Heeft u al een missie en een visie?

Cover stories

'Corporate Vision' en 'Mission Statement'! Kunt u het nog volgen?

Kennelijk hebben mensen die zich organiseren rondom een of andere gezamenlijke activiteit behoefte aan een expliciete, bij voorkeur op schrift gestelde, uiting van zingeving. Veruit de meerderheid van de middelgrote en grotere organisaties kent een mission statement in een of andere vorm. De verschijningsvormen van die missies lopen wijd uiteen. Er is dan ook veel onduidelijkheid over. Wat moet er precies in staan, waar dient het eigenlijk voor, hoe vaag of hoe expliciet mag of moet het zijn? Helaas ontaarden dergelijke st...

van Stee, M.J.J.
Naar mijn mening geeft het artikel een helder inzicht in wat bij velen in een adem wordt uitgesproken. Als vervolgens gevraagd wordt dit dan uit te leggen komt er vaak een wolig verhaal. Het resultaat is dan vaak onbegrip waardoor vervolgens het doel niet wordt gehaald, namelijk het definieren van een missie en een visie.

Dit artikel lijkt mijn daarbij dan ook een praktische handreiking om mee aan de slag te gaan.
A.W. van Gilst
Dit artikel geeft ruim voldoende aanknopingspunten en hulpmiddelen om een missie&visie te bouwen. Een goede en bruikbare aanvulling voor deze site.

Ik deel de mening van de schrijvers dat het voor een organisatie en haar werknemers die een doel willen bereiken, noodzakelijk is een missie en visie te hebben.

(Als voorbeeld wil ik hierbij een team bergbeklimmers gebruiken die als doel heeft de top van de berg te bereiken, die top is van beneden af wel te zien als de zon schijnt en er geen wolken zijn, echter niet altijd is het helder weer. Onderweg zal de top ook niet altijd te zien zijn maar de klimmers weten dat de top er is! En u kunt zelf aanvullen wat er nog meer komt kijken tijdens de beklimming!) De missie is: Bereik de top! De visie is: Hoe komen we daar?

Er zijn echter organisaties die schijnbaar? of blijkbaar? goed presteren zonder een duidelijke missie en visie. Alleen de top weet wellicht waar de organisatie heen moet. Zullen deze organisaties de top bereiken? Waarschijnlijk niet, want anderen gaan hen voor.

Wat kan de achter liggende gadachte zijn dat sommige topmanagers een organisatie leiden zonder een duidelijke missie en visie?

Of kan het ook zonder missie en visie, dus op een andere manier. Wat is die manier dan, hoe kan het ook? Is dat dan wellicht toch weer een soort visie, weten ze alleen niet dat het een visie is?

Dus toch een 'Must have'?


NSC bewaking
Duidelijk en goed artikel.
Theo Gasseling
Visie en missie zijn geen op zich zelf staande onderwerpen maar maar maken deel uit van een ondernemingsplan. In mijn optiek zal men eerst een visie formuleren, een visie als het lonkend perspectief in de markt waarbinnen de onderneming actief is. Hierin wordt echter nog geen positie ingenomen.
Vanuit de visie wordt de missie geformuleerd en daarna de doelstelling met de gedroomde, of beter de waar te maken, positie.
John Koster
Auteur
Is een missie en een visie een must? Ik kan me moeilijk voorstellen dat de leiding van een organisatie hier niet eens over na denkt. Dat niet elk bedrijf het helder op papier heeft, zal duidelijk zijn. Dat is misschien ook niet altijd noodzakelijk; missies en visies kunnen ok impliciet blijven, om toch effect te sorteren. Maar, zodra een organisatie groter en complexer wordt is het toch onontkoombaar om er expliciet over te zijn; anders werkt het eenvoudigweg niet.
Uiteraard maken visie, missie en doelen onderdeel uit van een ondernemingsplan. Missie en visie zullen veelal tegelijkertijd tot stand komen. Hier gaat het om een lange termijn perspectief. Ik hecht er aan te melden dat doelen concreter, meetbaarder moeten zijn, en eerder de middellange termijn betreffen. Het formuleren ervan is een proces van 2 stappen vooruit en 1 achteruit, want steeds kan als gevolg van voorstschrijdend inzicht uit strategische analyses, de doelstellingen worden bijgesteld.
Helma Zijlstra
Ik ben momenteel druk aan de slag met het schrijven van een scriptie over strategische keuzevrijheid in de zorg. Veel literatuur bekeken, gelezen en op zoek naar heldere definities voor alle begrippen die bij strategische vraagstukken gebezigd worden. Wat ik mis (of gewoon niet gevonden heb) waren heldere teksten over de begrippen missie en visie. Veel boeken tippen er aan of geven een zeer algemene definitie om interpretaties en vertaling aan de lezer (en gebruiker) verder over te laten.
Koster en Stolze hebben het helder en toepasbaar omschreven, waarvoor dank, ik kan weer verder,
Arjan Oomen
Goed stuk helder.
Het tijdstermijn van enkele maanden kan misschien gelden voor kleine ondernemingen maar voor grote ondernemingen is dit om een ieder bij de ontwikkeling te betrekken te kort.
Nu gebeurt dit wel, het gevolg is dan hakken in het zand en veel lachen bij de niet bij de ontwikkeling betrokken medewerkers.
Op dat moment is de visie een fars en een nieuwe met betrokkenheid van een ieder een must.

