Analyse van succes- en faalfactoren van de alliantie

Actueel

In tegenstelling tot fusies, waarbij twee bedrijven worden samengesmolten tot een nieuw en het oude langzaam maar zeker verdwijnt, lijken strategische samenwerkingen en partnerships eerder op moderne huwelijken: afzonderlijke carrières, gescheiden rekeningen, behoud van de eigen naam, maar de noodzaak om het huishouden op zo'n manier te organiseren dat geen dubbel werk wordt verricht en de kinderen een goede opvoeding krijgen.

Rosabeth Moss Kanter van de Harvard Business School ontwikkelde een 14-stappenplan dat partnerships en allianties de kans geeft succesvol te zijn, van bij de start en voor vele jaren:

  1. Sta open voor een romance, maar wees voorzichtig met verkering.
    Bij het begin van een relatie hebben mensen makkelijk de neiging hun dromen voor waar te nemen en niet hun vrees. Potent...
Tom Pots
Een goede manier om het succes van een samenwerkingsverband te toetsen is door middel van het samenwerkingsmodel. Aan de hand van het ‘samenwerkingsmodel’ zijn de deelnemers in staat om te toetsen in hoeverre de samenwerking kans van slagen heeft. Dat wil zeggen één van de criteria niet goed ingevuld is de kans groot is dat succes uit zal blijven.

De toetsingscriteria zijn:

* “Wil”: de intrinsieke motivatie van de sleutelspelers om te kiezen voor de samenwerking. Dat wil zeggen dat de deelnemers de wil hebben om de samenwerking juist met deze groep deelnemers te realiseren.

* “Nut & Noodzaak”: het voordeel en de dringende redenen van de afzonderlijke deelnemers om te kiezen voor de samenwerking. Overeenstemming in de prioritering van de winstpunten en dwingende noodzaak bepalen in belangrijke mate waarin de deelnemers bereid zijn om zeggenschap en onafhankelijkheid om te geven voor invloed en voordeel.

* “Geloofwaardigheid”: de vorm, de kwaliteit en de omvang waarin de samenwerking tot stand komt is zakelijk overtuigend en geloofwaardig. Dat betekent dat de samenwerking voldoet aan het criterium geloofwaardigheid als hiermee de bij “Nut & Noodzaak” geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd en als de samenwerking realiseerbaar is.

* “Commitment”: de sleutelspelers zijn overtuigd van de samenwerking en dragen dit ook uit. Hiermee bedoel ik niet alleen vertrouwen en betrokkenheid tussen de deelnemers, maar ook dat de belangrijkste sleutelspelers bereid zijn een actieve bijdrage te leveren die wederzijdse verplichtingen met zich meebrengt.

In mijn werk als adviseur bij Berenschot zijn wij vaak verantwoordelijk voor het realiseren of toetsen van samenwerkingsverbanden. Het gaat bij de toetsing of organiseren van samenwerking dus om een combinatie van “zachte” elementen als wil, bereidheid en commitment tot samenwerking en “harde” elementen als zakelijke noodzaak, geloofwaardige vorm en kwantiteit en kwaliteit van samenwerking. De zachte en harde elementen bepalen de kracht, duurzaamheid en het uiteindelijke succes van het samenwerkingverband.

Meer over Strategie