Channels

Wat zijn de trends in de artikelen van 2012. Is het vooral kommer en kwel of signaleren onze auteurs ook positieve ontwikkelingen op het terrein van beter managen en organiseren? 

De top 5

Klaagteams: wat moet je ermee
Wat doe je als je team niet vooruit te branden is?
Annemieke Figee
Cynisme, voortdurend klagen en zeuren, elke verantwoordelijkheid afwijzen. Wat kan je eraan doen? En wat is de grootste valkuil? Voorbeelden en handvatten
.

Lees ook:

De populairste artikelen van 2013

Vijf redenen waarom personal branding voor bedrijven belangrijk is
De constructieve combinatie van individuele belangen en bedrijfsbelangen
Cees Harmsen
Mijn generatie is opgegroeid met het adagium ‘Doe je best, werk hard en wacht af hoe je beloond wordt’. Sommigen van ons wachten nog steeds en anderen hebben tevergeefs gewacht.

Het middenmanagement in de knel
Dansen in het midden: zeven dansregels
Arjan Lautenbach
Het middenmanagement heeft de lastigste positie in een organisatie. Middenmanagers zitten altijd tussen twee vuren. Een ellendige dynamiek dreigt! Kan de middenmanager aan dit lot ontsnappen?

In 3 maanden de klantgerichtheid verbeteren
Herrie in de keuken van een ingenieursbureau
Bart van Emden
“De gesprekken met klanten leken een bokswedstrijd. Projectleiders kwamen met knikkende knieën bij de klant.” Wat te doen? Technici kunnen veel leren van topkok Herman den Blijker!

Een gedeelde 5e plaats voor:

Vertrouwen, Control en Het Nieuwe Werken
Intensief samenwerken vereist vertrouwen. Vereist het ook controle?
Peter Nientied
Zonder controle geen vertrouwen en zonder vertrouwen geen waardecreatie! Moderne samenwerkingsvormen binnen en tussen bedrijven vereisen een cultuur van vertrouwen. Wat te doen?

De ‘catch-22’ van Het Nieuwe Werken
De rol van leidinggevenden bij HNW
Tjerk Potma
Dit onderzoek van HNW beschrijft de veranderende rol van de manager, verschaft tips voor de invoering en signaleert de noodzaak van een andere sturing. Intrigerend is de observatie “Voor de volledige toepassing van HNW lijkt een complete herinrichting van de organisatiestructuur de enige oplossing.”

Opvallende trends

Het optimisme en de belangstelling voor HNW is in 2012 teruggelopen. De artikelen over HNW dit jaar laten dat  zien. Ook sommige reacties bij deze artikelen getuigen van scepsis en twijfel. De voorlopige conclusie is dat HNW leidt tot flexibilisering van werkplek en woon-werk verkeer. De meest genoemde nadelen betreffen de balans werk prive en de binding met bedrijf, collega en klant. Wat velen het meest tegenvalt is dat HNW niet een tussenstop is gebleken naar een volgende fase van meer verantwoordelijkheid en autonomie. Daar werd wel veel over gepraat en geschreven maar het bleven vaak mooie woorden. Hoe dan ook: wat niet is kan nog komen.

De meest opvallende trend is de grote aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking en coördinatie in de organisatie tot en met de klant. Stroef functionerend middenmanagement, teams die niet vooruit te branden zijn, klantcontacten die ontaarden in spanning, conflict en frustratie. Het belang van onderling vertrouwen. Het verwaarlozen van ‘binding’ bij HNW. Het zijn allemaal aspecten van de kwaliteit van de onderlinge relaties in organisaties. Ook veel andere artikelen en columns zijn dit jaar aan deze onderwerpen gewijd.

Wat is er met die relaties aan de hand, waarom krijgen die zoveel aandacht?

Dit heeft volgens mij te maken met de toenemende complexiteit die organisaties parten speelt. Meer partijen waar men rekening mee moet houden, langere en intensievere afhankelijkheidsketens met een grotere kans op verstoringen. Dit stelt steeds hoger eisen aan de kwaliteit van de relaties zowel verticaal als horizontaal.
De kwetsbaarheid van de netwerken waarin we functioneren wordt groter dan ooit. Verstoringen hebben een cumulatief effect. Top down sturing kan een faalfactor worden omdat men het geheel van het organisatorische weefsel met alle afbreukrisico’s niet meer kan overzien, laat staan tijdig kan ingrijpen of bijsturen. Men loopt achter de feiten aan.

Elkaar aanspreken op missers wordt een must maar dat doen we niet. We willen zin, passie en bevlogenheid maar we krijgen cynisme en gezeur. Inspirerende bestuurders en toezichthouders zijn broodnodig maar velen falen keer op keer. We moeten bouwen aan vertrouwen maar hoe doe je dat in vredesnaam? Vrijblijvend gedoe in plaats van verantwoordelijkheid viert hoogtij. Het nieuwe werken heeft ons niet het nieuwe en betere samenwerken gebracht.

Kortom, het wordt complexer en er kan steeds gemakkelijker iets misgaan. Dat stelt hogere eisen aan de  coördinatie en samenwerking. Een toenemend aantal artikelen en columns beschrijft de onmacht die we ervaren en de mogelijkheden om hier wat aan te doen. Wederom waren er dit jaar veel artikelen en columns gewijd aan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit in de onderlinge relaties.

De Top-5 en de belangrijkste trends van 2011 verkondigden al hetzelfde beeld. Dit jaar komt dit beeld nog wat markanter en scherper naar voren.

