Werken aan uw persoonlijke effectiviteit, prima!

Cover stories

Met deze vragenlijst kunt u achterhalen wat uw persoonlijke manier van leren is en hoe u omgaat met dagelijkse situaties in uw werksituatie.

Hieronder staan 12 vragen met elk 4 antwoordmogelijkheden. Van deze antwoordmogelijkheden dient u aan te geven in welke volgorde zij voor u het meest van toepassing zijn. Dit kunt u doen door een cijfer, variërend van 1 (minst van toepassing) tot 4 (meest van toepassing) toe te kennen aan de antwoordmogelijkheden. Dus, als u vindt dat een
bepaald antwoord het beste uw manier van leren beschrijft, dan geeft u het cijfer 4. Een antwoord dat het minst uw manier van leren beschrijft, geeft u het cijfer 1.

Wilt u controleren of u geen enkele vraag onbeantwoord laat?

Voorbeeld

0 Als ik leer 2 ben ik gelukkig 4 ben ik snel 3 ben ik logisch 1 ben ik zorg- vuldig
1 Als ik leer: _ wil ik op mijn gevoel
afgaan
_ wil ik kijken en luisteren _ wil ik nadenken over
ideeën
_ wil ik dingen doen
2 Ik leer het best wanneer
ik:
_ op mijn intuïtie afga _ luister en oplet _ vertrouw op logisch
nadenken
_ iets gedaan moet krijgen
3 Wanneer ik bezig ben met
leren:
_ heb ik sterke emoties en
reacties
_ ben ik rustig en
gereser- veerd
_ wil ik dingen berede- neren _ ben ik verant- woordelijk
4 Ik leer door: _ te voelen _ te kijken _ te denken _ te doen
5 Als ik leer: _ sta ik open voor nieuwe
ervaringen
_ bekijk ik alle kanten van
de zaak
_ wil ik dingen dieper
analyseren
_ probeer ik dingen uit
6 Wanneer ik leer: _ ben ik gevoelig _ ben ik beschou- wend _ denk ik logisch na _ ben ik actief
7 Ik leer het best van: _ persoonlijke relaties _ observe- ren _ rationele theorieën _ uitproberen en oefenen
8 Als ik leer: _ voel ik me persoonlijk
betrokken
_ denk ik goed na vóór
iets te doen
_ houd ik van theore- tiseren _ wil ik resultaten zien
9 Ik leer het best wanneer
ik:
_ vertrouw op wat ik voel _ vertrouw op wat ik zie en
hoor
_ vertrouw op mijn ideeën _ ideeën zelf kan
uitproberen
1
0
Wanneer ik leer: _ gedraag ik mij zeer open _ gedraag ik mij
gereser- veerd
_ gedraag ik mij rationeel _ voel ik me
verant- woordelijk
1
1
Als ik leer: _ ben ik zeer betrokken _ houd ik ervan om te
observe- ren
_ houd ik ervan om te
evalueren
_ wil ik actief bezig zijn
1
2
Ik leer het best wanneer
ik:
_ open sta voor nieuwe
inzichten
_ voorzichtig ben _ ideeën kan analyseren _ praktisch te werk kan gaan
Totaal van de scores per kolom _ kolom 1 _ kolom 2 _ kolom 3 _ kolom 4

Mensen verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Leren is op te vatten als een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. In dit proces zijn verschillende fasen te onderscheiden, zoals het verzamelen van informatie, het toetsen van nieuwe inzichten of het nadenken over dingen die je overkomen. De psycholoog Kolb deed onderzoek naar de fasen in het leergedrag van mensen en hij vond vier fasen.

Deze vier leerfasen kunnen worden beschreven in termen van de vaardigheden die bij die fasen horen.

 1. Concreet ervaren ('feeling')
 2. Waarnemen en overdenken ('watching')
 3. Abstracte begripsvorming ('thinking')
 4. Actief experimenteren ('doing')

Deze vier fasen volgen logisch op elkaar: als u iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna uw ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (begripsvorming). U
kan dan een aanpak bedenken waarmee u een overeenkomstige gebeurtenis tegemoet kan treden (experimenteren).

Als u die nieuwe aanpak, dat geleerde gedrag, daadwerkelijk gebruikt doet u weer nieuwe ervaringen op (concrete ervaring) waarover u weer kan nadenken (reflectie), zodat u nieuwe inzichten krijgt (begripsvorming). Op grond van het model is het mogelijk allerlei verschillende leerervaringen te ordenen. Kolb beschreef een ideaal leermodel. De vier fasen herhalen zich volgens Kolb voortdurend in deze volgorde.

Dit leermodel valt dan ook te zien als een cyclisch model:

Het is niet nodig altijd met een concrete ervaring (bovenaan de cirkel) te beginnen.

Als u bijvoorbeeld voor het eerst een videorecorder moet bedienen, kunt u op diverse manieren proberen uit te vinden hoe het ding werkt.

