6 stappen in risicomanagement

Actueel

Systematisch risicomanagement in zes stappen. Voor de uitvoering in de praktijk zeven tips.

Middelgrote ondernemingen en zelfs non-profit organisaties krijgen meer en meer te maken met risicomanagement. Hoe pakt de financieel manager dit onderwerp pragmatisch aan? Eén ding is zeker: risicomanagement gaat niet zozeer over het voldoen aan de regels maar om het voorkomen van verrassingen.

Gaat het om het opzetten van een systeem hiervoor dan wordt al snel naar de CFO of de financieel manager gekeken. Hij moet inhoud geven aan dit nieuwe begrip. Na compliance gedreven risicoanalyses is nu de vraag of risicomanagement daadwerkelijk iets kan opleveren.

Model risicomanagement: stappenplan

Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er pro-actief mee om te gaan - ze beter te beheersen. Risicomanagement is gebaseerd op het maken van risicoanalyses.

Bij risicomanagement wordt het risico gemanaged door voor gesignaleerde risico´s vast te stellen hoe de kans van optreden van het risico of de gevolgen bij optreden moeten worden beheerst. Immers een risico wordt doorgaans gedefinieerd als de kans van optreden maal het gevolg bij optreden:
Risico = Kans x Gevolg Risicomanagement is dan het beheersen van kansen op en gevolgen van risico´s.

De onderneming inventariseert risico’s, kent voor zover mogelijk financiële gevolgen aan de risico’s en verbindt er maatregelen aan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s van bepaald beleid, zijn deze nog te voorkomen of eventuele ernstige gevolgen ervan te beperken.

Een eenmalige risicoanalyse is niet voldoende. Pas wanneer de risicoanalyse regelmatig wordt herhaald en geactualiseerd en de eruit voortvloeiende maatregelen een integraal onderdeel van de activiteiten zijn, is er sprake van risicomanagement.

Stap 1: identificatie van risico’s
Bij de identificatie van de risico’s gaat het om alle strategische, operationele, financiële en traditionele (schade) risico’s. De koppeling naar de doelstellingen van de organisatie en bedrijfsonderdelen is essentieel.

Stap 2: analyse en beoordeling van risico’s
Het in kaart brengen van de risico’s maakt het mogelijk om deze te analyseren. Met risico’s in kaart brengen alleen is een financieel manager er natuurlijk niet. Het is vervolgens van belang om te bezien wat de grootste risico’s zijn. Niet alle risico’s verdienen namelijk dezelfde aandacht; begin daarom met de belangrijkste.

Stap 3: analyse van huidige beheersmaatregelen
Bedrijven kunnen zich onderscheiden ten opzichte van hun concurrentie door hun risico’s efficiënter te beheersen. In deze fase moet worden bepaald of de risico’s niet teveel beheerst zijn en of er blinde vlekken zijn.

Stap 4: ontwerpen en uitvoeren actieplannen
Nadat de reeds getroffen beheersmaatregelen in kaart zijn gebracht, moet de financieel manager een keuze maken. Wat gebeurt er met de risico’s die resten? Hij moet voor elk risico een keuze maken uit de volgende vier opties:
1. Vermijden: dit houdt in dat het beleid waar een risico door ontstaat, wordt beëindigd, op een andere manier wordt vorm gegeven of geen beleid gestart wordt dat een risico met zich meebrengt. Ook kunnen werkprocessen zodanig ingevuld zijn, dat op die manier bepaalde risico’s worden vermeden.
2. Verminderen: door het risico af te dekken door een verzekering, een voorziening of een ander budget in de begroting. Hiermee beperkt de financieel manager de gevolgen van een risico. Tevens kan men bij verminderen denken aan het aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico.
3. Overdragen: dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een andere betrokken partij die daarmee ook de financiële risico’s overneemt.
4. Accepteren: Kan een risico niet worden vermeden, verminderd of overgedragen, dan kan de financieel manager het risico accepteren. De eventuele financiële schade moet volledig door de weerstandscapaciteit worden afgedekt. Dit betekent niet dat het risico niet beïnvloedbaar is en dat de financieel manager daarom het risico maar helemaal moet accepteren. Het betekent dat het risico op dit moment geaccepteerd wordt en niet op één of andere wijze is afgedekt. Risico’s moeten de verantwoordelijkheid worden van die persoon die ze het beste beheersen kan. Het is daarom noodzakelijk een risico- eigenaar aan te wijzen.

