitievergoeding verschuldigd is en dus dubbel moet betalen. Het is zelfs mogelijk dat bij het berekenen van de transitievergoeding het salaris inclusief het deel dat voor de transitievergoeding was bedoeld als uitgangspunt wordt genomen, waardoor de werkgever zelfs nog duurder uit is.
Ook bedrijfseconomisch gezien is het verdisconteren van de transitievergoeding in het salaris niet gunstig. Het is tijdens het dienstverband immers nog helemaal niet zeker is of de transitievergoeding überhaupt betaald hoeft te worden. Als de werknemer bijvoorbeeld zelf ontslag neemt omdat hij elders gaat werken of als het dienstverband binnen 24 maanden eindigt, dan is de werkgever helemaal geen transitievergoeding verschuldigd.
Om te voorkomen dat werkgevers voor onaangename financiële tegenvallers komen te staan, is het wel aan te raden om voor transitievergoedingen te reserveren. Op basis van personeelsbestand en uitstroomgegevens vanuit het verleden kan een goede inschatting worden gemaakt van de kosten voor in de toekomst te betalen transitievergoedingen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.