Ondernemen in de Supply Chain

Columns

Degenen die de Volvo Ocean Race volgen, hebben van Bouwe Bekking (schipper van de Telefonica Blue) iets moois kunnen leren. Zijn motto in de 4e etappe van Singapore naar Qingdao was: “bij zwaar weer nooit de kust opzoeken, maar op volle zee blijven”. Dit heeft hem de overwinning in deze etappe opgeleverd.

Waarom ? Omdat het team heeft gekozen om niet in de “schijnbare” luwte van de kust te gaan varen en af te wachten, maar om de strategie te volgen waarvoor de boot is gemaakt en het team is opgeleid. Zeer ondernemend. Nu de economie in zwaar weer verkeerd, zien wij teveel bedrijven de “schijnbare” veilige route volgen van kostensanering, stoppen met innovatie en het aandraaien van de duimschroeven bij leveranciers (verlenging van betalingstermijnen) en klanten (scherpere “Service Level Agreements”).

Juist nu de handen in elkaar geslagen moeten worden, vindt een verharding van de onderlinge verhoudingen plaats. Het lijkt alsof er voor partnership in de Supply Chain even geen plaats meer is. Degenen die juist nu beseffen dat je met elkaar meer kan bereiken dan alleen, maken kans op een sprong voorwaarts.

“Ondernemen in de Supply Chain” zorgt voor lenigheid en slagkracht in uw keten. Slimme ketens presteren beter en behalen betere resultaten door samenwerking. Kosten in de keten zullen sneller teruggebracht worden. Productontwikkeling en productintroducties alsook nieuwe distributieconcepten zullen vele malen efficiënter worden gerealiseerd.

Het is hierbij van groot belang, dat bedrijven en organisaties die samen een Supply Chain vormen, goede onderlinge relaties creëren, belangrijke uitgangspunten delen, samen een visie op het presteren van de keten vaststellen en effectieve interacties hebben.

Nu klinkt dit logisch maar wat wij zien is dat het daadwerkelijk realiseren van efficiency- en/of kwaliteitsdoorbraken moeilijk blijkt te zijn. Het inrichten en besturen van Supply Chains is het werk van mensen. Zij zijn het die uitgedaagd moeten worden om niet alleen te denken maar ook te doen. Dat is moeilijk omdat er niet alleen praktische barrières maar ook mentale barrières genomen moeten worden.

Daarom is het noodzakelijk om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar mogelijkheden om tot verbetering, versnelling of vernieuwing in de Supply Chain te komen. Hierbij is het van belang om 2 wegen te volgen: van “binnen naar buiten” en “van buiten naar binnen”. Hoe staat uw Suppy Chain organisatie te boek bij uw klanten? Wat is de opinie van uw belangrijkste leveranciers over de flexibiliteit van uw Supply Chain? Spreken uw belangrijkste Supply Chain professionals wel op gestructureerde wijze met hun collegae “aan de andere kant”? Of is het contact met klanten voorbehouden aan Commercie; het contact met leveranciers aan Inkoop? En is er, als je “naar binnen” kijkt, eigenlijk wel sprake van een optimale ketensamenwerking ?

Mensenwerk !

Mensen maken het verschil. Natuurlijk is het van belang om met kennis van zaken de juiste inhoudelijke keuzes te maken en processen en systemen opnieuw in te richten waar nodig. Maar teveel blijft de nadruk liggen op deze “business case” benadering. Een blauwdruk alleen is onvoldoende om tot duurzame ketensamenwerking te komen. Juist nu veel bedrijven in zwaar weer komen, wordt te weinig aandacht besteed aan het menselijk kapitaal dat ketensamenwerking mogelijk maakt.
Het exploreren en tot ontplooiing en exploitatie brengen van het talent in uw organisatie is de essentie van de aanpak. Drie dimensies van verandering dienen hierbij onlosmakelijk aan elkaar verbonden te worden om tot blijvende verandering te komen. Deze drie dimensies zijn de ratio (hoe ziet de harde kant van de verandering eruit, de business case), de emotie (welke betekenis ken ik, kennen wij hieraan toe) en het gedrag (verandert het denken en doen in de juiste richting). Veronachtzaming van één van deze drie dimensies zal een duurzaam resultaat in de weg staan.

Kies voor een actieve aanpak, waarbij de mensen in de keten gemobiliseerd worden. Waarbij bestaande paradigma’s aan de kaak worden gesteld. Waarbij betekenis wordt gecreëerd voor en door de eigen organisatie. En waarbij er in alle openheid gesproken wordt over gewenst en vertoond gedrag. Dat vraagt leiderschap en dat vraagt ondernemerszin om met ambitie en doorzetting juist nu de volle zee te kiezen. Alleen dan zal er resultaat komen en zal blijken dat het eigen menselijk kapitaal tot veel meer in staat is dan menigeen denkt.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Dick Schooneman
Het realistische aan dit schrijven vind ik de metafoor met de Volvo Ocean Race. Het out off the box (kunnen en willen) denken, geeft ruimte, biedt mogelijkheden, creert kansen en uitdagingen.

Met mensen creeren we kwaliteit in de keten, de middelen zijn nodig om het eind resultaat te bereiken. Dit kan lukken, als we denken, durven maar ook doen in ons opnemen.

Wanneer de laatste etappe wordt genomen met de Volvo Ocean Race is de kans groot dat de economische crisis ook de finish heeft bereikt en er gelegenheid is om preventief onderhoud te plegen aan de financiele situatie van iederindividu, organisatie, regio en land. We zullen dan nog weleens achterom kijken omdat we bepaalde schepen achter ons hebben verbrand. De mensen zijn, in mijn optiek , het Human Capital. Hier moeten we zuinig op zijn, behouden, opleiden / begeleiden en inspireren.

Met de wind in de zeilen kunnen we de zeeen trotseren, zo is gebleken en zal weer blijken. Geloven in onze eigen kracht, bundelen en op koers brengen naar 2010. met zijn allen kunnen we 2010 dan tevreden "inlopen" .

D. Schooneman
Ed Hooijschuur
Wat uit de tekst van Robert duidelijk naar voren komt is dat mensen in de keten hét verschil maken. We kunnen processen inrichten zoals we willen, als mensen in die processen verkeerde keuzes maken zal geen proces succesvol zijn.

Wat mij, in mijn inmiddels jarenlange praktijk, steeds weer in hoge mate bevreemdt is dat de mensen in veel organisaties het slachtoffer (b)lijken te zijn van een duivels dilemma. Als het 'financieel-economisch' goed gaat is er aandacht voor 'onze' mensen en noemen we training en opleiding investeringen. Een kenmerk van een goede investering is dat het een rendement oplevert. Echter, als de voorspoed afneemt en rendement juist belangrijker wordt noemen we de aandacht voor mensen plotseling kosten. Een switch van resultaatgericht naar inspanningsgericht bij hetzelfde onderwerp.

Net als bij een ecologisch systeem, waar we de warmte uit de zomer ondergronds opslaan om die in de winter te gebruiken voor verwarming van onze gebouwen, moeten we de reserves opgebouwd in voorspoed aanwenden in periodes van tegenspoed.
Net als bij topsport is het onmogelijk om door niet te trainen topprestaties te blijven leveren. Bij topsporters begrijpen we wél dat trainen een voorwaarde is zonder welke we niet tot een topprestatie komen. De ketenprestatie is een topprestatie.

Meer over Logistiek & Supply chain management