Stap 5: meten, controleren en rapporteren
Risicomanagement is een doorlopend proces. Het is van belang te meten of de actieplannen effect hebben op het risicoprofiel. Ook is risico-informatie te gebruiken voor de planning van de audits.

Stap 6: resultaten integreren in de besluitvormingsprocessen
De risico-informatie is bruikbaar voor analyses omtrent toekomstige besluiten (door middel van de risico-analyses uit het verleden). Bij elk nieuw investeringsvoorstel of omvangrijk project moet de organisatie bewust stil staan bij de risico’s.

Hoe omgaan met risicomanagement?

Een onderneming neemt per definitie risico’s. Hoe kan een organisatie omgaan met risicomanagement zodat de voorspelbaarheid toeneemt en er dus waarde wordt toegevoegd?
1. Maak risicomanagement geen duur, tijdvretend en geldverslindend project
2. Focus op de top 10 aan risico’s
3. Zorg voor een heldere koppeling met de doelstellingen van de onderneming en de bedrijfsonderdelen
4.Communiceer het belang helder naar de organisatie
5. Zorg voor een heldere taakverdeling
6. Trek het breder dan financiën
7. Gebruik risicomanagement als sturingsmiddel voor het management

Zie ook in de kennisbank van ManagementSite: Risicomanagement.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Financieel Management) Door: Eelco Schnezler, Practice Leader Business Risk Consulting bij Marsh

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Aat Alessie
In control, het inzichtelijk maken van. Ik denk dat een ondernemer zich niet bewust is van mogelijke risico's. Een ondernemer is geen boekhouder, geen accountant hij is ondernemer hier is hij gelukkig dat is zijn ding. GA deze mensen nou ook niet de stuipen op het lijf jagen met risicomanagement kreten als CFO en financieel manager. Wij zijn gewoon dubbel op gecertificeerd waarom omdat het voor mijn vakgebied zinvol is. IK denk dat het zinvoller is als de eigen accountant eens kijkt hoe een en ander in de klant zijn bedrijf geregeld is. Natuurlijk wil ook ik een quickscan verzorgen, maar dan neem ik ook de veiligheid mee. Waarom omdat de ondernemer als het fout gaat ook prive aansprakelijk wordt gesteld. Nemen wij hierbij mismanagement dan kunnen wij beter stoppen. Ik wilde alleen maar lekker in mijn eigen toko bezig zijn u ook??
Jos Steynebrugh
Aat,
ik schat dat van de starters die binnen één jaar failliet gaan, er 90% zo over DACHT als jij. DACHT omdat ze wijzer worden door voortschijnend inzicht.

Als er nou één groep mensen is die allergisch is voor dingen als planning, budgetteren, etc., dan zijn het (vaak) wel starters of verse kleine ondernemers. Een zéér extreme uitzondering daargelaten. Ik heb het fenomeen nu zo vaak gezien dat ik (behoudens een zéér speciale uitzondering) geen opdracht meer accepteer van starters: zij die het snappen hebben mij niet nodig en zij die mij nodig hebben verdommen het om in een, door wie dan ook, uitgedacht keurslijf te lopen.

Soms gaat dat goed, maar dan is er wel een ijzersterke formule, die ook zonder plan kan exploderen naar succes.

Ik heb affiniteit met mensen die een beetje hun huiswerk willen doen, al was het alleen maar om de mensen die je vandaag "aan boord haalt" niet morgen weer op de keien te pletteren.

Je moet gewoon héél goed kijken WAAROM iemand bezwaar heeft tegen een goede planning, dingen 5 sterren doen en kwaliteit leveren.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consultant
www.changeenhancement.nl

Meer over Besturen en organiseren