Advanced Power in Supply Chain Management

Cover stories

Er is een nieuw wondermiddel in de strijd tegen de tijd: Advanced Planning and Scheduling systemen. Veel ondernemingen weten nog niet wat het is en wat het voor hun kan betekenen. Samen met KPMG onderzochten Walther Ploos van Amstel, Duncan Failé en Niels van Eck van de Vrije Universiteit de consequenties van APS voor ondernemingen.

Supply Chain Management

Supply chain management is de heilige kruistocht tegen TIJD. "The need is speed" is het motto van vele grote, internationale ondernemingen. Concurrentie wordt, mede door toenemende globalisatie, steeds groter. Om te kunnen concurreren moeten ondernemingen steeds sneller inspelen op voortdurend hogere eisen van consumenten. Ondernemingen als Compaq, Philips, Proctor & Gamble en retailers als Albert Heijn en Walmart hebben SNELHEID hoog op de prioriteitenlijst staan.

Het onderscheidend vermogen van een onderneming ligt steeds vaker in customer service. Ondernemingen proberen voortdurend hun logistiek te verbeteren, om de kosten te verlagen en de customer service prestaties te verbeteren. Het gevaar is dat slechts naar delen van de supply chain wordt gekeken en niet de gehele supply chain in beschouwing wordt genomen. Resultaat: sub-optimale oplossingen.

Supply chain management gaat suboptimalisatie tegen: het zodanig op elkaar afstemmen van de logistieke activiteiten binnen afzonderlijke schakels in de keten dat de logistieke processen als een geïntegreerd geheel worden bestuurd. Dit kan niet meer zonder moderne informatie- en communicatietechonologie.

ERP en Supply Chain Management

Na de introductie van PCs is in veel bedrijven een wildgroei ontstaan door de aanschaf van allerlei softwarepakketten. Iedere medewerker beschikt over eigen softwareprogrammas en naast bedrijfsapplicaties ontstonden allerlei privé-applicaties in Excel, Lotus, Outlook en Access. Gegevens werden op meerdere plekken vastgelegd met alle gevolgen van dien. Ondernemingen zijn daarom overgegaan op een informatiebeleid gericht op het toepassen van geïntegreerde software oplossingen.

Geïntegreerde oplossingen lijken realiteit met de ontwikkeling van moderne enterprise resource planning (ERP) pakketten als SAP, Marcam, BaaN, QAD, Oracle, Peoplesoft en JDEdwards. Deze pakketten beloven een naadloze integratie van informatiestromen - financieel, logistiek, commercieel en human resources.

Uiteraard zijn er voordelen:

 • gemeenschappelijke implementatie en gebruik (schermen, documentatie en opleiding);
 • goede interfaces tussen verschillende modules van het integrale pakket;
 • toegang tot functies en gegevens op iedere (werk)plek en op ieder moment;
 • eenduidig informatiemanagement en systeem-/applicatiebeheer.

De introductie van ERP-systemen is complex, omdat de implementatie alle bedrijfsprocessen betreft. En de verwachtingen van een ERP-systeem zijn hoog. Men vergeet echter vaak waarvoor de ERP-systemen eigenlijk zijn bedacht, namelijk het oplossen van de fragmentatie van informatie. Niet zo zeer het ondersteunen van de meest effectieve en efficiënte operationele uitvoering van processen.

Leveranciers roemen de flexibiliteit van ERP-systemen, maar deze systemen hebben een bepaalde ingebouwde logica. ERP-systemen zijn ontworpen als generieke oplossingen. Bij het ontwerp van deze oplossingen zijn bepaalde vooronderstellingen gemaakt over hoe een onderneming functioneert.

Het ERP-systeem wringt de onderneming als het ware in een harnas. De interne logica van het systeem kan afwijken van de ondernemingsstrategie, organisatie of cultuur. Daarom eindigen ERP-implementaties soms als een drama; beoogde verbeteringen worden niet gehaald of de invoering mislukt zelfs volledig. Om een klant van SAP te citeren: "SAP isnt a software package; its a way of doing business".