Gelukkig wordt er in de Top 5 en in  tal van andere bijdragen ook stilgestaan bij de dingen die wel goed gaan. De tendens die we vorig jaar signaleerden naar een hoger niveau van verantwoordelijkheid, een betere sturing en naar organisatievormen die erin slagen de complexiteit de baas te blijven, zet ook door. Het dossier over complexiteit en de kennisbankpagina’s Sturen op verantwoordelijkheid en Innovatief organiseren staan nog als een huis. Ik ben nu bezig de ervaringen en de kennis op deze terreinen samen te vatten in het E-boek Concurrentiekracht en Innovatief Organiseren; van ambitie naar actie. Dit zal in 2013 verschijnen. Ik zie dit als een poging om de positieve krachten naar beter managen en organiseren te versterken.

Runner ups

Tot slot enkele bijdragen die niet helemaal bovenaan zijn geëindigd maar die door hun karakteristieke inhoud wel degelijk zijn opgevallen en veel aandacht hebben gekregen.

De volgende twee runner ups zijn het vermelden waard niet alleen omdat ze allebei in de top 10 kwamen maar ook omdat ze de benadering van oplossingsgericht managen volgen. Een manier van denken en doen die steeds meer aandacht en navolging krijgt. Het blijkt een vernieuwing in het vakgebied van managen en organiseren die niet als een modieuze hype overwaait. Integendeel deze benadering krijgt al doende een steviger fundament en wordt door de gebruikers steeds verder ontwikkeld en verfijnd. Zie ook in onze kennisbank Oplossingsgericht management.

Oplossingsgerichte zelfcoaching maakt zelfredzaam
Is een coach wel nodig?
Gwenda Schlundt Bodien

Creëren van visie en missie met Appreciative Inquiry
Ambitiebeeld 2020: het reisverslag
Ronald van Domburg

Twee series

Twee series, bestaande uit meerdere op elkaar aansluitende artikelen van dezelfde auteurs, verdienen aparte vermelding. Als we ze als serie mee hadden laten doen in de top 5 dan waren ze met vlag en wimpel op de eerste en tweede plaats  geëindigd.

De vier bijdragen over ‘Basisscholen kunnen veel beter presteren’ door Leo Kerklaan en Carien Verhoeff:
Deel 1 Onderpresterend onderwijs is grote schadepost
Deel 2 Tien suggesties voor een beter basisonderwijs
Deel 3 Cito-eindscore als vrijwaringsbewijs
Deel 4 De top-3 verspillers van onderwijstijd met 10 suggesties

Het drieluik over ‘Serious Gaming’ door Jacco van Uden en Jesse Zuurmond:

  1. ‘Serious Games’ voor beter managen en organiseren
  2. Van Management Games naar Speelse Ondernemingen
 
  3. Serious Game designer? Word toch organisatieadviseur!

2013

Als redactie van ManagementSite prijzen we ons gelukkig met de enthousiaste auteurs die ManagementSite voorzien hebben van een rijke oogst aan ideeën en ervaringen. Voor het collectieve leerproces van beter managen en organiseren zijn de talrijke reacties van onze lezers bij de artikelen eveneens onontbeerlijk.

Ik hoop van harte dat we in 2013 kunnen rekenen op uw bijdrage aan dit belangrijke leerproces. Onze Informatie voor Auteurs verschaft hierbij enig houvast. Meer dan ooit zijn goede bedrijven en publieke instellingen van levensbelang. Laat u horen!

 

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Interessante analyse, Willem.

In je analyse staat vooral de term “relatie” centraal. Een belangrijk factor die in toenemende mate invloed uitoefent op menselijke relaties is technologie.

“Mensen hebben moeite met het wegvallen van vaste kaders en structuren. Ze worstelen met het vervagen van grenzen tussen werk en privé. Jullie van IT zouden je veel meer bezig moeten houden met de impact van IT en wat IT met mensen doet.”

Bovenstaande opmerking is gemaakt tijdens een overleg over IT-dienstverlening (in relatie tot Het Nieuwe Werken). In deze opmerking zit volgens mij de kern van veel relatieproblematiek opgesloten. IT-afdelingen focussen nog teveel op technologie alleen. IT-afdelingen sluiten psycho-socio elementen teveel buiten bij het in gebruik nemen van nieuwe IT-oplossingen. Daartegenover staat een steeds groter wordende groep psycho-socio aanhangers die bij de behandeling van managementvraagstukken de technologie buitensluit. Kruisbestuiving tussen expertisegebieden is nodig om de relatieproblematiek volledig in kaart te brengen. Adviseurs en experts zijn nodig die verbanden kunnen leggen tussen techno, psycho en socio elementen en dat alles binnen een organisatiecontext. Want dat wat in de zorg of sportwereld werkt, werkt vaak niet zomaar in bijvoorbeeld een industriele omgeving waar voeding wordt geproduceerd.

PS: Ik mis wel de relativering in de analyse. De Top-5 artikelen is onvoldoende objectief omdat de betreffende schrijver/schrijfster ook onderdeel is van de casus en ook nog eens werkt bij of eigenaar is van een adviesbureau. Veel schrijvers/schrijfsters melden succes vooral als gevolg van eigen toedoen. Onderzoek laat zien dat deze bias (onzuiverheid) niet zelden tot minimaal 25% overwaardering van de eigen prestatie leidt. Ik wil graag meer het verhaal horen van ‘de andere kant’ …

Vriendelijke groet,
Leon

x