Namens mijn generatie: Bos, stop die hypotheekrente aftrek!

Columns

De waarde van Nederland is hoog mede dankzij de hoge huizenprijzen. Wanneer Bos niet aan de hypotheekrente morrelt dan zal dat voorlopig ook zo blijven. Daarmee blijven we als land rijk. Dat er torenhoge hypotheken voor afgesloten worden is niet zo erg, want de ene zijn schuld is de ander zijn bezit. Als we naar Nederland als land kijken is dat dus niet zo erg. Maar er is een zwarte keerzijde aan deze medaille.

Gevoelsmatig zit er een tegenstrijdigheid in de overtuiging dat wanneer de huizenprijzen hoog blijven we automatisch ook rijk blijven. Dit gevoel klopt ook. Het uitgangspunt is onhoudbaar. Op dit moment hebben we te maken met een oververhitte huizenmarkt. Er is meer vraag dan er aanbod is. Zeer kleine tekorten kunnen leiden tot escalatie van de huizenprijzen. Iedereen wil immers kunnen wonen. Dit is ook gebeurt. De prijs van een woning staat niet meer in verhouding tot de daadwerkelijke kosten. Vooral als we de prijs van de grond buiten beschouwing laten, want die is ook onderhevig aan de vraag uit de markt. De prijs van een woning wordt in de huidige markt bepaalt door de vraag.

Hier is sprake van een zeepbel die mogelijk ineens kan ontploffen. Zo’n zeepbel kennen we nog van de IT-zeepbel. De IT aandelen waren overgewaardeerd, waardoor de beurs zeer hoog stond. We waren dus met z’n allen heel erg rijk totdat die zeepbel doorgeprikt werd en de aandelen kelderden. Deze rijkdom is daarom een schijnrijkdom. Soortgelijke processen spelen ook in de huizenmarkt, maar die zijn wat minder duidelijk. We zullen zien dat wanneer de vraag iets gaat afnemen de huizenprijzen ook zullen gaan kelderen. Wanneer de babyboomers gaan uitvallen zal die kleine verschuiving gaan plaatsvinden.

De babyboomer kochten in de jaren 70 en 80 hun woning. In die tijd hebben zij daar naar verhouding zeer weinig voor betaald. Vanaf de jaren 90 zijn de huizenprijzen, mede dankzij de lage rente, zeer sterk gaan stijgen. Wie 20 tot 30 jaar geleden een huis heeft gekocht kan nu genieten van een flinke overwaarde. Wanneer iemand besluit om van een eengezinswoning terug te gaan naar een appartementje, omdat ze de ruimte toch niet nodig hebben, dan kunnen zij genieten van een riante spaarpot. Deze spaarpot zal waarschijnlijk voor het grootste deel geconsumeerd worden; eerder stoppen met werken, vakantie, nieuwe auto, etc.

Maar de ene zijn bezit is in dit geval de ander zijn lening. Het bezit van de huiseigenaren die nu hun huis cashen komt van de mensen die hoge leningen nemen om te kunnen wonen. Met name voor starters zijn huizen bijna niet te betalen. Eengezinswoningen en zelfs appartementen zijn vaak alleen door tweeverdieners op te brengen. Zelfs met deze lage rente. Dit is een fragiele balans die verstoord gaat worden. Hetzij door een veranderende vraag, hetzij door stijging van de rente.

Wanneer dat gebeurt (en dat proces kan 20 jaar duren) zullen we zien dat de stijgende huizenprijzen ons geen blijvende rijkdom hebben gebracht. De babyboomers zullen gaan profiteren want zij kunnen de winst omzetten in consumptie. Maar deze consumptie gaat ten koste van de huidige generatie nieuwkomers. Daar komt dat extra geld vandaan. De oude dag van deze generatie zal er heel anders uit gaan zien dan die van de huidige generatie ouderen. Vervroegd pensioen, genieten van een extra oudedagsreserves zal er voor hun niet inzitten.

