Commitment, binding, betrokkenheid, bevlogenheid

Cover stories · Boeken

Gyuri Vergouw heeft recent een boek geschreven, kernachtig getiteld "Commitment". In een proloog, negen hoofdstukken en een epiloog biedt hij een grondige kaleidoscopische rondgang langs een aantal hot topics in de bedrijfskunde, die invloed hebben op– of beïnvloed worden door commitment. Hij laat het niet bij theoretische beschouwingen; het belang van commitment wordt met interviews en ervaringen vanuit verschillende maatschappelijke sectoren geillustreerd.

Daarnaast is het een praktisch boek. Wil men iets doen aan commitment in de eigen organisatie dan kan men met de to-do-lijstjes direct aan de slag.  Ook op individueel niveau wordt inzicht geboden in eigen commitment naar de organisatie, wat dit kan betekenen voor je persoonlijke ontwikkeling, en vice versa.

Citaten over commitment

Willem Mastenbroek
Pro-lid
Discipline! Goed punt! Commitment zonder discipline is anarchie. Verantwoordelijkheid en gebondenheid ontwikkelen zich niet vanzelf. Dwang- en lokmiddelen spelen daarbij een grote rol.

De voorbeelden in het boek van Vergouw spreken duidelijke taal. Soms zijn discipline en commitment bijna niet te scheiden zoals De Koreaanse CEO die aankondigt dat, als het bouwproject niet op de geplande tijd klaar zou zijn, hij zich vanaf de brug in de nabijgelegen rivier zou storten. En niet alleen de CEO. De bouwploegen zelf beloofden iets vergelijkbaars:‘If we fail, we should (…) drown ourselves in Yeongil Bay’.

De geschiedenis van het organiseren is goed te typeren als een moeizame <a href="http://www.managementsite.nl/32400/strategie-bestuur/discipline-verantwoordelijkheid-zelforganisatie-innovatief-organiseren.html" target="_blank" rel="nofollow">evolutie van discipline en verantwoordelijkheid</a>.

Gyuri Vergouw
Pro-lid
Inzake discipline: in mijn boek geef ik als kortste definitie van commitment: een vrijwillige, maar niet vrijblijvende afspraak. Kortom, je mag elkaar aanspreken op de datgene wat je hebt afgesproken, dat mag je discipline noemen, afspraak is afspraak en elkaar aanspreken op datgene wat geleverd wordt. In mijn ogen nadere vertalingen van datgene wat men discipline noemt. Ik denk persoonlijk wel dat ook zonder dwang commitment kan worden verkregen, hetzelfde kan worden bereikt door positieve motivatoren en door het feit dat commitment in mijn ogen wederzijds is, zowel van medewerker naar top als omgekeerd! Als je iets vraagt, mag je ook verwachten dat de andere partij ook iets terug verwach: goed salaris, zekerheid van de baan, carriereperspectief, groeimogelijkheden, talentmanagement. Et cetera.
Willem Mastenbroek
Pro-lid
'Commitment: een vrijwillige, maar niet vrijblijvende afspraak'. Mooie definitie, Gyuri!

In 'niet vrijblijvend' zit voor mij een stevig element van discipline. Niet alleen omdat anderen je erop aanspreken maar ook omdat je jezelf erop aanspreekt. Zelfdiscipline dus en jezelf verantwoordelijk voelen voor je eigen gedrag.

Dit vermogen wordt in onze cultuur en in onze organisaties steeds belangrijker gevonden. In onze opvoeding en loopbaan worden veel dwang- en lokmiddelen aangewend om het te ontwikkelen. Met wisselend succes overigens. Verhuftering, onverschilligheid en 'blame the other' blijven opspelen. Ons arsenaal aan dwang- en lokmiddelen dan maar beter inzetten?
Bert Timmer
Lid sinds 2019
Ik begrijp de mening van de Engelse oud-militair. Hij zal m.i. wel onderscheid moeten maken tusseen het leger in vredestijd en oorlogstijd. In deze verschillende context zal waarschijnlijk de mate van commitment en de moverende drijfveren verschillen, zeker als je dat ontleedt naar de affectieve-, de continuïteits- en de normatieve component.

Bij kleinere teams zoals commando’s en SEALS is de zichtbaarheid op en inzicht in het gekozen doel , de wederzijds afhankelijkheid, het presteren en optreden van hun kameraden en mogelijkheid tot afwijken van oorspronkelijk afgesproken regels meer van toepassing dan bij een peloton infanterie. Vaak lees je ook dat een militair sterker gemotiveerd wordt zodra een kameraad naast hem is geraakt en overleden, waarbij gevoelens een grotere rol spelen.
Continuïteit in vredes- en oorlogstijd krijgt mogelijke een wending door de levensbedreigende omstandigheid waarbij continuïteit om te blijven bestaan betekent blijven leven en andere continuïteit wordt dan blijven bestaan binnen een militaire organisatie in vredestijd.

