Channels

Een conflict hoeft niet altijd emotioneel te zijn. Een meningsverschil, een stevige discussie, onderhandelingen  – het zijn allemaal conflicten. Maar die term gebruiken we liever niet.  Het wordt in onze beleving pas een echt conflict als het escaleert. Bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Hoe ziet men uw manier van omgaan met meningsverschillen. Blijft u diplomatiek? Bent u assertief? Laat u het langs u heen glijden? Schikt u snel in of geeft u ze van katoen?

De Thomas Kilmann Test

Het omgaan met conflicten (of beter verschillende belangen en meningen), levert altijd een spanningsveld op tussen twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de wens om je (eigen)doelen door te drukken en de opdracht te realiseren. Aan de andere kant de coöperativiteit: de wens om de relatie goed te houden waardoor het proces ongestoord kan verlopen. De score zal een indruk geven van de wijze waarop je zult reageren in een aantal soorten conflictsituaties die je kunt tegenkomen. Er is geen “beste score”; elke stijl kan nuttig zijn in een bepaalde situatie. Het is echter de kunst om die stijl te kunnen kiezen en hanteren die een situatie op dat moment vereist om het conflict niet te laten escaleren of te keren. De test laat wel zien van welke stijl je “van nature” meer geneigd bent gebruik te maken.

Lees ook:

Ikke, ikke, ikke en de rest kan...

De vragenlijst geeft geen diepe persoonlijkheidsanalyse, maar wel een indicatie van hoe je over het algemeen met conflicten omgaat. Het bevat 30 paren met uitspraken; elke uitspraak heeft een A en B optie. Bij de beantwoording kun je je het beste situaties voor de geest halen, waarbij jouw doelstellingen of ideeën anders zijn of afwijken van die van iemand anders (in dezelfde omstandigheden of situatie).

Het is de bedoeling dat je bij elk item-paar aangeeft welke uitspraak (A of B) voor jou het meest karakteristiek of herkenbaar is. Het kan voorkomen dat je eventueel in zowel uitspraak A als B jezelf niet helemaal herkent. Probeer dan toch antwoord te geven en omcirkel dan de uitspraak die het dichtst bij komt of het meest waarschijnlijk lijkt. Er bestaan geen goede of foute antwoorden.