ERP-systemen ondersteunen supply chain uitvoering, planning en optimalisatie niet voldoende. ERP-systemen bieden vaak onvoldoende functionaliteit om aan alle eisen vanuit inkoop, productie en distributie te voldoen. Specifieke eisen zullen bij implementatie zullen afhankelijk van de mogelijkheden van het systeem worden ingevuld. Binnen het ERP-systeem worden de niet al te complexe eisen vervuld. Naarmate werkzaamheden complexer of tijdkritisch worden, verdient de besturing daarvan afzonderlijke en hoogwaardige ondersteuning. Daarvoor zijn (aanvullende) specifieke toepassingen. Bijvoorbeeld in fysieke distributie: warehouse management, voorraadbeheer, customer service, transport en logistieke simulatie. En in productie toepassingen voor scheduling, onderhoudsmanagement en configuratiebeheer. Ook toepassingen voor web-based transacties bij verkoop en inkoop zijn voorbeelden van aanvullende specifieke toepassingen voor de uitvoering van processen.

Ook bieden ERP-systemen vaak onvoldoende functionaliteit om aan de eisen van integrale besturing van de supply chain te voldoen. Individuele schakels in de supply chain maken gebruik van een variëteit aan systemen die de lokale processen uitstekend ondersteunen. En er zijn vaak verschillen in de vastlegging van product- en klantgegevens en capaciteitsgegevens. Het realiseren van één integrale ERP-systeem voor alle partijen in de supply chain is om vele redenen een illusie. Uitwisseling van gegevens is moeizaam en optimalisatie is zelfs onmogelijk.
EDI creëert mogelijkheden voor gegevensuitwisseling, maar biedt niet de mogelijkheden voor optimalisatie van de supply chain. APS-systemen hebben deze mogelijkheden wel.

ERP-systemen zullen de kern van ICT uitmaken voor de registrerende functies. Dit geeft een naadloze integratie van informatiestromen binnen de onderneming.
ERP-systemen zullen worden aangevuld met specifieke toepassingen voor de uitvoering van uiteenlopende processen binnen de onderneming (zgn. supply chain execution, SCE) en APS-toepassingen voor de planning en optimalisatie over de supply chain heen (zie figuur 1). Uiteraard is connectivity, de mogelijkheid software met elkaar te laten communiceren, een voorwaarde.

Figuur 1: ICT voor supply chain management

Advanced Planning and Scheduling: APS

Een Advanced Planning and Scheduling-systeem (APS) kan worden gezien als een geïntegreerd informatiesysteem, alleen is APS niet slechts ondersteunend maar ook aansturend. APS-systemen kunnen de hele keten bevatten, waardoor de hele supply chain en niet slechts een schakel wordt geoptimaliseerd.

APS is als een paraplu die over de supply chain heen ligt en real-time informatie hieruit kan halen om een uitvoerbare planning te berekenen. Met APS is het mogelijk om een klant binnen enkele seconden al uitsluitsel te kunnen geven over leveringsmogelijkheden. En dit is slechts een van de mogelijkheden van APS. Ook kan de onderneming uitgebreide simulaties uitvoeren.

APS-systemen worden geleverd door leveranciers als i2 Technologies (Rhythm), Manugistics, Logility, Numetrix (onderdeel van JDEdwards), Manugistics, Peoplesoft, SynQuest, Aspen en sinds kort ook door ERP-marktleider SAP (APO). De leveranciers kunnen bogen op resultaten die er niet om liegen. Na de implementatie van APS leiden betere doorlooptijden, levertijden, voorraadgroottes en bezettingsgraden tot betere bedrijfsresultaten en hogere customer service niveaus.