 • U kunt allerlei knoppen indrukken (experimenteren) en kijken wat er gebeurt (ervaring en waarschijnlijk ook reflectie).
 • U kunt ook nadenken over wat u weet over soortgelijke apparaten, bijvoorbeeld over bandrecorders, want die lijken qua bediening op een video (reflectie) en zo een idee krijgen over de bediening (begripsvorming) dat u toetst in de praktijk (experimenteren).
 • Een andere mogelijkheid is dat u iemand vraagt om voor te doen hoe het apparaat bediend moet worden (ervaring), zodat u zich zelf een beeld over de bediening kan vormen (reflectie, begripsvorming) dat u vervolgens uitprobeert in de praktijk (experimenteren).

Het is natuurlijk mogelijk de leerfasen in een andere volgorde te doorlopen of een fase over te slaan. Echter, wanneer fasen worden overgeslagen of te snel doorlopen daalt het leerrendement. Dat is te begrijpen: ervaring wint aan waarde als je erover nadenkt, inzichten worden pas echt bruikbaar als je ze uitprobeert (experimenteren) en toetst (ervaring, reflectie).

In het voorgaande werd gesteld dat men zich het leerproces kan voorstellen als een cyclisch proces van vier fasen die idealiter altijd in dezelfde volgorde (maar niet altijd vanuit hetzelfde beginpunt) worden doorlopen. Mensen hebben echter voorkeuren voor bepaalde fasen uit die cyclus: ze beginnen bij voorkeur in één bepaalde fase of besteden er de meeste tijd aan. Een mathematicus bijvoorbeeld zal veel tijd besteden aan abstracte begripsvorming, terwijl een bedrijfsleider zich eerder zal richten op het in de praktijk toetsen van ideeën.

Er blijken vier leerstijlen te onderscheiden, welke steeds gekoppeld zijn aan de fasen in de leercirkel.
 • Accomodator ('doener'): Wat is er nieuw? Ik ben in voor alles - fase 1
 • Divergeerder ('bezinner'): Ik wil hier graag even over nadenken - fase 2
 • Assimilator ('denker'): Hoe is dat met elkaar gerelateerd? - fase 3
 • Convergeerder ('beslisser'): Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk? - fase 4

Doeners leren het beste van

 • directe ervaring, dingen doen
 • nieuwe ervaringen, het oplossen van problemen
 • in het diepe gegooid worden met een uitdagende taak.

Bezinners leren het beste van

 • activiteiten waar ze de tijd krijgen/gestimuleerd worden (achteraf) na te denken over acties
 • als de mogelijkheid wordt geboden eerst na te denken en dan pas te doen
 • beslissingen nemen zonder limieten en tijdsduur.

Denkers leren het beste van

 • gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, colleges, boeken)
 • als ze de tijd krijgen om relaties te kunnen leggen met kennis die ze al hebben
 • situaties waar ze intellectueel uitgedaagd worden
 • de kans krijgen vragen te stellen en de basismethodologie, logica etc. te achterhalen
 • theoretische concepten, modellen en systemen.

Beslissers leren het beste van activiteiten waar

 • een duidelijk verband is tussen leren en werken
 • ze zich kunnen richten op praktische zaken
 • ze technieken worden getoond met duidelijke praktische voorbeelden
 • ze de kans krijgen dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van een expert.

Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn vooral die leerfase te ontwikkelen waar ze toch al 'sterk in zijn'. Hij pleitte er voor dat mensen ook aandacht zouden besteden aan die leerervaringen waarin ze minder goed zijn. De leercyclus kan dan meer volledig en evenwichtig doorlopen worden, waarbij elke fase de aandacht krijgt die ze verdient. In een groep zorgt de diversiteit van bijdragen van de verschillende groepsleden er meestal voor dat dit het geval is.

In opleidingen ligt het accent vooral op overdenking en theorievorming (dus: assimilerende leerstijl). Je leert hoe dingen samenhangen en hoe je ze in een theoretisch kader kunt
zien. Aan de andere fasen van de leercyclus, experimenteren en ervaren (accomoderende leerstijl) wordt meestal minder aandacht besteed. Door het jarenlang moeten werken volgens één bepaalde leerstijl verandert de eigen leerstijl. Daarom hebben veel studenten als gevolg van hun ervaringen op school en universiteit een overdenkende en theoretiserende leerstijl.

Allround-leerders zijn mensen die alle vier de leerstijlen beheersen. Het leren beheersen van al deze leerstijlen is nu wat men vaak noemt 'leren te leren'.

De vier kolommen waarvan u zojuist de totaalscores heeft uitgerekend, zijn gerelateerd aan de vier fasen van de leercyclus: Concreet Ervaren (CE), Waarnemen en Overdenken (WO), Abstracte Begripsvorming (AB) en Actief Experimenteren (AE). Noteer uw totaalscores hieronder.

Kolom 1 (CE): ___

Kolom 2 (WO): ___

Kolom 3 (AB): ___

Kolom 4 (AE): ___

Geef in het bovenstaande diagram uw scores weer op de bijbehorende assen. Verbind de punten vervolgens met elkaar. De vorm van de figuur die ontstaat zegt iets over de wijze waarop u zelf leert. Breng uw scores CE, WO, AB en AE op de juiste wijze over naar onderstaande formules:

___ - ___ = ___ ___ - ___ = ___
AB CE AB-CE AE WO AE-WO

Een positieve score op de AB-CE schaal geeft aan dat uw stijl meer abstract is. Een negatieve score op de AB-CE schaal geeft een meer concrete leerstijl aan. Op dezelfde wijze betekent een positieve of negatieve score op de AE-WO schaal dat uw leerstijl vooral actief dan wel vooral passief is. Door in bovenstaande figuur uw scores op de beide assen te plaatsen en vervolgens het verbindingspunt te tekenen, kunt u zien welke leerstijl bij u overheerst. De vier kwadranten representeren de vier leerstijlen of leertypes: de doener, de bezinner, de denker en de beslisser.