De Test

01 A Er zijn momenten waarop ik de verantwoordelijkheid aan de ander overlaat om problemen op te lossen
B Ik ga liever door op de aspecten waarover we het eens zijn, dan te onderhandelen over verschilpunten
02 A Ik zoek naar een compromis
B Ik probeer zowel mijn eigen belangen als die van de ander recht te doen
03 A Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden
B Ik probeer de gevoelens voor de ander te sparen en onze relatie in tact te houden
04 A Ik probeer een compromis te zoeken
B Soms offer ik mijn eigen belangen op ten gunste van de ander
05 A Ik probeer de hulp van de ander te krijgen bij het zoeken naar een oplossing
B Ik doe wat nodig is om spanningen te vermijden
06 A Ik vermijd het om mezelf narigheid te bezorgen
B Ik probeer mijn doelstellingen te laten overwegen
07 A Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken
B Ik lever wat in als de ander dat ook doet
08 A Meestal probeer ik sterk aan mijn doelstellingen vast te houden
B Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken
09 A Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen
B Ik doe mijn best om mijn zin te krijgen
10 A Ik probeer sterk aan mijn doelstellingen vast te houden
B Ik probeer een compromis oplossing te vinden
11 A Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken
B Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie in tact te houden
12 A Soms vermijd ik een positie in te nemen waardoor een controverse kan ontstaan
B Ik geef de ander gelijk op een bepaald punt als de ander dat ten opzichte van mij ook doet
13 A Ik stel tussenoplossingen voor
B Ik druk mijn punten door
14 A Ik vertel de ander mijn ideeën en ik vraag die van de ander
B Ik probeer de ander van de logica en voordelen van mijn standpunt te overtuigen
15 A Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie in tact te houden
B Ik doe wat nodig is om spanningen te vermijden
16 A Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen
B Ik probeer de ander te overtuigen van de voordelen van mijn standpunt
17 A Meestal probeer ik sterk aan mijn doelstellingen vast te houden
B Ik tracht te doen wat nodig is om spanningen te vermijden
18 A Als het de andergelukkig maakt, mag die van mij aan zijn standpunten vasthouden
B Ik geef de ander gelijk op een aantal punten als de ander dat ten opzicht van mij ook doet
19 A Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken
B Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken
20 A Ik probeer direct onze verschillen bespreekbaar te maken
B Ik zoek naar een eerlijke verdeling voor ons beiden van winst- en verliespunten
21 A Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en behoeften van de ander
B Ik probeer te komen tot een directe bespreking van het probleem
22 A Ik zoek naar een standpunt wat tussen dat van de ander en van mij ligt
B Ik probeer mijn belangen veilig te stellen
23 A Ik ben erg vaak bezig om aan alle wensen te voldoen
B Er zijn momenten waarop ik de ander de verantwoordelijkheid laat om de problemen op te lossen
24 A Als de ander verlangens heeft en daar veel waarde aan hecht, probeer ik daaraan tegemoet te komen
B Ik probeer de ander over te halen een compromis te sluiten
25 A Ik probeer de ander van de logica en de voordelen van mijn standpunt te overtuigen
B Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en verlangens van de ander
26 A Ik stel tussenoplossingen voor
B Ik probeer vrijwel altijd tegemoet te komen aan ons beider verlangen
27 A Soms neem ik een standpunt, waardoor een controverse kan ontstaan, niet in
B Als het de ander gelukkig maakt, mag de ander van mij aan de eigen gezichtspunten vasthouden
28 A Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden
B Ik vraag de ander om hulp om het probleem op te lossen
29 A Ik stel een tussenoplossing voor
B Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen
30 A Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen
B Ik bespreek de problemen altijd met de ander om samen een oplossing te zoeken

Omcirkel per item het antwoord (A of B) dat door jou hierboven is gegeven. Tel vervolgens per kolom (rij verticaal) het aantal omcirkelde letters op:

Item Doordrukken Oplossen Compromis Ontlopen Meegaan
01 A B
02 B A
03 A B
04 A B
05 A B
06 B A
07 B A
08 A B
09 B A
10 A B
11 A B
12 B A
13 B A
14 B A
15 B A
16 B A
17 A B
18 B A
19 A B
20 A B
21 B A
22 B A
23 A B
24 B A
25 A B
26 B A
27 A B
28 A B
29 A B
30 B A
Score Doordrukken Oplossen Compromis Ontlopen Meegaan


De vijf stijlen van conflicthantering

Het Thomas-Kilmann Instrument ‘Conflicthantering’ is ontworpen om individueel gedrag in conflictsituaties te bepalen. Conflictsituaties zijn die situaties waarin de belangen van twee of meer mensen onverenigbaar lijken. In zulke situaties kunnen wij het gedrag van een persoon beschrijven aan de hand van twee gedragsdimensies, te weten:

 1. assertiviteit (zorg voor het resultaat), de mate waarin een persoon poogt diens eigen belangen te behartigen.
 2. samenwerkingsbereidheid (zorg voor de relatie), de mate waarin een persoon poogt aan de belangen van de ander tegemoet te komen.