De pakketten gebruiken geavanceerde algoritmen om de supply chain te optimaliseren. Binnen operations research zijn de algoritmen al veel langer bekend. Probleem in het verleden was dat computers de berekeningen niet snel genoeg konden maken of alleen maar konden rekenen door de optimalisatie in gedeelten uit te voeren, waardoor nooit een volledig optimum kon worden berekend en suboptimalisatie resulteerde. De huidige generatie minicomputers biedt wel mogelijkheden de gecompliceerde berekeningen snel en integraal uit te voeren. Zonder deze technologische innovatie zou APS nooit zijn ontwikkeld.

Integratie APS met bestaande ERP-systemen

In een onderneming is meestal een aantal transactie-georiënteerde systemen, ERP-systemen, aanwezig, waarin gegevens zijn opgeslagen in databases. De informatie die APS nodig heeft wordt uit deze transactionele systemen gehaald (zie figuur 3). Met deze gegevens voert APS berekeningen uit om de supply chain te optimaliseren. APS berekent een passende oplossing die, na eventuele bijstellingen van de planner, weer in de transactionele systemen wordt ingevoerd. Hierin schuilt de stille kracht van APS. Zonder eerst alle transactionele systemen te moeten standaardiseren (met alle inspanningen van dien) kunnen door toevoeging van APS reeds de eerste logistieke verbeteringen worden bereikt.

Figuur 2: APS in relatie met bestaande systemen

Voordelen van APS

Informatie uit APS ondersteunt beslissingen op verschillende niveaus:

 • Strategische beslissingen
  • Supply chain concept
  • Productie infrastructuur
  • Distributiekanalen
  • Ketenintegratie
  • Productontwerp
 • Tactische beslissingen
  • Voorraadbeheer en voorraadlocatie
  • Productieplanning en -capaciteiten
  • Distributieplanning en -capaciteiten
  • Contracten met leveranciers
 • Operationele beslissingen
  • Volgorde van uitvoering van werkorders (scheduling)
  • Prioriteitstelling
  • Planning van distributie activiteiten
  • Afgeven levertijden

Naarmate APS meer gericht is op het ondersteunen van langere termijn, strategische, beslissingen zijn de voordelen groter. De inzet van APS voor strategische beslissingen levert kosten voordelen op van 20% tot 30%, bij tactische beslissingen zijn deze voordelen 10% tot 15%. Bij alleen de optimalisatie van operationele beslissingen met APS zijn de kostenvoordelen nog maar 5-10%.

APS revolutie

APS is een supermodern en geavanceerde IT-planningshulpje die de logistiek manager verlost van planningsproblemen. APS rekent en herrekent keer-op-keer en zoekt steeds weer de beste oplossing voor de totale supply chain rekening houdend met alle voorraden, capaciteiten, belangrijke klanten, kosten en zelfs winstgevendheid. APS is de ultieme droom van logistiek managers. De wereld besturen vanuit hun warroom, omgeven door flitsende beeldschermen die aangeven waar ergens de supply chain even stagneert.

Als een organisatie voldoet aan de voorwaarden om APS in te kunnen voeren, dan zijn de te behalen voordelen legio. Voordelen in kortere time-to-money (zeker bij steeds korter wordende productlevenscylci), minder verliezen door waardedaling van voorraden, betere benutting van capaciteiten en zeker niet minder belangrijk: een betere beschikbaarheid van voorraad voor klanten. In geld uitgedrukt, behoren verbeteringen van de winstgevendheid met 2 tot 5 procentpunten tot de mogelijkheden.

Maar ook met deze wonder-IT-push moeten we ons blijven afvragen waar het nu echt om gaat. Waar moet supply chain management een strategische bijdrage leveren aan het succes van de onderneming? Gaat het over servicegraad en productbeschikbaarheid? Een korte time-to-money? Laagste kosten in de supply chain? De partnership met leveranciers, klanten en logistieke dienstverleners? Pas wanneer die vragen zijn beantwoord kan er worden nagedacht over een slim supply chain management concept. En pas daarna over wat APS voor de onderneming kan betekenen! Met IT alleen is geen geld te verdienen.

