De succes en faalfactoren van projectmanagement

Actueel

Projectsucces is de mate waarin het projectresultaat betrokken actoren tevreden stelt. Het belang van de tevredenheid is afhankelijk van de plaats die een actor inneemt tegenover het projectresultaat. Naarmate een actor meer afhankelijk is van het projectresultaat voor zijn eigen functioneren is zijn tevredenheid van groter belang.

Teun van Aken publiceerde in 1996 de conclusies van zijn onderzoek naar het falen van projecten. Die conclusies luiden:

  • Instrumentgebruik correleert negatief met succes;
  • Werkstijl correleert sterk met succes;
  • Bij doelgericht werken is weinig instrumentarium nodig om succes te bereiken;
  • In grijpbare projecten staat veel structurering succes in de weg.

Sommige conclusies lijken strijdig met andere projectmanagementliteratuur. In die literatuur wordt immers rela...

Meer over Probleemoplossing en besluitvorming