Dat de overheid juist nu nog steeds een stimuleringsbeleid voert is begrijpelijk. Begrijpelijk omdat niemand graag ziet dat de waarde van zijn woning gaat dalen. Daarom ligt dit politiek gevoelig. Het staat gelijk aan politieke zelfmoord. Maar dat maakt het niet minder verkeert om nog steeds een stimuleringbeleid te voeren in een markt die oververhit is. Dit beleid moet gewoon veranderen, want anders wordt de schade steeds groter. Handhaven van dit beleid betekend dat de babyboomers hun reserves zullen consumeren. Dit moet uiteindelijk door de nieuwe generatie betaald worden. Het nu aanpakken van die hypotheekrente betekend weliswaar een waardedaling nu en het verdwijnen van een deel van de oudedagsreserves, maar daarmee betalen nieuwe mensen op de markt een eerlijkere prijs voor hun woning. Dan kunnen zij misschien ook nog een oudedagsreserve opbouwen. Ander kan het zijn dat die tussentijds verdampt en er helemaal geen oudedagsreserve meer is, maar een oudedagstekort.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Jack
Dit artikel bevat veel storende spelfouten, maar ik snap ook de essentie van dit artikel niet.
Vermogen is immers bezit minus schuld. Dus als de bezittingen minder waard worden en er minder schuld nodig is om het betreffende bezit aan te kopen, blijft het vermogen toch gelijk?

De "subsidie" voor de eigen woning bezitter in de vorm van de hypotheekrenteaftrek wordt schromelijk overdreven.
Om kort te gaan: zij betalen immers ook een steeds maar stijgende heffing over de WOZ-waarde, de mogelijkheden voor aftrek worden al jaren op allerlei manieren beperkt (denk aan de bijleenregeling) en er is ook nog de zeer onrechtvaardige anti-verhuistax in de vorm van overdrachtsbelasting.

En wat nog het meest wordt "vergeten": huurders ontvangen in Nederland jaarlijks voor een slordige 2,5 miljard aan huursubsidie. Daarbij zijn de rentelasten van de (geprivatiseerde!) huurcorporaties natuurlijk ook aftrekbaar in de VPB.

Als de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft levert dat een direct en zeer groot probleem op voor tienduizenden eigen woningbezitters die de laatste jaren een huis hebben gekocht.
Starters kunnen dan onmogelijk nog een huis kopen.

De huizenprijzen zijn overigens zo hard gestegen doordat met name gemeentes en provincies er enerzijds compleet naast zitten in afstemming van vraag en aanbod van nieuwbouw en anderzijds de grondprijzen kunstmatig tot belachelijke hoogte hebben opgedreven.
Ik bedoel bouwgrond "kost" bij de gemeente zo maar 300,- tot 500,- per m2 terwijl het naastgelegen weiland 5,- tot 10,- per m2 kost.
Laat gemeentes hun prijzen eerst eens fors verlagen tot aanvaardbare niveau's, zodat starters weer een kans krijgen.

Ik ben sinds 1996 werkzaam als zelfstandig en onafhankelijk financieel planner.
De overheid is in Nederland ZEER ONBETROUWBAAR en het lijkt alsof het alleen maar erger wordt.
Daardoor is het zelfs voor de allerbeste planners nagenoeg onmogelijk om een goed advies te geven voor langer dan 5 jaar.
Laat staan dat het voor consumenten mogelijk is om weloverwogen schulden aan te gaan voor 30 jaar voor een van de belangrijkste basisbehoeftes : een dak boven je hoofd.
Want laten we wel wezen, welke reële alternatieven zijn er?
Dus overheid, zorg nu eerst en vooral eens voor vertrouwen en zekerheid!

Ook andere basisbehoeftes zoals scholing, gezondheidszorg, veiligheid, openbaar vervoer, energie, sociale minima etc. etc. kosten werkelijk veel geld.
Het eigen woningbezit is echter een makkelijke manier om net zoals bij de heilige koe de inkomsten van de overheid te vergroten.
Laat men in Den Haag eerst en vooral de eigen uitgaven eens naar beneden brengen.
Iedereen weet immers dat men het netto inkomen kan verhogen door of de inkomsten te verhogen of de uitgaven verlagen. Maar kom daar maar eens om bij de ambtenaren met hun omgedraaide budgetten!
en dan?
De beargumentering snap ik. Maar hierin staat alleen iets over de babyboomers en de nieuwe generatie. Maar hoe gaat het probleem opgelost worden van die hele grote middengroep die nu een huis bezit en de hypotheek zonder hypotheekrente aftrek niet kan betalen, maar ook de huidige hypotheek niet kunnen aflossen door verkoop van het huis omdat de huizenprijzen zo zijn gedaald? Er dreigt een hele generatie op een persoonlijk faillissement af te stevenen. Wanneer dit probleem kan worden verholpen, dan ben ik het eens met de bovenstaande stelling, eerder niet.
Han Wijman
Ik ben het eens met de strekking van het artikel.