Meer 'Kolb' is overigens te vinden op de site van de universiteit van West Florida, op een pagina waar een bibliografie en een aantal links over het onderwerp staan.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Machtelt Halewijn
Beste Rob,
Je bijdrage over de leerstijlen van KOLB vind ik prettig om te lezen. Je test vind ik wat simpel omdat in de vraagstelling de stijl al zo zichtbaar en daarmee de uitslag voorspelbaar lijkt. Wat is je ervaring wat dit betreft?

Ik heb ook een verzoek: Ik begeleid een groep beginnend leidinggevenden die aan het leren zijn hoe zij hun medewerkers kunnen coachen. Ik zou je toelichting op de leercyclus van Kolb als handout willen gebruiken omdat ik hem helder vind voor deze onervaren groep.
Wil je me laten weten of je hiermee akkoord wilt gaan?

vriendelijke groet, machtelt halewijn
Yvonne Vincenten
Beste heer, mevrouw,

De vragenlijst die staat aangegeven is prachtig, alleen krijg ik de lijst niet ingevuld met cijfers. Ik vermoed, dat ik niet de enige ben; een gemiste kans voor allerlei mensen, die meer over zichzelf willen leren. Gelukkig weet ik van mezelf op welke wijze ik doorgaans leer, maar wil het toch even melden, zodat ook anderen met plezier van de vragenlijsten gebruik kunnen maken.

vriendelijke groet,
Yvonne Vincenten
Willem Mastenbroek
Beste Yvonne
Deze test in m@n@gement is nog niet interactief. Door het artikel uit te
printen en "op de hand" in te vullen kan je toch de uitslag te weten
komen. Succes!
Mvg
Willem Mastenbroek
Rob Bertels
Een aantal lezers hebben mij gevraagd of de bovenstaande test bruikbaar is voor trainingen aan leidinggevenden. Er bestond bij hen enige twijfel omtrent

€ bruikbaarheid (wat kun je er mee in een groep?)

€ niveau (is de test ook bruikbaar op laag uitvoerend niveau?) en

€ voorspelbaarheid (zijn de vragen niet soms te voorspelbaar, zodat de gebruiker de uitkomst in een gewenste richting kan sturen?).

Mijn ervaring met het gebruiken van deze test in trainingen en voor groepen is beperkt. Ik gebruik deze test vooral in mijn persoonlijke coaching (1 op 1) van leidinggevenden. Maar de paar keren dat ik deze test wél gebruikt heb voor een training/groep, was dat een groot succes. Het werkt het best als je eerst de test laat invullen, dan de achterliggende theorie verduidelijkt, dan de test laat scoren en aansluitend de deelnemers hun scores in kleine groepjes met elkaar laat uitwisselen. Dan is van een eventuele voorspelbaarheid geen sprake. Erg leuk is het ook om zgn. 'stijlgroepjes' te formeren, met deelnemers die eenzelfde leerstijl-profiel vertonen. Ik heb de test zowel bij topmanagement als op uitvoerend niveau gebruikt en op alle niveau's was de herkenbaarheid groot. Hoogstens is de vertaalslag naar de praktijk op een lager niveau wat lastiger te maken, m.n. omdat een beroep wordt gedaan op zelfinzicht en zelfreflectie. Al met al is deze test mijn inziens heel goed bruikbaar in trainingen en voor groepen Wij houden ons aanbevolen voor meer ervaringen op dit gebied, omdat iedereen daar weer van kan leren!
Line Hermansson
Heel interessant, maar helaas is het meoeilijk om de cijfers in het eerste diagram te lezen.

Met vriendelijk groet

Line Hermansson
Rob Bertels
Beste Line,

Dank voor je reactie. Dat de getallen niet altijd goed leesbaar zijn, kent zijn oorzaak in de technische beperkingen van de site. Uiteraard streven wij naar perfectie en werken wij voortdurend aan eventuele tekortkomingen. Mocht je echt problemen ondervinden bij het lezen c.q. de interpretatie van een en ander, dan kun je ons altijd bellen voor een mondelinge nadere toelichting. Succes en groet!
Ria Nauta
Ik heb mij onlangs geabonneerd en kwam deze test tegen. Ik ben sinds kort communicatie trainer en deze test lijkt mij erg leuk om een keer uit te proberen. Helaas krijg ik het artikel niet uitgeprint. Is er een andere mogelijkheid hoe ik in het bezit van dit artikel kan komen?