APS kan de motor vormen om snel de stap naar supply chain management te maken. De versnelling is alleen succesvol als de APS-motor op de juiste manier wordt geïnstalleerd (de logistieke werkwijze, het proces), in een vruchtbare omgeving wordt geplaatst (de organisatie, de cultuur) en op een verantwoorde wijze wordt bestuurd (het management, de planners). Een succesvolle introductie vraagt om meer dan alleen aandacht voor de implementatie van het IT systeem. Invoering van APS is een fundamentele verandering en moet als zodanig worden benaderd. Zo kunnen valkuilen worden vermeden.

APS klinkt als de sleutel voor supply chain management: transparantie, past over bestaande systemen heen, optimaliseert, biedt beheersing en versnelling. Ook met dit wondermiddel moeten we ons blijven afvragen waar het nu echt om gaat. De samenwerking tussen de mensen in de organisatie, samenwerking met afnemers en klanten, gefundeerde keuzes over het logistiek concept, beheerste processen en procedures en zeker ook perfecte informatiesystemen als steun.

SAP heeft als eerste grote ERP-speler APO geïntroduceerd voor supply chain management. Een APS-toepassing die perfect aansluit op SAP, maar ook kan aansluiten bij veel andere ERP-systemen. Een bewezen leverancier komt met een supply chain oplossing. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel bedrijven direct belangstelling voor APO toonden. APO zal het gezicht van supply chains in Europa drastisch veranderen. SAP zet een standaard (of zelfs een must-have). Je zult snel moeten acteren. SAP-APO is voor iedereen beschikbaar en een concurrentieel zal slechts van korte duur zijn&.

Een wonder-IT-push?
Ja, maar dan alleen voor die ondernemingen die vandaag aan de slag gaan en echt innovatief samen met hun partners in de keten naar hun supply chain kijken.

Discussie

Stelling: Na invoering van APS kunnen we de logistieke besturing overlaten aan APS. De logistiek manager zal daarom verdwijnen!

Voor een meer diepgaande behandeling van APS wordt verwezen naar:

Eck, N. van; Faile, D.; Ploos van Amstel, W. (1998). APS-systeem schiet logistiek manager te hulp. Tijdschrift voor inkoop en logistiek , nr. 5, I&L Dossier, 18-23.

Eck, N. van; Faile, D.; Ploos van Amstel, W. (1998). Advanced Planning and Scheduling: Wondermiddel of Paard van Troje? Business Logistics , nr. 6/7, 26-30.

Eck, N. van; Faile, D.; Jacobs, E.; Ploos van Amstel, W. (1999). Snel, sneller, snelst: APS. Handboek Logistiek & Informatietechnolgie, april, 27-63

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

C.A. de Bruijn
Ik blijf me verwonderen over die mensen die een steeds complexere werkelijkheid willen vangen in een systeem. Daarin zit inherent al een paradox. Het is het bijna achterhaalde paradigma van de beheersing die bij het industriële tijdperk hoort.

Waar blijven de ondersteunende systemen die elk van de ketenspelers op hun niveau de mogelijkheid geeft de juiste beslissing te nemen. Een networked economy vraagt toch om heel andere oplossingen? Oplossingen waar flexibiliteit, decentralisatie en het bedenken van unieke oplossingen centraal staan die bij een specifiek moment horen. Die de innovatiekracht van de mens stimuleert en niet innovatie op voorhand vangt in een model.

Toe nou

Mvg. Kees de Bruijn
jan van der kolk
Hoewel ik het helemaal eens ben met de strekking van het verhaal denk ik toch dat bedrijven niet moeten denken dat de winst de onderneming komt binnenrollen.

Uit ervaring weet ik dat de implemenatie een hels karwei is waarbij ieder detail moet worden ingevoerd en deze details vaak niet aanwezig (of erger nog wel aanwezig maar verkeerd) zijn. Een voorwaarde om APS te doen slagen is dan ook een up-to-date ERP-systeem, waarin op goede wijze gebruik wordt gemaakt van de functionaliteit in het systeem.

