De Value Based Scorecard

De Balanced Scorecard en Value Based Management zijn twee managementconcepten die de afgelopen jaren veel aandacht hebben gekregen in het bedrijfsleven, de universitaire wereld en de adviessector. Alhoewel over deze besturingsconcepten afzonderlijk uitvoerig is geschreven, is er tot op heden weinig bekend over een integratie van de BSC met VBM. Dit artikel beoogt hiertoe een eerste aanzet te geven door middel van een waarde-georiënteerd prestatiemeet- en stuurinstrument: de Value Based Scorecard (VBS).

Prestatiemeting en de Balanced Scorecard

Managers hebben informatie nodig op basis waarvan ze hun onderneming kunnen besturen. Als onderd...

A.A.M. de Groot
Ja, dit is nu een artikel waarmee ik verder kan in onze Nederlandse werkomgeving. BSC is zo afgestemd op de amerikaanse cultuur en is dus prolematisch binnen onze cultuur.
Remko van beers
Zeer nuttige en simpele uiteenzetting over het fenomeen Balances Scorecard.
Pascal jansen
Ik vind het een goed artikel, die een toegevoegde waarde voor mijn afstudeeropdracht heeft omtrent Value Based Management!

Toch is het lastig om een Value Based Scorecard op te zetten voor één afdeling of bedrijf, omdat de prestatie-indicatoren goed onderling verbonden moeten zijn en er toekomst gericht gekeken moet worden. Toekomst is een onzekere factor!

Ik las ergens op internet dat 8 van de 10 bedrijven niet goed een Balanced Scorecard (of Value Based Scorecard)implementeert.

Heeft u nog adviezen/tips waarop ik moet letten bij de invoering van Value Based Management/Balanced Scorecard/Value Based Scorecard op de afdeling Bedrijfsbureau als stuurmiddel voor het Managementteam! Bij voorbaat dank, Pascal.
Pascal Jansen
Ik vind het een goed artikel met een toegevoegde waarde voor mijn afstudeeropdracht!

Ik dien vast te stellen of Value Based Management is toe te passen op de afdeling Bedrijfsbureau van een productiebedrijf m.b.v. een value based scorecard (:balanced scorecard + toekomstelementen). Dit als stuurmiddel voor het managementtime.
Zie voorbeeld demo op www.scorecard.nl.

Dus: Bepaling kritische succesfactoren, prestatieindicatoren,normen, etc. Heeft u nog adviezen c.q. tips waarop ik moet letten, zoals onderling verbondenheid prestatieindicatoren!

Bij voorbaat dank,

Pascal Jansen

P.s. U bent de enige met een Value Based Scorecard (trendsetter)op internet!
Ewout de Wit
Het komt niet vaak voor dat ik zulke informatieve teksten tegen kom, wanneer ik iets voor mijn studie aan het zoeken ben. Hartstikke bedankt!
Martijn Verbeek
Heel interessant artikel, waarbij ik graag meer informatie zou krijgen over de stap waarin de relatie tussen de prestatie-indicatoren en de BSC wordt gelegd; hoe doe je dit, waar moet je op letten/op letten etc.
Lijkt mij dat het citerium om de prestatie-indicator op te nemen in de VBS juist afhangt van de gedefinieerde vervolgstappen: het effect op de ROI én de beïnvloedbaarheid.

Gezien het feit dat VBS een trademark is hoop ik op meer informatie in de vorm van een artikel (incl praktijkcases) of boek; graag ontvang ik hierover meer info.

M.vr.gr,

Martijn Verbeek
John Koster
Pro-lid
over wat juiste PI's zijn, en hoe die te formuleren (juisrt in praktische zin) is reeds veel geschreven (0.a. Kerklaan, de Waal). Veelal worden er in een groter bedrijf op vele plaatsen met uiteenlopende PI's gewerkt voor uiteenlopende doeleinden. de PI's die in de BSC terecht komen, vormen een selectie daaruit, immers de BSC is een samenvatting, een overzicht van de meeste relevante PI's. Liever niet meer dan 10 a 20 (en dat is al veel). Welke PI's gekozen worden, is in sterke mate afhankelijk van de gekozen ondernemingsstrategie (die moet er dus wel zijn, alvorens iets aan prestatiemanagement te kunne doen) en de KSF-en die de ondernemings identificeert. Wie de BSC Value based maakt, heeft hiermee een extra criterium geintroduceerd: welke PI's hebben de grootste invloed op de aandeelhouderswaarde. De analyse, zoals in het artikel berschreven, kan inderdaad tot gevolg hebben dat een aanvankelijk belangrijk geachte PI, op grond van de vaule check, minder gewichting blijkt te zijn. In de praktijk van het opstellen ven een VBS betekent dit datt meestal een proces van voorwaarts en terugwaarts bewegen noodzakelijk is, om tot een optimale keuze van PI's te komen. (Die overigens daarmee niet voor eeuwig vaststaan).
Ivo van den Heijkant
Voor mijn afstudeeropdracht moet ik een standaardanalyse maken waarmee ik ongeveer 1000 ondernemers ( waarvan de meeste zelfstandigen) kan analyseren. Ik zou graag meer informatie willen hebben hoe ik niet-financiele kengetallen voor deze analyse kan gebruiken.
sp. het moet een standaardrapportage worden.