Er zijn nog wat argumenten vóór afschaffing van de hypotheerente te geven.
Naast de bezuinigingen, is het m.i. een verstandige zet om de beschikbare gelden te gebruiken voor beter onderwijs en lagere sociale lasten.

Beter onderwijs is ook goed voor de bedoelde generatie en ook lagere sociale lasten, waardoor arbeid goedkoper kan worden, zodat de nederlanders èn beter opgeleid èn minder duur zijn, dan concurrerende opgeleiden op de arbeidsmarkt (lees Indiërs en Chinezen, die in grote getale hoog opgeleid worden).

Het feit, dat de huizenprijs drastisch zal moeten dalen, wordt zeer snel weer teniet gedaan door de grotere vraag, die zal optreden, doordat men meer netto te besteden heeft. Dit effect trad ook op in Zweden, waar de H-aftrek ineens werd afgeschaft. Dus als de huidige huizenbezitters even wachten met het betrekken van hun goedkopere woning, is de waardedaling slechts virtueel gebleken.

Zo dat is toch maar mooi gezegd door een 54 jarige.
K. Cuyckens
Uw artikel verliest enorm veel waarde door de vele taalfouten, dt-fouten in het bijzonder. Op zich interessante inzichten kunnen op die manier moeilijk serieus genomen worden!
René Roorda
De Rabobank beargumenteert in een van zijn themaberichten dat "het deel van het inkomen dat gezinnen besteden aan woonlasten het afgelopen decennium gemiddeld nauwelijks is toegenomen. Wel is er een duidelijke tweedeling ontstaan tussen de woningbezitters die van de sterke prijsstijging hebben kunnen profiteren en dankzij hun overwaarde kunnen doorstromen, en koopstarters. Voor deze laatsten is een woning in de koopsector op basis van enkel het inkomen niet goed meer te betalen. Hun woonuitgaven zijn over het algemeen hoger dan voorheen gebruikelijk was, terwijl zij ook meer de voorkeur zijn gaan geven aan meer risicovolle hypotheekproducten. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er sprake is van een overwaardering van koopwoningen. De sterke stijging van de huizenprijzen in het afgelopen decennium lijkt veel meer een weerspiegeling te zijn van een onevenwichtige vraagaanbodverhouding en ruimere financieringsmogelijkheden, die beide overigens uitvloeisel zijn van bewust overheidsbeleid."

De onevenwichtige vraagaanbodverhouding wordt volgens mij verklaard doordat het aantal huishoudens in Nederland in de afgelopen decennia harder is gegroeid dan het aantal woningen. De ruimere financieringsmogelijkheden zijn het directe gevolg van de toegenomen arbeidsparticipatie. Het al dan niet aftrekbaar zijn van de hypotheekrenteaftrek lijkt slechts een beperkte rol te spelen. Natuurlijk zal het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek leiden tot een prijscorrectie, maar of koopwoningen daardoor beter betaalbaar zullen worden is zeer de vraag.
S. Bots
De taalfouten zijn inderdaad storend maar de essentie van het stuk is duidelijk en in tegenstelling tot wat Jack beweert, goed te volgen.
Ik kan me daarentegen juist minder in zijn argumenten vinden.

Enerzijds stelt hij dat het "wel mee valt" met de "subsidie" voor de eigenwoning, anderzijds geeft hij hoog op over de "slordige 2,5 miljard" aan huursubsidies die jaarlijks aan huurders wordt verstrekt. Waarom het woord subsidie tussen aanhalingstekens wordt gezet is mij nog immer niet duidelijk hoewel ik het argument wel ken: het zou helemaal niet om een subsidie gaan (maar om een belastingaftrek. Minder belasting betalen is echter ook gewoon een inkomenssteun en dus subsidie. Als de renteaftrek zou worden opgeheven, hoeft de overheid minder belasting te heffen om haar taken te verrichten, belasting die ook door de huurders wordt betaald. Los daarvan steekt dat "slordige" bedrag van 2,5 miljard wel heel schril af tegen het bedrag van de hypotheekrente aftrek: 14 miljard.

Wij besteden jaarlijks dus ruim vijfmaal meer aan inkomenssteun voor vooral hogere inkomens. En hoe hoger het inkomen, hoe meer wordt ontvangen want de aftrek neemt toe met de progressiviteit van het IB schijven. Ik heb dat nooit goed kunnen volgen.