Het APS-systeem dat bij ons geimplementeerd werd was erg verouderd qua technische voor mij standaard foefjes (scrollen, search-functie, invoeren van flatfiles en andere standaard 'microsoft' functionaliteit

Ook is het enorm belangrijk om vooraf gewoon duidelijk op papaier te hebben wat het systeem moet oplossen en wat het niet zal oplossen. Verder is het interfacen van APS ook geen stukje 'plug-and-play',maar een enorm karwei. Verder moet het logistiek systeem staan als een huis en niet tijdens of na de implementatie te worden aangepast.

Een goede kennis van de processen is tevens noodzakelijk en voordat gestart wordt met de bouw van het systeem mag hier geen enkel misverstand over bestaan. Al met al ben ik veel wijzer geworden door een groot aantal fouten van enerzijds de kant van de consultants en anderzijds fouten van onze kant (ook de standaard abc-fouten werden weer gemaakt.).

De voorwaarden om APS succesvol te implementeren in volgens mij erg simpel: een grote kennis van de inrichting van je huidige ERP-systeem.

- Een logistieke organisatie die staat en waar op korte termijn niet al teveel aanpassingen nodig zijn
- Wat wil ik bereiken met APS (zonder dat je 1 systeem gezien heb al bepalen)
- Training met een systeem
- Hoe gaan we het WAT realiseren
- Eerst een pilot op enkele workcenters en kijk wat het systeem doet of de juiste data aanwezig is en kijken wat er vebeterd moet worden
- uitrollen pilot.

Het bovenstaande klinkt enorm logisch en simpel, maar zoals ik gemerkt heeft de kreet Keep it stupid and simple nog niet aan waarde gewonnen.

Wanneer iemand vragen en/of opmerkingen heeft neem dan gerust contact op met mij.

Gegroet,

Jan van der Kolk
-
Walther Ploos van Amstel


Dank voor uw beider commentaar op mijn bijdrage over APS! Ik hoop zeker in de staart van de bijdrage te hebben aangegeven geen heilig geloof te hebben in ICT-oplossingen. Mislukte ERP en MRP implementaties, maar ook de praktische problemen bij het invoeren van bijvoorbeeld WMS-pakketten zijn nagenoeg bekend. En het lijkt inderdaad wel eens of we de hier geleerde lessen weer zijn vergeten als we nieuwe ICT, bijvoorbeeld, APS gaan invoeren…

Wel wil ik elke (logistiek) manager uitdagen na te denken over de mogelijkheden die ICT tegenwoordig bieden. APS hoort daar absoluut bij. Het negeren van de ontwikkelingen op dit gebied is dom.
Kijk maar eens wat, ondanks de soms nare ervaringen in de praktijk, al is bereikt met ERP, EDI, e-mail, Internet en de software-oplossingen voor magazijnen, productie, inkoop en transport.
Uiteraard zou het perspectief niet meer alleen de onderneming ‘binnenin’ moeten zijn, maar de supply chain of het veel dynamische en flexibele supply networks.

Neen geen heilig geloof, maar wel de overtuiging dat logistiek en supply chain/network management er over 5 jaar weer anders uitzien dankzij juist ook de IT-push.

Na het lezen van het commentaar moest ik overigens denken aan de gevleugelde woorden van mijn opa zaliger: Jongen, van geld uitgeven word je niet rijk!
Opa’s eerste reactie als adviseurs hem vertelden dat de kost voor de baat uitgaat en nieuwe logistieke concepten zijn onderneming sprongen vooruit zouden helpen.

Gelukkig bestaan er zoveel goede visie op het oplossen van logistieke problemen. De theorie op papier en het m@n@gement-web is geduldig. Dat bewijst ook mijn bijdrage en uw commentaar. Supply chain management moeten we inderdaad vanuit allerlei gezichtspunten benaderen; zero inventories, SCM, KISS, TOC, ABC, JIT, MRP, Networked Economy en nu dan APS.