Met vriendelijke groet,
Ivo van den Heijkant
Gert-Jan van der Vossen
Lid sinds 2008
Beste Ivo,

Je gaat onderzoek doen bij 1000 ondernemers. Om standaard kengetallen te gebruiken is het natuurlijk van belang iets meer over doel en achtergrond van je onderzoek te weten. Wat wil je onderzoeken ? Wat wil je met de onderzoeksresultaten doen ? Gaat het om een specifieke branche ? Wil je uitsluitend niet financiële prestaties meten of gaat het ook om financiële prestaties ? etc., etc.
Overigens kun je via sites en handboeken achter 'standaard' lijstjes met niet financiële kengetallen komen. Ik kan je wel wegwijs maken. Neem gerust contact op via Holland Consulting Group, Wydia van der Voort, 020 5733406.
Wim Rolkens
Met mijn commentaar wil ik alleen maar zeggen dat de value check en de mate van beinvloedbaarheid van belang zijn in het proces van scorecard design en ik vind het daarom ook een goed artikel.
Desalniettemin zijn er meer checklists die toepasbaar lijken bij het selecteren van informatieelementen op KPIlevel, denk aan bruikbaarheid van informatie. Ik zoek naar dit soort checklijsten om de ontwerp fase van de BSC meer toegankelijk te maken, met name voor marketing en sales processen.
Jan-Pieter van den Hoog
Ik zocht dupont dit heb ik niet gevonden.
jkghjkghjk
opl'jl;jklhj
Mark Teitink
Voor mijn afstudeeropdracht moet ik een aantal logistiek dienstverleners beoordelen en selecteren op basis van standaard KPI's.

Weet u wellicht waar ik 'standaard' KPI's kan vinden voor de logistiek?

met vriendelijke groet,

Mark Teitink
Andre de Waal
Beste meneer Teitink,

Ik heb twee literatuursuggesties voor mbt standaard KPIs:

1. De Waal, Mijland-Bessems en Bulthuis: Meten Moet (Kluwer, 1998), met veel voorbeelden van KPIs

2. NEVEM-werkgroep, Prestatie-indicatoren in de logistiek (Kluwer, 1989), met ook veel voorbeelden van KPIs, ik weet niet zeker of dit boekje nog leverbaar is.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,

Mvg,

Andre de Waal


John Koster
Pro-lid
Geachte heer Van den Hoog,

Het Dupont schema is hetzelfde als de zogenoemde Value Tree.

John Koster
Jos Willemsen
goed artikel. boeiend en toegankelijk geschreven.
Peter de Korte
Ik ben momenteel bezig met afstuderen. Mijn opdracht is het invoeren van de value-based scorecard. Momenteel loop ik vast met het maken van het DuPont-schema/ValueTree. Is er iemand die mij daar meer informatie of een website van kan geven?!

Ton van Dongen
Jammer dat values zo financieel vertaald worden.
Ik dacht dat er eidelijk eens iets over menselijke waarden aan de orde gesteld zou worden.


Guido Keutgen
Quote:

Cortes Jr. learned that there are two kinds of power: organized money and organized people.
"We organize people not just around issues, but around their values," he says. "The issues fade, and people lose interest in them. But what they really care about remains (…)"

{Ernesto Cortes Jr. is Southwest regional director of the Industrial Areas Foundation (IAF), the largest and oldest institution for community organizing in the United States. He talks about his methods for community organizing, a vocation that has earned him a MacArthur Foundation "genius" grant as well as a Heinz Award. }

Values Incorporated

Deze quote geeft de essentie aan van Values Based Managment in plaats van value based management.

Kernwaarden als stuurvariabelen

De wereld verandert snel en intens. Als eindverantwoordelijke zorgen managers ervoor dat hun organisatie steeds weer op alle relevante veranderingen kan inspelen. Medewerkers en management probeert men in dit soort processen voldoende houvast te bieden, zodat zij onderweg niet richting - en daarmee motivatie - kwijtraken. Aansturen op gebruikelijke prestatie-indicatoren zoals budget realisatie, value realisatie of zelfs kritieke succesfactoren of de geijkte prestatie indicatoren biedt hier vaak echter onvoldoende perspectief.