Vr Gr

Ria Nauta
Jolanda van Kampen
Heel verhelderend en logisch opgesteld!
Ronald van Tol
Programma pakt de input niet.
mirjam jansen
Kunt u mij svp vertellen hoe ik de cijfers in de vragenlijsten kan invoeren? Ik kan op een of andere manier geen cijfers typen in de hokjes waardoor ik de test niet af kan maken. Handmatig kom ik uit op 1e kolom 23, 2e kolom 27, 3e kolom 45, 4e kolom 25 punten.

vriendelijke groeten,
Mirjam Jansen
Willem Mastenbroek


Beste Mirjam
Deze test in m@n@gement is niet interactief. Door het artikel uit te
printen en "op de hand" in te vullen kan je toch de uitslag te weten
komen. Succes!
Mvg
Willem Mastenbroek
A.A. Weber
Geachte heer Bertels,

Een prima stuk, zeer compact, begrijpelijk en toepasbaar. Mag ik mij even voorstellen. Ik ben André Weber, hoofddocent Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, faculteit Economie (HEAO). Op dit moment ben ik het inleidend studieboek Organisatie & Management aan het herzien. Volgend schooljaar zal dit boek - zoals het huidige boek waarvan ik een van de twee auteurs ben - op de boekenlijst verschijnen. Het is mijn bedoeling om persoonlijk naar vaksecties van andere scholen te gaan om mijn boek onder hun aandacht te brengen.
Hierin bespreek ik ook de leercyclus van Kolb, uiteraard in taal die toegankelijk is voor 1e jaarsstudenten.
Mijn vraag is: zou ik de vragenlijst en figuren mogen gebruiken die u hier heeft gepubliceerd? Ik heb een iets andere versie, maar deze vind ik beter. Uiteraard worden u en eventueel uw bedrijf volledig als bronvermelding aangegeven.

Met vriendelijke groet,

drs. A.A. Weber
Arnhem
026 327 23 34
Rob Bertels
Geachte heer Weber,

Dank voor uw enthousiaste reactie. Natuurlijk kunt u gebruik maken van het materiaal; in de opzet van M@n@gement spreekt dat als vanzelf. Een bronvermelding stel ik zeer op prijs, een toezending t.z.t. van uw boek wellicht nog meer...

Mochten wij u nog op een andere wijze van dienst kunnen zijn, dan hoor ik dat graag van u. Veel succes en een hartelijke groet.
Jaloul van Keken
Lid sinds 2019
Tijdens mijn studie P&A, heb ik meerdere malen met kolb moeten werken en heb geprobeerd deze theorie toe te passen als coach van werkzoekende of
personeelsfunctionaris. Ik ben tot de conclusie gekomen na al die jaren van theorie ( + NLP, emotionele intelligentie RET)en praktijk, dat het beinvloeden
van gedrag geen makkelijk vak is en met veel tegenslagen gepaard gaat.
Echter ik krijg en neem het risico om te leren door ervaring ( doener), veel collega's krijgen deze ervaring onvoldoende draaien voornamelijk op hun hyptheek.
Je krijgt echt het idee dat maslov zo gek nog niet is? ( + mok) Ja arbeid leidt inderdaad tot vervreemding hoezeer je kolb ook beheerst, je doet het zelden goed bij eenklant of een cleient
zou dit weer te maken hebben met de Nederlandse cultuur, waar zeiken een vorm van betrokkenheid is.
De grote jongens zoals tropenaars en Hofstde hebben mij nog steeds geen antwoord gegeven welke cultuur nu beter of slechter is . Miscchien spreekt mij de Japanse cultuur
wel het meeste aan, dislpine leren en nog eens leren ! En tijdens het leren leer je cretief omgaan met je tijd en nadenken over het nut van het leven!
Leren is belangrijk echter ik kom veel ex-studenten tegen die een berg aan opleiding hebben maar zich niet kunnen ontwikkelen dit leidt vaak tot problemen ! Kolb is een leuk instrument maar naar mijn gevoel
te oppervlakig en te dynamisch. Ik bedoel hiermee als ik van beroep verander tot kolb net zo hard mee Gek he
Ik hoop dat iedereen terecht komt waar hij terecht moet komen in het leven ,maar Kolb zal ik mijnleven niet veregeten?

Gr JK

Jaloul van Keken
Lid sinds 2019
Tijdens mijn studie P&A, heb ik meerdere malen met Kolb moeten werken en heb geprobeerd deze theorie toe te passen als coach van werkzoekende of
personeelsfunctionaris. Ik ben tot de conclusie gekomen na al die jaren van theorie(+ NLP, emotionele intelligentie RET)en praktijk, dat het beinvloeden
van gedrag geen makkelijk vak is en met veel tegenslagen gepaard gaat.
Echter ik krijg en neem het risico om te leren door ervaring ( doener), veel collega's krijgen deze ervaring onvoldoende draaien voornamelijk op hun hypothheek.
Je krijgt echt het idee dat Maslov zo gek nog niet is? ( + Mok) Ja arbeid leidt inderdaad tot vervreemding hoezeer je Kolb ook beheerst, je doet het zelden goed bij een klant of een client
zou dit weer te maken hebben met de Nederlandse cultuur, waar zeiken een vorm van betrokkenheid is.
De grote jongens zoals Tropenaars en Hofstede hebben mij nog steeds geen antwoord gegeven welke cultuur nu beter of slechter om te leren . Miscchien spreekt mij de Japanse cultuur
wel het meeste aan, dislpine leren en nog eens leren ! En tijdens het leren leer je cretief omgaan met je tijd en nadenken over het nut van het leven!
Leren is belangrijk echter ik kom veel ex-studenten tegen die een berg aan opleiding hebben maar zich niet kunnen ontwikkelen dit leidt vaak tot problemen ! Kolb is een leuk instrument maar naar mijn gevoel
te oppervlakig en te dynamisch. Ik bedoel hiermee als ik van beroep verander tot Kolb net zo hard mee Gek he
Ik hoop dat iedereen terecht komt waar hij terecht moet komen in het leven ,maar Kolb zal ik mijnleven niet veregeten?