Het is nog maar de vraag of de hypotheekrente aftrek uiteindelijk heeft geholpen als stimuleringsmaatregel voor het eigen woning bezit. Nederland kent in Europees perspectief een buitengewoon laag aandeel eigen woningbezit en dat is eigenlijk maar traag toegenomen sinds de Tweede Wereldoorlog. Die honderden miljarden die in de loop der jaren aan de hypotheekrente aftrek is besteed, heeft wat dat betreft maar een schrale opbrengst gekend.

Voor het grootste deel is de hypotheekrente aftrek gaan zitten in de overwaarde van de bestaande woningen en de bestaande "subsidie" trekkers. Die zullen dat vooral gaan besteden aan een goede oude dag of via bedenkelijke hypotheekconstructies, je weet wel die het bankwezen en onze economie de laatste twee jaren bijna aan de afgrond hebben gebracht, zelfs gewoon ordinair aan consumptie.

Ik kan me een hypotheekrente aftrek voorstellen die ook in de toekomst nog kan functioneren als echte stimuleringsregeling voor het eigen woningbezit, nl. alleen ten gunste van huishoudens met een laag of lager inkomen, degene die het werkelijk aangaat als het gaat om stimulering van eigen woningbezit. De hogere inkomens kunnen een eigen huis zelf wel financieren. Als zij daarvoor een wat minder duur huis kunnen bekostigen, is dat helemaal geen ramp. Overheidssteun dient helemaal niet bestemd te zijn voor luxe uitgaven.
Jan Hertogh
Ik hoor de laatste tijd allemaal zielige verhalen over starters die geen woning kunnen betalen.
Dat was 21 jaar geleden echt niet anders !!
Wij zijn 21 jaar geleden ook begonnen op een zolderkamertje.
Een jaar later (1990) kochten we met veel moeite een piepklein 2kamerflatje (1 slaapkamer dus). De rente stond toen op 10,1 %.
Jaren later konden we voor het eerst doorstromen.

Deze patatgeneratie (de starters op de woningmarkt van nu) denken recht van school allemaal meteen een 2-onder-1kap of minimaal hoekhuis te kunnen betrekken...
Casper van der Bilt
Het bespreekbaar houden van de hypotheekrente aftrek is nog steeds belangrijk, het gaat om veel geld dat huizenbezitters ontvangen.

In alle discussies zie ik wel de zelfde argumenten weer terugkomen. De overheid zou onbetrouwbaar zijn. Waaruit blijkt dat dan? En wat is "onbetrouwbaar"? Dat wetgeving veranderd? Dat gebeurt door de democratisch gekozen vertegenwoordigers.
De WOZ waar de is ook een veel terug komend issue. Die waarde wordt onder andere gebruik om de gemeentelijke belastingen te bepalen. Elke gemeente kan zelf bepalen hoeveel er dan betaald moet worden. Het is dus een maat om verhoudingen aan te geven, geen absoluut getal. Daarom zijn sommige gemeentes duurder dan andere. Als de WOZ over de hele linie verschuift (vooruitzicht voor 2010) dan verhogen de gemeentes de belastingen per waardedeel om de zelfde belastinginkomsten te krijgen.

Ik mis echter het Europese perspectief. Er zijn andere landen waar de hypotheek rente is afgeschaft, bv Zweden. Daar kunnen we veel van leren. En dan is er nog het Europese issue met pensioenen. In Nederland sparen we hiervoor maar in een heleboel andere EU landen is er een overslag stelsel (net als de AOW: de beroepsbevolking betaald voor de uitkeringen). Dat gaat hard drukken op de beroepsbevolking als dit aantal terugloopt en de bevolking vergrijsd. De lokale economieën zullen hierdoor minder goed lopen en de landen gaan meer subsidie bij de EU aanvragen. De landen die wel de oude dag goed geregeld hebben zullen indirect voor de pensioenen in andere landen gaan betalen. Ik heb niet veel zin om het pensioen voor Italiaanse mensen te betalen. U wel?

Als de regering gaat rommelen aan de hypotheek rente aftrek zou ik meer "subsidie" in een Europees verband er bij betrekken. Persoonlijk zou ik het socialer vinden om de hypotheekrente aftrek op te heffen maar dan wel als andere financiële issues in Europees verband worden aangepakt.
Hypotheek
Even een reactie op de simplistische reactie van Jan Hertogh 3 februari, 2010

De situatie is wel verandert hoor. Zo verkoopt u uw huis nu voor 3 of 4 keer de aankoopprijs. Daar hoeft deze generatie niet meer om te komen. Met andere woorden, de zogenaamde patatgeneratie heeft u rijk gemaakt.
Voor mensen met een minimumloon is het niet meer mogelijk om een huis te kopen buiten lauwersoog of veendam. Maar moet het vieze werk in de randstad niet gedaan worden dan?