Het zou hierbij prettig zijn als managers de cultuur van hun bedrijf meer zouden kunnen beïnvloeden. Cultuur is alleen een vaag begrip. Het best is een cultuur uit te leggen als een combinatie van bepaalde waarden en normen. Sturen op de essentiële waarden en normen van een organisatie, blijkt in roerige tijden beter houvast te bieden. Men intervenieert hiermee op het meest fundamentele niveau dat bij mensen - en dus binnen een organisatie - mogelijk is. Belangrijk is dat u de belangrijkste waarden (kernwaarden) in het reguliere aansturingmodel van de organisatie integreert: values incorporated.

Kernwaarden worden te vaak gebruik als eenmalige ‘windowdressing’ binnen een organisatie, terwijl het succes van veranderingsprocessen juist ligt in het feit dat kernwaarden als meetbare variabele op uw management dashboard worden ingezet. Dan pas ontstaat een versnelde meetbare cultuurverandering, hogere productiviteit en hogere efficiency.

Er zijn diverse methodieken ontwikkeld voor vaststellen en implementeren van business values. Values incorporated heeft in meerderen ondernemingen haar waarde bewezen, zowel in de procesfase als in resultaten.

Doe er je voordeel mee !

Met vriendelijke Groet

Guido Keutgen
A. Achatibi
Voor mijn stageopdracht moet ik allerlei PI's zoeken in de logistiek, met name in de logistieke kosten. Ik heb een beetje een probleem met het vinden van PI's voor het transport. Ik heb 2 voorbeelden 1) kosten per gezonden m2 aan producten 2) laadgraad van de vrachtwagens. Dit zijn specifieke PI's voor ons bedrijf, maar ik denk dat er vast wel meer zijn. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.


Groeten Achatibi
P. Rens
waar kan ik een voorbeeld vinden van een toepassing van de VBS. dit is in tegenstelling tot de theorie mijns inziens nauwelijks te vinden.
John Koster
Pro-lid
U kunt bijvoorbeeld denken aan:
kosten per kilometer
kosten per kilo
kosten per kuub
wachttijden tov reistijden
percentage colli zoek of beschadigd
percentage lege retourritten
schades per chauffeur
etc
Belangrijk is eerste de Kritieke Succesfactoren te benoemen, en daar de PI's van af te leiden!
John Koster
Pro-lid
Over de Value Based scorecard zijn artikelen veschenen in het Tijdschrft Financieel Management, het Handboek Organisatie Instrumenten, en Checklisten Financieel Management. Daar staan steeds eenvoudige voorbeelden bij. Uiteraard wordt het concept in de praktijk toegepast, maar de gegevens die ik daarvan heb zijn strikt vertrouwelijk. Echter, met enige creativiteit en vasthoudendheid moet het niet onmogeijk zijn om een dergelijke scorecard voor de iegen situatie te ontwikkelen.
Jos Steynebrugh
John,

Was ik bijna vergeten: zag ik in de transportsector. Een superkrachtige: Beladingsgraad per verreden kilometer.

Ik vind em mooi omdat ie super kort is en het HELE bedrijf hangt spiernaakt aan de weegschaal. Alle inspanningen van sales, marketing, management, planning en dispatch hebben hier hun invloed.

Wat ook mooi is, is dat de niet beïnvloedbare factor (file) er niet inzit. Verder is de theoretisch maximale waarde bekend (100%).

Ook leuk is dat de benodigde data (kubieke meters of gewicht en verreden kilometers) nou eens een keer WÉL in het operationele systeem zitten.

Nou nog dat éne getalletje van je directe concurrent(en) boven water krijgen . . . en je kunt benchmarken.

Groet,
Jos Steynebrugh
Change Enhancement, Zoetermeer
Pascal Kruuk
Welk model werkt in de praktijk nu beter de Balanced Scorecard of de Value Based Scorecard?

Wordt het model dat beter is ook in de praktijk meer gebruikt?

Ik zou graag wat praktijk ervaringen horen van managers die met beide modellen gewerkt hebben...


John Koster
Pro-lid
Dank voor uw reactie; wat er nu beter werkt in de praktijk is niet eenduideig te beantwoorden; dat hangt af van de omstandigheden; de VBS is vooral bedoeld voor bedrijven die bezig zijn met value based management; dan is de VBS een nuttig meet en sturingsinstrument; de gewone BSC kent een bredere en meer algemene toepassing
Sehar
Voor mijn afstudeeropdracht moet ik een aantal kritische succesfactoren opstellen voor de methode ROI en deze toepassen op SROI. Ik moet toetsen of de ROI als best practice kan dienen voor de SROI methodiek.

Weet u wellicht waar ik ‘standaard’ KSF’s kan vinden voor beide methodes?

met vriendelijke groet,

Sehar

Meer over Performance management