Hoe relevant ook, ik denk niet dat mijn opa al die theorieën zou hebben begrepen. Opa dacht toch eerst steeds weer aan de gezinsportemonnee. Eigenlijk sprak opa over wat we nu shareholders value noemen. Het gezinsvermogen was belegd in de zaak en investeringen kwamen direct hiervan ten laste.
Belangrijker nog dan de omvang van besparingen vond hij het moment waarop besparingen echt binnen liepen; hoe eerder hoe beter.
Pas bij het sluiten van magazijn of het daadwerkelijk overdragen van personeel aan een logistiek dienstverlener of het niet meer invullen van formatieplaatsen gaat de meter lopen. Pas wanneer een inkoper andere afspraken maakt met de toeleveranciers of de planner de mogelijkheden van APS voluit gaat benutten. Nadat de account manager met de klant afspraken heeft gemaakt over nieuwe leverconcepten. En niet in de laatste plaats wanneer de kortere levertijden ook leiden tot eerder betalen door klanten. Hoe eerder de knop om is hoe sneller de besparingen in de portemonnee gaan komen.

Ook lette opa op de consequenties van nieuwe internationale logistieke concepten voor fiscaliteit, douaneregelingen en subsidiegelden. Winsten verschoven over de wereld naar lage-belastinglanden. Dat kon veel grotere besparingen opleveren dan we ooit in transport of handling kunnen realiseren. Expertise en creativiteit zijn dan misschien belangrijker dan alle mooie theorieën.
Een creatieve financiële planning moest uiteraard resulteren in projecten en verbeteringen die zichzelf vanaf moment-nul betalen. De belangrijke investeringen worden gefinancierd vanuit de eerste quick wins. Dan ben je echt bezig met shareholders value.

Mijn opa heeft me veel geleerd. Als u nu aan het sleutelen gaat aan logistieke concepten of het investeren in APS en de onvermijdelijke vraag naar kosten en baten wordt gesteld, denk dan ook nog eens even aan mijn opa. Hoe gaan we het allemaal betalen….

Walther Ploos van Amstel
KPMG Consulting

Bart Vermaas
Het is een enthousiasmerend artikel over nieuwe opportunities die APS-IT kan bieden. De condities voor het succes van APS (samenwerking met klanten en leveranciers, bewust kiezen en uitwerken van logistieke concepten etc.)zijn zeer herkenbaar. Deze condities zijn ook een hefboom op het realiseren van voordelen die wellicht niet direct tot APS behoren; bijv. Interorganizational Cost Management (klant -en product winstgevendheid, kostenreductie, ondersteuning prijsstelling), New Product Development.

Het duidelijk maken van mogelijke voordelen in dit opzicht is denk ik niet zozeer de uitdaging. Organizaties die ervaring met ERP implementaties zullen het concept meer uitdagen op de uitvoering.

Naar mijn idee zijn ERP implementaties vaak getriggered door de "opportunities" zonder voldoende aandacht voor de uitvoering

Naast het neerzetten van de opportunities is het, denk ik, essentieel vroegtijdig energie te steken HOE een succesvolle uitvoering eruit ziet.
(Geleerde ERP lessen, onmisbaarheid van Web based oplossingen., welke alternatieve aanpakken etc.)
Cathalijne Meijer
Geachte heer Ploos van Amstel,

Op het moment ben ik, samen met mijn scriptiegenote aan het afstuderen aan Universiteit Nyenrode voor Vendex KBB. Aangezien wij de communicatie op logistiek gebied in kaart brengen en deze dienen te verbeteren hebben wij veel verschillende artikelen, handboeken etc. erop nageslagen.

In een van deze artikelen zijn wij ook de term E-portals, ook wel EIP, tegengekomen. Uit deze artikelen blijkt dat via deze portals informatie binnen de keten geïntegreerd kan worden, op basis van ERP. In feite worden zo de ERP-systemen webenabled.