Het bijstellen van een visie na een periode zou ik toch met een tijdslimiet beschrijven, want wat voor de ene lang is, is voor de ander kort.
En het bijstellen na een tekorte duur leidt niet tot een eenduidig beleid en een eenduidige missie.

Met vriendelijke groeten,
Arjan
Joris Funcke
Ik sluit me graag aan bij de overige reacties, alle lof voor deze heldere uiteenzetting. Toch blijft er naar mijn mening een aspect onderbelicht. Dat is de samenhang tussen de organisatie cultuur en de geformuleerde missie en visie. In de methodiek zoals deze in het artikel wordt voorgesteld nestelt het gevaar van een communicatie gap. Arjan Oomen illustreert dit treffend in zijn reactie (hieronder) met ‘hakken in het zand en veel lachen bij de niet bij de ontwikkeling betrokken medewerkers’.
Een absolute voorwaarde voor een begrijpelijke en aanvaarbare missie en visie is dat de organisatie cultuur helder is. De auteurs van het artikel noemen dit normen, waarden en overtuigingen. Deze dienen consequent te worden gecommuniceerd en gepraktiseerd, in de eerste plaats door het management.
Tijdens de research voor mijn MBA bezocht ik een organisatie waarbij de geformuleerde missie en visie vrijwel haaks op de heersende organisatie cultuur stond. Het resultaat was onbegrip, demotivatie en frustratie.

Pas wanneer een organisatie erin slaagt om de missie en visie in synergie met de organisatie cultuur te verwoorden dan kunnen deze manifesten een positieve bijdrage leveren. In ‘living strategy’ beschrijft Lynda Gratton een proces dat weliswaar meer tijd in beslag neemt maar daarbij wel een veel bredere basis in de organisatie realiseert.

Ps. Een tip bij punt 3 van het stappenplan over ‘het tot een leesbaar en beknopt geheel smeden’: visualiseer wat er is besproken. Gebruik beelden in plaats van (of naast) tekst bijvoorbeeld in een collage ze helpen het denkproces en de discussie beter dan formuleringen.
paul ricken
Een aantal mensen dat reageerde op het artikel zegt terecht dat de medewerkers betrokken moeten worden bij de tot stand koming van de missie en visie. Zodoende wordt demotivatie vermeden.

Dat is een hele terechte opmerking. Visie en missie worden vaak door directieleden en sleutelfunctionarissen vastgesteld waarbij ze selectieve input vragen van medewerkers die ze zien zitten.

Iedere medewerker van de oranisatie zou betrokken moeten worden. Ieder mens heeft namelijk wensen en dromen. Niet iedereen heeft echter een persoonlijke visie over hoe hij of zij in het leven staat. Of zelfs niet welke visie men heeft ten aanzien van werk en de toekomst daarin. Dromen en wensen zijn er echter wel altijd.