De meeste leden van de krijgsmacht kennen een profiel dat regels en procedures op prijs stelt en waardeert. Dit verschilt per land, maar ook per dienstvak. In Nederland staat de Luchtmacht als iets vrijer te boek dan de Marine en Landmacht.
In kleiner verband is een normatieve component met een affectieve en continuïteits invalshoek bij de SEALS de afspraak dat nooit een van de leden van het team op het slagveld zal worden achtergelaten.

Alexandre Dumas heeft e.a. geromantiseerd in De Drie Musketiers :
“One for all and all for one”
Gyuri Vergouw
Pro-lid
De kracht van commitment ligt in de eenduidigheid, iets wat veel minder het geval is bij gebruik van woorden als energie, passie of bevlogenheid. Een medewerker of manager kan zeggen dat hij/zij ergens energie van krijgt of ergens energie aan wil geven, maar wat is dat dan precies? Hetzelfde geldt voor passie, hoe spreek je iemand daar op aan?

Het leger dient vaak als voorbeeld voor het bedrijfsleven en de overheid, het hele begrip strategie komt tenslotte uit de oorlogsvoering (strategos) en hier heb ik over geschreven in mijn vorige boek ' Oranje wereldkampioen, managementbeslissingssysteem om te winnen'. In het leger komen zaken als drillen, indoctrineren en hiërarchie natuurlijk sterk naar voren om commitment te verkrijgen, en discipline. Dat begint op jonge leeftijd bij de rekruten waar het erin wordt gehamerd. mijn vader heeft gediend in het Engelse leger na de oorlog, the Britissh Army on the Rhine ((BAOR) en hij vertelde altijd dat de Engelse sergeanten nog harder schreeuwden tegen hun rekruten dan de Duitsers in de oorlog. Uit onderzoek blijkt ook dat de Duitsers de soldaten veel meer eigen verantwoordelijkheid gaven dan de Engelsen en dat de verliezen gedurende de gehele oorlog en op alle plaatsen maar de helft waren van de Engelsen. Disciine en regels en dwang zijn dus maar de helft van het verhaal!

Het klopt dat in het bedrijfsleven en bij de overheid het organisatorische commitment vaak ontbreekt. Juist daarom haalde ik kracht uit het onderwerp commitment, omdat het zo eenduidig is, omdat het vaak ontbreekt in organisaties, bij medewerkers en bij managers en omdat veel managementboeken maar om de hete brij heen lijken te draaien.
HalF commitment is geen commitment, en zoiets als half zwanger. Voor mij is commitment de essentie van zaken doen, van samenwerken, van ondernemen en van werken voor de goede of algemene zaak (overheid). En ja, het is dus meer dan binding, bevlogenheid, passie, betrokkenheid of bezieling, al raken al deze onderwerpen commitment.

Dank voor de eerste reacties, dat brengt ons weer verder op de weg van commitment!
Gyuri
Gyuri Vergouw
Pro-lid
Lisa van de Bunt stipt mijn punt aan dat we zuinig moeten zijn op wat we daadwerkelijk weten over ons vakgebied management. Is dat al een schaars goed, we hebben ook nog te maken met de wetenschapsparadox, het feit dat we vanuit onderzoek veel weten over gedrag van managers en hoe we dit kunnen gebruiken om beter te managen, maar dat deze kennis niet of nauwelijks het management bereikt. Als er een onderwerp is waarbij dit het geval is dan wel bij commitment. Ik ben nog geen manager tegengekomen die bekend was met het drie componenten model van commitment, een van de meest onderzochte issues op dit vakgebied, laat staan wat obscuurder feitenmateriaal. Er is dus nog veel werk aan de winkel, vooral in het populariseren van de kennis en het creëren van voor managers toegankelijk materiaal. Ik ben momenteel bezig een online assessment voor deze site te ontwikkelen die eenvoudig maar zeer eenduidig inzicht kan bieden in het persoonlijk en organisatorisch commitment, wordt vervolgd dus...
Chris de Graaff
‘Commitment: een vrijwillige, maar niet vrijblijvende afspraak’

Deze wijsheid zou bij iedere onderneming, organisatie, vereniging en sportclub, al dan niet in een Delftsblauw tegeltje, zichtbaar geplaatst moeten worden.

Met stip op één in de one-liners van het jaar 2013!

Meer over Organisatiecultuur