is er fiscaal sprake van RVU als een seniorenregeling samenloopt met opname verlof of een levenslooprgeling?

Er is geen sprake van een RVU, althans voor zover de regeling voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.7 eerste lid van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011. Eén van de voorwaarden is dat de werknemer feitelijk tenminste 50% van de oorspronkelijke contractsomvang blijft werken. Dit kan een probleem opleveren indien de werknemer een verlofstuwmeer of levensloopverlof gaat opnemen. Wil de werkgever er in die periode zeker van zijn dat hij gevrijwaard blijft van de RVU-heffing dan moet hij ervoor zorgen dat de werknemer die deelneemt aan de seniorenregeling echt ook feitelijk per week minimaal 50% van de arbeidsduur werkt, dat wil zeggen van de arbeidsduur die gold in het laatste kalenderjaar dat voorafgaat aan een periode van 10 jaar direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioeningangsdatum. Wanneer de werknemer onder die 50%-grens komt, loopt de werkgever een reëel RVU-risico.
NB. Het gaat hier om opname van levensloopverlof of een verlofstuwmeer dat maakt dat de werknemer onder de 50%-werkgrens kan komen, die dan tot fiscale problemen leidt. Voor zover de werknemer onder de 50%-werkgrens komt, (uitsluitend) als gevolg van arbeidsongeschiktheid of opname van het jaarlijks vakantieverlof, is er geen fiscaal probleem.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.