Gr JH

Rob Bertels
Geachte heer/mevrouw van Keken (of Hoek??),

Ik zal de laatste zijn die wil beweren dat leren, groeien en/of het gericht beïnvloeden van gedrag een eenvoudige zaak is. Ik ban het dan ook volledig met u eens dat allerhande modellen en technieken op dit gebied - het model van Kolb incluis - altijd een wat oppervlakkige vereenvoudiging van de complexe realiteit zullen zijn.
Waar ik inmiddels wel van overtuigd ben geraakt, is dat het leer- en ontwikkelingsproces van mensen gestoeld is op twee essentiele pijlers, te weten (zelf)bewustwording en (eigen) verantwoordelijkheid. De vele reacties op het Kolb-model hebben mij zo langzamerhand geleerd, dat het model zeker een positieve bijdrage kan leveren aan tenminste één van deze pijlers: de (zelf)bewustwording. Het nodigt uit tot een stimulerende zelfreflectie om eens bewust stil te staan bij je eigen wijze van leren en draagt alleen al daarom bij aan een scherper zelfbeeld en grotere bewustwording van je eigen stijl en persoonlijkheid.
Ook uw reactie is mijns inziens een duidelijk voorbeeld daarvan. En dat was nu precies mijn bedoeling. Dank voor uw reactie, veel leer-plezier en een vriendelijke groet.
E van de Geer


Ik ben leerkracht basisonderwijs. Op het moment ben ik bezig mijn lessen aan te passen aan de leerstijlen van mijn kinderen.
Ik heb een boek gelezen van Hanna de Koning (leren zelfstandig leren), een goed boek overigens. Maar dit boek is moeilijk te vertalen naar jonge kinderen. De leerstijlentest die erin staat is niet geschikt voor jonge kinderen. De test op deze pagina is goed bruikbaar. Ik ben dus zeer blij met deze vertaling.

Beoordeling: zeer goed
Trudy
Heel goed. Dit had ik net nodig voor mijn opleiding (SPH).
deta Bouwer
de tekst en uitleg zijn zeer goed we hebben het in het 2de jaar van de opleiding MWD gehad en hebben het hele jaar hiervan profijt gehad.
die brengen we weer over op de 1ste jaars van deze opleiding
Joop Neinders
Geachte heer/mevrouw,

Met interesse heb ik het artikel gelezen over de leerstijlen van Kolb. Ik wil ook graag de oefening maken, maar de getallen in de grafieken zijn zo ontduidelijk dat ik niet precies weet waar ik mezelf moet positioneren. Ik wilde de grafieken ook graag een keer tonen aan een aantal studenten (die meedoen met een didactisch inwerk traject). Vandaar mijn verzoek of u mij een grafiek met duidelijke getallen zou willen sturen?

Hopelijk is dit geen probleem.

Bij voorbaat hartelijk dank


Joop Neinders
Universiteit Twente
Jaco (4e jrs dt CMV)
Ook ik had het nodig voor mijn studie. Het komt uitstekend van pas om dit soort informatie voorhanden te hebben. Je weet er vanaf, maar weet niet precies waar je het vandaan moet halen. Bedankt!
Rob Bertels
Geachte heer Neinders,

Dank voor uw reactie. Naar aanleiding van uw vraag, moet ik u helaas berichten dat ikzelf niet meer in het bezit ben van het originele materiaal (omdat de betreffende bijdrage al een hele tijd geleden geplaatst is op de site). Middels deze weg schuif ik daarom uw verzoek door naar onze redactie die mogelijk nog wel in het bezit is van een en ander, dan wel in staat is om voor u een vergroting van de grafiek uit te printen. Mocht dat het geval zijn, dan hoort u uiteraard nog van hen. Overigens hebben wij niet eerder opmerkingen gekregen over eventueel slecht leesbare cijfers, dus ik begrijp niet helemaal wat de reden daarvan is.
Tenslotte wijzen wij voor alle duidelijkheid graag op het feit dat een eventueel gebruik van deze test - of van elk ander materiaal van M@n@gement - enkel geoorloofd is bij duidelijke bronvermelding. Met vriendelijke groet,
Rob Bertels, redacteur
Wim De Weerd
Beste,

De test op uw site geeft scores die gerelateerd zijn aan de 4 fasen in het leerproces (CE, WO, AB en AE). Op uw site worden de 4 leerstijlen gekoppeld aan deze 4 fasen: de accomodator (doener) koppelt u aan fase 1 (CE - concreet ervaren), enz. Hiermee wordt gesuggereerd dat elke leerstijl overeenkomt met een fase, of m.a.w. dat de behaalde scores net zo goed gerelateerd zijn aan de leerstijlen.
Op de site cyg.net, waarnaar u ook verwijst, wordt elke leerstijl echter beschreven als een combinatie van 2 fasen. Het begrip "accomodator" (leerstijl) bv. staat in de grafiek op cyg.net vermeld in het kwadrant links bovenaan. Het begrip "accomodator" wordt dus gekoppeld aan fase 1 EN fase 4 (concreet ervaren EN actief experimenteren).
Iemand met een hoge score op fase 1 (CE) is volgens deze logica mogelijk helemaal geen accomodator (doener). Immers, als hij op fase 4 (AE - actief experimenteren) laag scoort, en op fase 2 (WO - waarnemen en overdenken) hoog scoort, is hij waarschijnlijk eerder een divergeerder (bezinner).