ArrayMet deze twee gedragsdimensies kunnen 5 stijlen van conflicthantering worden bepaald. Deze 5 stijlen van conflicthantering zien er als volgt uit:

 • Doordrukken is assertief maar soms ook agressief, maar niet coöperatief: een persoon streeft zijn eigen belangen na ten koste van die van een ander. Deze stijl is gericht op macht, waarbij men alles gebruikt om te winnen: zijn vermogen tot argumenteren, poneren, zijn functie en sanctiemogelijkheden, opkomen voor je rechten, een standpunt verdedigen waarvan je gelooft dat het juist is, of gewoon proberen te winnen.  Emoties spelen hierbij vaak een rol. De onderlinge functionele (zakelijke) verhouding wordt uit het oog verloren. Men gaat het conflict persoonlijk oppakken.
 • Meegaan is niet assertief, maar wel coöperatief, het tegengestelde van forceren. Een persoon die toegeeft, verwaarloost zijn eigen belangen om die van een ander te bevredigen; er zit een element van zelfopoffering in. Toegeven kan de vorm aannemen van onzelfzuchtige edelmoedigheid of liefdadigheid, aan een opdracht van iemand anders te gehoorzamen terwijl men dat liever niet zou doen of toegeven aan de opvatting van de ander. Ontwijken is niet assertief, maar ook niet coöperatief -een persoon streeft noch zijn eigen belangen noch die van een ander na. Hij gaat het conflict niet aan.
 • Ontlopen kan de vorm aannemen van diplomatiek ontlopen van een onderwerp, het onderwerp uitstellen tot een beter moment, of eenvoudigweg zich onttrekken aan een bedreigende situatie. Hierbij neemt of ziet men geen zelfverantwoordelijkheid. Oorzaak / Gevolg….. Men gaat aan de Gevolg kant staan. De persoon ziet niet in dat hijzelf ook mogelijk een deel van de oorzaak is. Vragen als “Wat is mijn aandeel in het geheel? En/of Wat kan ik veranderen/doen om de situatie te verbeteren?” worden niet gesteld.
 • Probleem oplossen is zowel assertief als coöperatief  – het tegengestelde van ontlopen. Probleem oplossen houdt in een poging om samen met de ander te werken aan het vinden van een oplossing die de belangen van beide personen volledig bevredigt. Dit betekent een onderwerp uitdiepen om de onderliggende belangen van de twee personen te identificeren en een alternatief te vinden dat aan alle belangen tegemoet komt. Dit proces kan de vorm aannemen van het uitdiepen van een verschil van mening om elkaars opvattingen te leren kennen, het beslissen over een oplossing die er anders toe zou leiden dat men om schaarse goederen zou strijden of een persoonlijk probleem aanpakken en daar een creatieve oplossing voor vinden.
 • Compromis sluiten is matig assertief en matig coöperatief. Het doel is een geschikte, wederzijdse aanvaardbare oplossing te vinden die beide partijen gedeeltelijk bevredigt. Het houdt het midden tussen wedijveren en aanpassen. Een onderwerp wordt meer direct aangepakt dan met vermijden maar niet zo diepgaand onderzocht als met probleem oplossen.

Tot slot:

Tijdens een conflict op je werk kun je een aantal dingen doen om de situatie voor jezelf het beste te laten uitpakken. Ze zijn niet allemaal makkelijk en garanderen geen van alle een positieve uitkomst maar probeer in elk geval de volgende regels in acht te nemen.

 • Neem geen initiatieven die het conflict kunnen verergeren. Verspreid geen roddel en achterklap, neem geen wraak (zeker niet als eerste)
 • Teken niet voor negatieve reprimandes, ambstberichten of beoordelingen; die zijn vaak een opmaak naar ontslag en kunnen je later lelijk voor de voeten lopen.
 • Blijf altijd gewoon naar je werk komen, meld je niet ziek tenzij er echt niets meer te redden is (zelfs dan alleen in overleg met je jurist of andere adviseur)

ArrayWanneer je op je werk in een conflictsituatie zit, zul je behoefte hebben aan goede raad. Het is belangrijk het hoofd koel te houden en de situatie goed te blijven overzien. Vraag advies aan onafhankelijke personen, zoals de bedrijfsarts of de vakbond. Neem pas contact op met een jurist als het conflict niet meer te keren is. De andere partij zal op de inschakeling van een jurist waarschijnlijk met gelijke middelen reageren en dat betekent verdere escalatie.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bron: HCG

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

 • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
 • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
 • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
 • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x