Alle begrip voor hoe moeilijk u het had... Maar de tijden zijn er niet beter op geworden!

http://www.hypotheek-spot.nl
Jan Hertogh
@'Hypotheek' (waarom niet gewoon de eigen naam gebruiken trouwens ?)

Ik vind het knap dat u weet hoeveel mijn huis nu waard is. Verkopen voor 3 tot 4 maal de aankoopwaarde? Fabeltjes.
U zult begrijpen dat wij inmiddels niet meer op de 2kamerflat wonen.
Het huis waar we nu sinds 1999 wonen is in 11 jaar tijd misschien per saldo 20% in waarde gestegen. En dat zou ook nog wel eens kunnen verdampen.
Net als ons pensioen trouwens, of gaat de patatgeneratie dat straks gewoon voor ons ophoesten?

Wat door de jaren heen wel veranderD is, is de beheersing van de Nederlandse taal.
mr. R.H.W.M. Voncken
L.S.,

Ook ik stoor mij (enorm) aan de verbazingwekkende hoeveelheid spel- en taalfouten in het artikel. Zulks maakt het wel erg moeilijk om de inhoud nog serieus te nemen, nu de schrijver de Nederlandse taal kennelijk weinig machtig is. Een hoogdravend en kritisch artikel vol met onjuiste vervoegingen van simpele werkwoorden. Het stemt mij niet hoopvol over de kwaliteit van het onderwijs, noch de aandacht die kennelijk aan artikelen, publicaties en essays wordt besteed.

Naar mijn bescheiden mening is het artikel ook inhoudelijk geen knip voor de neus waard. Er wordt voortdurend van "de hak op de tak gesprongen", quasi economische theorie met de haren erbij gesleept. Nauwelijks serieuze kritiek op het belangrijke onderwerp van hypotheekrente (aftrek).

Wat ieders mening over het onderwerp ook moge zijn; voor veel starters, waaronder ik mijzelf ook moet rekenen, is deze aftrek op dit moment de enige serieuze mogelijkheid om een woning in eigendom te verwerven. Ook ik als hoogopgeleide startende éénverdiener heb deze aftrek nodig om een huis(je) of appartement te kunnen kopen, zelfs in het relatief goedkope Limburg. Nederland is zo enorm duur geworden -in werkelijk bijna alles!- dat ook universitair opgeleide mensen met een goede (startende) baan en toekomst in het verschiet nog vrij moeilijk rondkomen, zonder veel fratsen uit te halen! Dat was jaren geleden, zo verzekeren vele mensen mij, niet denkbaar. Ik kan mij nauwelijks voorstellen hoe moeilijk vele leeftijdsgenoten zonder vaste baan en afgeronde opleiding het momenteel moeten hebben. Dat zou de overheid zich eens moeten aantrekken.

Ik heb mij overigens verwonderd over de rare denkwijze die de heer/mevrouw S. Bots hier laat zien.

Minder belasting betalen is inkomenssteun en daarom subsidie?

Ik vraag me werkelijk af waarop deze fiscaal-juridische nonsens gebaseerd is! Als ik minder belasting moet betalen krijg ik subsidie? Op de keper (en daarmede scherp gesteld): als ik minder ga verdienen door bijvoorbeeld een onvrijwillig lager maandloon, daardoor in een lagere belastingschaal kom te vallen en ook minder belasting moet betalen, krijg ik dan ook subsidie? Een -vergeef mij het harde woord- domme opmerking: minder belasting betalen is inkomenssteun en daarom subsidie. Ik vraag me af welk "licht" dat standpunt aan de heer/mevrouw Bots heeft gedoceerd, of dat deze persoon daar geheel zelf de bedenker van is.

De realiteit is dat aftrekposten gebaseerd zijn op een (fiscaal) zeer zinnig en logisch uitgangspunt. Indien ik bepaalde kosten moet maken om mijn "leven", arbeid en inkomen te kunnen handhaven (en de kosten -hypotheekrente- van een naar omstandigheden redelijke koopwoning moeten daaronder mijns inziens zeker worden begrepen), dienen deze kosten gewoon voor aftrek in aanmerking te komen. Als ik 500 euro moet uitgeven om 1000 euro te kunnen verdienen, verdien ik dan 500 euro, of 1000 euro? Deze simpele weergave van wat een aftrekpost eigenlijk is, schijnt veel mensen volstrekt te ontgaan. Na het vak "Inleiding in het belastingrecht" ben ik deze overigens ook nimmer meer tegen gekomen. Men doet tegenwoordig in de media nogal eens alsof aftrekposten puur voor de rijke Nederlanders zijn geschapen, of een speeltje voor de gisse belastingadviseur zijn. Niets is minder waar.