Graag uw reactie?

Met vriendelijke groeten,
Wim De Weerd
Rob Bertels
Geachte heer Neinders,

Naar nu blijkt heeft er zich ergens een storing voorgedaan, waardoor de grafiek erg slecht leesbaar is geworden. Wij danken u voor het feit dat u ons daar op attent heeft gemaakt en zullen trachten het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Zo snel mogelijk, omdat het ons op dit moment nog niet geheel duidelijk is wat de oorzaak ervan is. Wij gaan er mee aan de slag!
Rob Bertels
Geachte heer de Weerd, beste Wim,

Dank voor je reactie. In onze ijver om op onze site zoveel mogelijke interessante links naar andere - op het onderwerp relevante - sites te vermelden, schieten we kennelijk in dit specifieke geval ons doel voorbij. Terecht dat je het verschil opmerkt tussen de beschrijving op onze site en de beschrijving op cyg.net en dat je ons vraagt hoe dat nu precies zit. Het eerlijke antwoord: wij weten niet beter dan dat Kolb de vier leerstijlen (altijd) heeft gekoppeld aan vier - afzonderlijk te onderscheiden - fasen van leren/groei en ontwikkeling. De koppeling aan een combinatie van meedere fasen is ons niet bekend. Wellicht dat hier sprake is van een verdere uitwerking van het oorspronkelijke model, maar het verdient dan aanbeveling het een niet met het ander te verwarren. Of zie jij misschien wel een mogelijkheid om de interpretaties in elkaar te passen? Zo ja, laat het ons en alle andere gebruikers van deze site weten! Groet,
de redactie
Webmaster m@n@gement
Naar aanleiding van het redesign van de m@n@gement site is de content van de oude site geconverteerd naar de nieuwe opmaak. Afbeeldingen die te breed waren voor de nieuwe opmaak hebben we moeten verkleinen, waardoor de afbeeldingen in sommige gevallen minder duidelijk zijn geworden. Met name voor het betreffende artikel zagen de afbeeldingen er inderdaad niet al te best uit. We hebben de afbeeldingen bij het betreffende artikel nu aangepast zodat de relevante cijfers bij de grafieken zo goed mogelijk leesbaar zijn.

Een duidelijker afbeelding van de grafiek is, indien gewenst, op te vragen bij het redactiesecretariaat (redactie@managementsite.net).
Marieke Parijs
Goede samenvatting van Kolb.
Patricia
Ik vind dit een prima site met goede informatie die heel duidelijke is weergegeven. De test op deze site spreekt mij ook erg aan.
Annemiek Reijven
Ik vind het een hele goede test, alleen jammer dat je niet direct de resultaten in kunt vullen en dat de computer dan je resultaten weergeeft in de tabel.

Groetjes
Trui Timperman
Beste,

Ik ben docent aan Katho, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Ik was heel blij dit artikel te vinden op uw website.
Ik ben namelijk al een tijdje op zoek naar een begrijpelijke omschrijving van de leercirkel van Kolb om op te nemen in een handleiding voor eerstejaarsstudenten bij ons.

Mag ik, mits verwijzen natuurlijk, stukken uit dit artikel overnemen aub ?

Vriendelijke groeten,

Trui Timperman
Ellen Lauwagie
Beste,

Ik ben Ellen Lauwagie, derdejaarsstudent maatschappelijk werk, optie personeelswerk. In het kader van mijn opleiding dien ik een eindwerk in te dienen. Als theam heb ik ' vorming van volwassenen' gekozen.

Via een vriend ben ik op uw website terechtgekomen. De site boeide mij dermate dat ik zeker ben dat u mij verder zou kunnen helpen.
Zou u, met uw professionele achtergrond, mij enige informatie kunnen doorsturen of mij kunnen doorsturen naar de juiste persoon?

De deelthema's waarrond ik werk zijn: model van vormingsbeleid, leerstijlen, leercirkel, opleidingsdidactiek.