Het in kaart brengen van dromen en wensen van mensen (zie Peter Senge) en ze vervolgens helpen deze te vertalen in een persoonlijke visie die overigens wel gerelateerd is aan de strategische initaitieven van dat moment, leidt tot een enorme moivatie en dienovereenkomstige arbeidsproductiviteit. Al zien ze maar een klein deel terug van hun egen visie in die van de organisatie.

Op die manier worden toekomstige prestaties die de organisatie levert vanuit de nieuwe missie en visie een gezamenlijke prestatie. De verbinding is immers op missie en visie niveau gemaakt. Hoe eerder de verbinding, des te sterker de binding. De organisatie kan mede op deze manier weer de schoonheid van geleverde prestaties waarderen en ervan genieten.

Hubben JWM
Het valt niet altijd mee om ingewikkelde onderwerpen tot een begrijpelijke eenvoud te reduceren. Ook taalkundig.
Het is u in dit bekopte artikel toch aardig gelukt.
monique mommers
Dit artikel is het eerste artikel dat mij praktische en inhoudelijke informatie geeft over missie en visie. Mijn zoektocht op internet van 5 dagen heeft uiteindelijk toch iets opgeleverd! Ik vind het jammer dat er zo weinig over visie en missie te vinden is. Ik ben op het moment bezig met het schrijven van mijn scriptie waarbij visie ontwikkeling mijn onderwerp is, maar het is hardstikke moeilijk om goede informatie te vinden. Ik zou dan ook graag willen vragen aan mensen die dit lezen en wel informatie over visieontwikkeling voor mij hebben, mij dit te sturen. Mijn emailadres is moniquemommers@hotmail.com
bart geraets
Dit is het allereerste wat ik van de www.managmentsite.net afpluk. Dit artikel geeft je (eindelijk) een heldere uitleg over missie en visie én helpt je om dit voor je bedrijf te formuleren. Veelbelovend voor de rest van de site. Ik wijzig mijn profiel en laat het managmentsite-team toch maar sporadisch reclame sturen.
GuusjA
Leven onder de juk van de natuurwetten is het zinvol om weet te hebben van de wereldformule:

bewustZijn = geWeten * Intuïtie * ( 1 - geWeten )

Alleen dan is er liefde mogelijk voor de absolute normen:
waarheid delen creëert respect, vertrouwen en harmonie
en vrijheid, mits respect voor andermans mening, lijf en goed!
Nancy van der Weij
Mooi artikel. Een visie geeft een gevoel van "saamhorigheid en binding". Er gaat zeker een kracht vanuit.

Toch zitten er altijd mensen achter die dit gevoel moeten uitdragen en daar wringt vaak de schoen. Want wat is een missie als de kunde ontbreekt om andere te motiveren en te inspireren ..................

gerda landbrug
Ik vind het duidelijke info.
Ik heb een vraag wat maak je eerst je visie of je missie is er een theorie hierover
Willem Mastenbroek
Pro-lid
Beste Gerda
Missie en visie zijn nauw verbonden. De visie is doorgaans concreter dan de missie. Een vuistregel is: begin met de missie en bouw erop voort in de visie.
Zie ook 'Missie en visie' in de kennisbank van ManagementSite.
vandoesum
Even 'n klein dingetje. Fictief bedrijf ECO BV heeft een volle bladzijde nodig om haar missie uit te dragen? De tenenkrommende woorden '...beseffen wij ons...' illustreert voor mij een beperkte toewijding om een gewenste boodschap en/of de ontvanger ècht serieus te nemen. Nu is dit vast het nadeel van een fictief voorbeeld, maar omdat je het ook in praktijk ziet, mijn tip en tevens stap 1 om tot zinvolle betekenis te komen: meen het. :-)
Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Heel goed theoretisch en praktisch artikel!!

Jammer dat er niet naar de wel goede literatuur verwezen wordt over dit onderwerp (o.a. Ashridge). Dat zou het aan kracht doen winnen. Nu wordt gesuggereerd dat dit een eigen theorie is, terwijl dat niet het geval is.

Meer over Missie en visie