Ook de Nederlandse overheid lijkt door de bomen het bos niet meer te zien in deze problematiek. Een schrijnend voorbeeld: sinds enige tijd zijn de advocaatkosten in een ontslagprocedure (dus noodzakelijke kosten om bijvoorbeeld je baan en inkomen te behouden) niet meer aftrekbaar. Volstrekt a contrario met hetgeen een aftrekpost is, of zou moeten zijn. Een waardeloos stukje fiscaliteit in de Nederlandse werkelijkheid. Ik heb er nauwelijks iets over gelezen, totdat ik de betreffende uitspraak en wetgeving in het Advocatenblad las. Wellicht iets om serieus meer aandacht aan te besteden? Deze onverkwikkelijke situatie mag mijns inziens wel meer aandacht krijgen!

Ik schaam mij soms diep voor onze overheid.
Dirk
Hallo,

Ik ben geheel oneens! Hypotheek rente moet je niet afschraffen. Dan zakt de woonmarkt gigantisch in en mensen komen hierdoor alleen in de financiële problemen.

Degene die tegen hypotheek aftrek zijn, dat zijn de mensen die 100 jaar geleden een huis hebben gekocht voor een zak drop en straks als de hypotheek afbetaald is er een klomp goud voor terug krijgen!

De huizen in de randstad zijn voor beginners onbetaalbaar. Alleenstaanden die een appartement kopen voor 160.000 euro hebben een torenhoge hypytheek. Ze kunnen niet anders omdat huren niet mogelijk is. Via de woningbouw lukt vaak niet omdat ze niet lang genoeg op de lijst staan en huren via de particuliere markt is ook niet handig omdat dit vaak nog duurder is dan een huis kopen. Deze mensen worden min om meer gedwongen om een huis te kopen. Deze zelfde mensen zitten straks wel in de financiële problemen omdat de hypotheekaftrek wordt afgeschraft.

IK ben dus het afschraffen van hypotheekaftrek!

Dirk
Levi Jansen
Ik zie regelmatig dat men aangeeft dat de lage inkomens minder profiteren dan de hoge inkomens en daarom is het kennelijk gerechtvaardigd om af te geven op de hoge inkomens.

Ik heb jarenlang als alleenstaande ouder rond moeten komen van een minimum inkomen met twee opgroeiende kinderen. Dat lijkt heel vervelend, maar het valt best mee. Je krijgt de maximale huurtoeslag, maximale bijdrage in schoolkosten van de IB-groep (welke echt meer dan voldoende was), alleenstaande ouder toeslag, zorgtoeslag en niet te vergeten kinderbijslag. En als de kinderen ouder waren geweest en studeerden, was er nog een maximale bijdrage op studiekosten geweest.

Inmiddels ben ik als zelfstandige aan het werk, en wij hebben in 2008 (net voor het uitbreken van de crisis) een behoorlijke woning gekocht, die door de economische malaise sterk in waarde is verminderd. Mijn inkomen is verdubbeld, maar mijn lasten ook. Uiteraard zijn alle toeslagen vervallen, en per saldo hebben wij nu niets meer inkomen over om van te leven dan jaren geleden. Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zal ervoor zorgen dat wij met groot financieel verlies, en dus grote schuld, ons huis zullen moeten verkopen omdat wij dan niet meer kunnen blijven wonen. Wij hebben een huis gekocht als appeltje voor de dorst, alleen zal de dorst eerder komen dan het appeltje gegroeid is.

Voor de mensen met een modaal inkomen; staar u niet blind op wat de ander lijkt te hebben, het valt per saldo best tegen.

Ik ben desondanks wel voor maatregelen wat de hypotheekrenteaftrek betreft, maar dan wel in fases, die ervoor zorgen dat de woningmarkt niet nog meer onder druk wordt gezet dan het nu al is. Maar laat de gemeenten ook iets aan hun grondprijzen doen, en de banken moeten ook in beweging komen, het is niet alleen aan de particulier om op te lossen.

Meer over Overheid