U zou een grote hulp betekenen voor mij

Alvast bedankt voor de moeite

Met vriendelijke groet

Ellen Lauwagie

U kan mij altijd bereiken op onderstaand adres
Ellen Lauwagie
Breebroekstraat 39
9030 Mariakerke
Oost-Vlaanderen
België
09/227.43.80
0472/44.29.51
Lucky_nr1@hotmail.com
Rob Bertels
Beste mevrouw Lauwagie,

Dank voor uw enthousiaste reactie. Uw trefwoorden stellen mij niet (gelijk) in staat u naar iets of iemand te verwijzen, maar ik spreek graag met u af dat ik in de komende tijd nog eens zal kijken of ik een interessante verwijzing voor u kan vinden. Overigens nodig ik graag iedereen die uw verzoek aan mij leest uit om te reageren als zij wel waardevolle bronnen aan u kunnen doorgeven. Rest mij u heel veel succes te wensen met uw studie. Hartelijke groet,
Rob Bertels/redacteur
Reinier Katgert
prima artikel, maar wat jammer dat er geen afzonderlijke printversie van bestaat. Naast veel andere artikelen staat een print-knop waardoor je een mooie afdruk kunt krijgen. Waarom hier niet?
tsjitske popma
Ik ben voor mijn studie aan de retail business school Leeuwarden bezig met het persoonlijk ontwikkelingsplan.
Aan de hand van jullie site kon ik een goed zelfanalyse maken, die niet alleen voor mijn studie handig is, maar ook voor andere mensen zeer leerzaam is.
Bedankt!
priem
erg goed, de pagina's over Kolb, de leerstijlen, de test: volledig, duidelijk en te gebruiken ook in onderwijssituaties. Bedankt!
Neeske Bos
Een perfecte korte uitleg van de Leercyclus van Kolb, waar ik zeker mee verder kan voor het schrijven van mijn paper!!!!!
Rinette
Dit is een zeer handige test maar het is jammer dat in deze versie een paar essentiële dingen ontbreken die het invullen van deze test makkelijker zouden maken:

- de mogelijkheid tot invullen en automatisch laten beoordelen

Nu moet je eerst printen en er is geen makkelijke printversie.
Wil je niet printen maar even snel invullen op papier, dan kom je in de problemen zodra je de leercirkel zelf gaat invullen, deze is op het scherm al slecht leesbaar!

Verder is het een uitgebreid artikel en alle onderdelen worden zeer goed uitgelegd.
ik
waardeloos
Veerle Schimmel
Ik ben docent op een ROC en ik gebruik de leerstijlen bij een voor mij moeilijke groep. Zelf vinden ze dit ook leerzaam en daar gaat het uiteindelijk om. We zoeken naar manieren hoe zij het beste kunnen leren.
Y. Vliegenthart-Schouten
Wat mij positief opvalt in dit stuk is de bijgevoegde test (een stuk korter dan de gebruikelijke '80 stellingen reflectietest' bij Kolb, waar je jezelf aan de andere kant wel weer kunt toetsen aan een score).

Opvallend punt is echter wel dat er gesteld wordt dat een leerproces in iedere fase kan worden begonnen. Andere werken over de leerstijlen van Kolb stellen toch duidelijk dat ieder leerproces begint met een concrete ervaring en dat de leerstijl invloed heeft op de nadruk die op de verschillende fasen wordt gelegd.
Rob Bertels
Beste heer of mevrouw Vliegenthart-Schouten,

Dank voor uw reactie. Ik ben ervan op de hoogte dat in veel publicaties van- en over de Kolb-leerstijlen sprake is van een logische 'leervolgorde' waarbij het eerste leren begint bij de ervaring.Mijns inziens is dat echter niet de leerpraktijk van alledag. Dat is hoogstens het geval bij het leerproces van een kind, of anders gezegd bij het leerproces vanaf de geboorte.
Een ieder die wel eens anderen traint of opleidt, zal dit beamen. Hij/zij kent voortdurend de (didactische) afweging van de diverse leerinstrumenten: begin ik bij de theorie, begin ik bij de praktische ervaring, begin ik bij de reflectie?, etcetera. En daar is nu juist deze test op gericht. De uitkomsten kunnen helpen om een leerproces - dat van jezelf of van anderen - zo effectief mogelijk in te richten. Het valt ons op dat veel van de onderstaande reacties dit beoogde effect nog eens bevestigen.
Anja Putters
Intressante pagina mijn complimenten. Alleen heb ik een vraagje over de cirkel leesbaar krijgen dat lukt mij niet. Ik ben geen computer nurt maar heb wel interrese om de test van kolb uit te werken. Kunt u me er wat van toezenden wat bruikbaar is of hoe ik het bruikbaar kan maken?
Gijs van der Weg
Goede omschrijving, alleen mis ik iets van 'evalueren'. (de vijfde stap)

verders niks op aan te merken
Christine Oort
Ik vind het leuk om te zien dat ik eigenlijk niet ben wat ik altijd dacht dat ik was (ik ben meer een bezinner dan een beslisser). Wat ik wel jammer vind is dat je nergens daar waar je de Kolb test kunt doen staat aangegeven wat je kunt doen om de andere kanten van je leren te ontwikkelen. Je kunt vinden hoet een Denker leert maar hoe je zelf meer een Denker wordt? Verder vind ik het ook jammer dat er in onderwijsland weinig rekening wordt gehouden met je leerstijl en dat blijkbaar weinig docenten in staat zijn om het lesmatriaal aan te bieden die het best overeen komt met de leerstijl. Mooie gelegenheid om een andere leerstijl aan te nemen maar dan zou daar wat meer begeleiding / nadruk op gelegd kunnen worden.
Rob Bertels
Geachte mevrouw Oort,
Dank voor uw reactie. Wat een goed idee van u, om de test aan te vullen met relevante tips en aanbevelingen om de eigen leerstijl en (daarmee) het eigen leervermogen te verbreden c.q. te vergroten. De redactie beschouwt uw reactie als een uitnodiging aan een ieder die meent aan deze welkome toevoeging te kunnen bijdragen. Wij horen graag van u!
Julian Kemps
Ik ben met een afstudeeropdracht bezig van de lerarenopleiding. Daarbij wil ik de toepassing bekijken van de leermethode van Kolb. Mijn vraag aan u is:
Is deze methode ook geschikt voor adolescenten (16 t/m 24 jarige) of alleen voor volwassenen? En waarom wel/niet. Alvast bedankt.
Rob Bertels
Beste Julian,

