Besturing gaat over de richting  en de kwaliteit van de organisatie en wat dat betekent voor de mensen. Het betreft de manier waarop de mensen inhoud geven aan strategie, structuur, cultuur en systemen om de organisatie te versterken. Wat zijn de succesfactoren voor de besturing van bedrijven en instellingen? Voorbeelden en praktijkervaringen van sturing op verantwoordelijkheid. Bestuurlijke wijsheid, bestuurlijke drukte en bestuurlijke ellende: Knelpunten en valkuilen.

Hulpmiddelen voor een effectieve besturing zoals voorbeeldgedrag een goed verhaal en een slim organisatieontwerp. Selectie van artikelen, recensies, interviews en cases. Besturing verandert: trends en tips.

Hoe verandert besturing? Trends en tips

Wat zijn de trends? Zie de volgende bijdragen:

Anders organiseren en anders managen

Bij de trends leest u over beter en anders organiseren. Daarmee is veel winst te behalen. We willen betrokkenheid, binding, initiatiefkracht en motivatie. Ook factoren als de menselijke maat en versterking van de verantwoordelijkheid van de professionals in de uitvoering blijken belangrijk. Hier ligt ongetwijfeld een gebied dat buitengewoon interessant is voor bestuurders omdat het rechtstreeks verbonden is met concurrentiekracht.  Ook andere manieren van managen doen dan hun intrede. Zie de voorbeelden in Sturen op verantwoordelijkheid.

Hierbij past het vraagstuk van de samenhang tussen strategie, structuur, cultuur en systemen. De volgende 2 artikelen verschaffen inspirerende inzichten en ervaringen.

Bestuurlijke ellende of bestuurlijke wijsheid

ArrayWe moeten onder ogen zien dat cynisme en demotivatie in veel organisaties aan de orde van de dag zijn. Ook zaken als  onverschilligheid, onderhuidse conflicten en een gebrek aan betrokkenheid spelen. Zie de volgende bijdragen in de selectie op deze pagina:  ‘Bestuurlijke ellende, de managers hebben het gedaan’, ‘De wet op behoud van bestuurlijke ellende‘ en ‘Korte metten met Bestuurlijke Ellende’. In deze drie columns de nodige inzichten en tips om de narigheid te doorzien en terug te dringen.
Nog grotere narigheid staat beschreven in ‘Beter bestuur of verhuftering’ Of dit type van verloedering voortkomt uit het ontbreken van moreel kompas of aangezwengeld wordt door ‘groupthink’ & ‘tunnelvisie’ blijft een belangrijke vraag. Geen wonder dat er veel aandacht is ontstaan voor tegenspraak en moreel kompas.

Succesfactoren en valkuilen

Bestuurders zijn van oudsher vooral bezig met de strategie en structuur. Cultuur en systemen worden vaak overgelaten aan de specialisten van HRM, ICT en Finance. Goede besturing houdt in dat de vier aspecten in hun samenhang worden overzien en bestuurd. Dat dreigt er wel eens bij in te schieten.

Over het algemeen wordt er met het cultuurelement onhandig, zo niet verkeerd, omgegaan. Daarbij komt dat de verwarring over cultuurverandering onder specialisten groot is. Talloze mislukte cultuurtrajecten getuigen van ‘the state of the art’. De vraag om meer motivatie en betrokkenheid blijft onbeantwoord. Innovatie gaat traag, een cultuur van ‘met elkaar ertegenaan’ ontbreekt. Actie is gewenst!
Bij elk systeem is de hamvraag: Versterkt dit systeem daadwerkelijk mens en organisatie? De ICT legacy baart veel bedrijven zorgen; ondertussen stagneert de digitale transformatie. Het performance management systeem met de talloze indicatoren werkt te vaak onbevredigend. De vuistregel ‘KISS’ blijkt niet haalbaar. Wat doen wij eraan?
De rimram van beoordelingssystemen, functioneringsgesprekken en andere HRM systemen wordt door sommige bedrijven afgeschaft. Moeten wij er dan ook niet mee stoppen?

Herkent u een paar van deze besturingsvraagstukken? Aanpakken dus! In die onderdelen van de economie waar verandertempo en concurrentiedruk het hoogst zijn, heeft men al ervaring met andere manieren om de talloze problemen die hier liggen op te lossen. Lees over drie ontwikkelingen in de volgende sectie.

Besturing:  inzichten, voorbeelden, tools en tips

Op deze pagina vindt u een selectie van artikelen over besturing. Een bestuurder kan zich niet met alles bezighouden. Focus is belangrijk. Toch nog drie ontwikkelingen die bijna onvermijdelijk het pad van de bestuurder kruisen: Samenwerken met andere organisaties, Digitale transformatie en Duurzaam ondernemen.