Web-enabling stelt bedrijven dus ook in staat om delen van bedrijfsprocessen uit te besteden aan anderen. Zo kan besloten worden de afhandeling van een deel van orderstroom volledig uit te besteden aan een logistiek dienstverlener. Die kan daartoe toegang krijgen tot het ERP-systeem voor het afhandelen van de betreffende orders. Het grote voordeel van webenabling ten opzichte van de bestaande oplossingen is dat bij verandering van zakenpartner de infrastructuur niet aangepast hoeft te worden. Ook voor nieuwe zakenpartners is de zelfde informatie onmiddellijk beschikbaar. Dit stelt bedrijven in staat om effectief in een flexible keten te opereren.

Mijn vraag is nu wat de meerwaarde van APS is in vergelijking met EIP is.

Aangezien wij op nog veel meer gebieden geïnteresseerd zijn naar uw mening zouden wij willen weten of het mogelijk is een afspraak met u te maken en de mogelijkheden te bespreken voor een eventuele communicatiestandaard op logistiek gebied. Dhr. Van Goor heeft ons geadviseerd om met u contact op te nemen.

Wij hopen dat u tijd vrij kunt maken voor het beantwoorden van onze vraag en hopelijk ook voor een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Cathalijne Meijer,
student IDP Bedrijfskunde
Universiteit Nyenrode
Jereen de Haas
Interessante beschouwing, maar hij schier wat mij betreft wel op enkele punten tekort. Om te beginnen had ik zeker van een Nederlands rapport meer nauwkeurigheid verwacht: Baan is al in 1996 begonnen met APS en de integratie daarvan met hun ERP pakketten. Daarvoor hebben ze een best-of-breed vendor overgenomen gehad: Berclain. SAP's APO is pas sinds dit jaar concurrerend...

Ten tweede is de indeling van de markt niet helemaal juist. Supply chain management bestaat uit twee facetten: SC Planning en SC Execution (zie bijvoorbeeld ook Gartner en AMR). Onderdeel van SCP is APS. SCE houdt zich feitelijk alleen bezig met scheduling van transport en dergelijke logistieke optimalisaties, inrichting van het afleverproces, etc. En niet het vage 'de uitvoering van de uitvoering van uiteenlopende processen binnen de onderneming' planning en scheduling en de bijbehorende produktie en haar feedback zijn immers ook 'uiteenlopende processen binnen de onderneming'...

Dit is in het kort mijn commentaar op dit artikel. Indien gewenst kan ik het een en ander altijd nader toelichten.

Met vriendelijke groet,
Jeroen de Haas
5-de jaars student Technische Bedrijfskunde aan de TUE
Hassan Arbaj
Ik zou wat informatie willen hebben over APS. te denken valt dan aan:
1. Wat is APS
2. Wat doet APS
3. De bewegredenen van APS
4. Waarom APS.
5. Succes factoren APS.
6. Faal factoren APS.
7. Implementatie van APS.

Ik heb dit nodig ivm met mijn scriptie aan de Hogeschool van utrecht. Ik hoop dat u mij hierbij kunt helpen.
Don Myers
Do you have english version of these papers.

Don Myers
Cor Slange
dit artikel is zeer bruikbaar voor mijn scriptie.
Cerrie Vergouwen
Ik ben student aan de Hogeschool Brabant en ik zou graag wat informatie willen hebben over APS. De volgende punten komen aan de orde:
1. Wat is APS
2. Wat doet APS
3. De bewegredenen van APS
4. Waarom APS.
5. Succes factoren APS.
6. Faal factoren APS.
7. Implementatie van APS.

Ik heb dit nodig ivm met mijn eindpresentatie. Ik hoop dat u mij hierbij kunt helpen. Bij voorbaat hartelijke dank.

Meer over Logistiek & Supply chain management