Ik zou geen enkele reden weten waarom deze test is voorbehouden aan alleen volwassenen. Het gaat hier om natuurlijke leerstijlen die passen bij de persoonlijkheid van iemand en het lijkt mij - zonder overigens over expertise op dit punt te beschikken - dat dergelijke stijlen ook al op een jonge(re) leeftijd in potentie aanwezig zijn.
Wellicht dat u te zijner tijd in deze rubriek van uw ervaringen kunt vertellen, zodat we de inzichten over Kolb met uw hulp kunnen aanscherpen. Dat zou fantastisch zijn!

Rob Bertels
redacteur
Marten
Ik vind dat u de test meteen moet kunnen doen, maakt het nog mooier!
mw. B. Jansen
In de cyclus kan je niet afgebeeld worden als een allrounder. De vragen dwingen je te kiezen voor je eigen voorkeur en stijl. Om inzicht te krijgen in je eigen stijl voldoet deze cyclus. Om te weten in hoeverre je er in geslaagd bent om aandacht te besteden aan de andere fasen, zul je een andere test moeten gebruiken. Ik ben benieuwd of zo'n test bestaat.
Rob Bertels
Beste mevrouw Jansen,

Uw constatering is volledig juist. Het zou interessant zijn als er ook een test bestaat die de mate van 'allround-heid' c.q. de mate van ontwikkeling in de leerstijlen meet. Wij zijn van het bestaan daarvan in ieder geval niet op de hoogte. Mogelijk iemand die dit leest..? We wachten met spanning af.
Warnar Moll
De tekst is helder.

Echter:

Het model zoals hier voorgesteld, suggereert een tweedimensionale cyclus en lijkt te weinig dynamisch. Te lineair , te saai, naar mijn mening en niet geheel volgens wat zich afspeelt bij iemand die bezig is met leren.
Het zou beter zijn om dit model in de vorm van een spiraal weer te geven. Dat zou ook ten goede komen aan de gedachte dat iemand door ervaring sneller, of beter of efficienter "leert"; En vervolgens ook leert om niet direct alle stappen opnieuw door te nemen. Zoiets kan verveling en demotivatie bij het leerproces in de hand werken.wilma v.d. West
Ik weet niet of het de bedoeling is maar het lukt mij niet om de test op internet in te vullen
Jan Schijvenaars
Mijn score klopt min of meer wel.
Wilma Derissen
ik vind het jammer dat ik de test niet direct via internet kan uitvoeren. Lijkt me wel interessant.
spijkerman
Ik heb de lijst omgezet in exell dan kom ik op scores 38-24-31-32.
kan ik ook direct via internet de lijst invullen? lukt me tot nu niet.
groet J.s.
Rob Bertels
Geachte heer/mevrouw Spijkerman,

Zoals u in de onderstaande reacties kunt lzen, bent u niet de eerste die vraagt of/hoe de Kolbtest op internet ingevuld kan worden. Tot nu toe kon dat niet rechtstreeks, maar moest de test eerst worden uitgeprint om een en ander in te vullen.
Goed nieuws! Op veler verzoek is de redactie op dit moment de laatste hand aan het leggen aan een online-versie van de test. Binnenkort zal deze online-versie beschikbaar komen op de Managementsite! Nog even geduld, maar het komt er echt aan. De online-versie geeft gelijk uw persoonlijke uitslag, inclusief een kernachtigeuitleg van uw persoonlijke score. Wij denken dat we daar veel mensen een plezier mee doen.
Corine van Nieuwburg
Lid sinds 2019
De cirkel waarin ruwe scores van de vier leerstijlen moeten worden ingevuld om % uit te lezen is te klein afgebeeld. De inhoud van het artikel komt vrijwel letterlijk uit een andere site van Vergouwen & Overduin en er zijn ook andere sites die hier veel op lijken. De inhoud brengt in deze niets nieuws. Mogelijk dat hieraan gerelateerde boeken wel meer nieuwe inzichten hierover geeft. Het stimuleert mij niet om hiernaar te zoeken.
Rob Bertels
Beste mevrouw van Nieuwburg,

Het is jammer dat wij u niets nieuws konden bieden, maar bedankt voor de moeite die u toch heeft willen nemen om ons daarvan op de hoogte te stellen. Wij zullen uw kritiek uiteraard ter harte nemen, ofschoon de eerdere reacties op dit artikel ons de indruk geven dat een en ander wel stimulerend voor andere lezers is geweest.
Overigens: zou uw ervaring wellicht ook iets verraden over uw eigen leerstijl en wordt het artikel daarmee wellicht niet toch nog enigzins interessant voor u?

Meer over Sociale vaardigheden