Opkomst marktplaatsconcept voor overheidsinkopen

Columns

De introductie van het marktplaatsconcept binnen de overheid zorgt voor een enorme stap voorwaarts in overheidsinkopen. Door deze goed te benutten, ontstaat transparantie. De ramen gaan open, alles wordt zichtbaar. Dat ziet er bij aanvang soms niet zo mooi uit, maar nodigt wel uit tot een goed gesprek tussen zowel inkoop en de betrokken afdelingen alsook tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat is winst!

Opkomst van de marktplaats binnen de overheid

Eind 2007 is de marktplaats voor inhuur van externen binnen de overheid geïntroduceerd. De marktplaats – niet te verwarren met www.marktplaats.nl – is in beginsel een digitaal platform voor  vraag en aanbod van tijdelijk personeel. Binnen de aanbestedingsregelgeving (BAO) gelden er voor de inhuur van extern personeel soepelere regels. De marktplaats maakt hier dankbaar gebruik van door een offerteverzoek eenvoudig in de markt uit te zetten zonder ingewikkelde aanbestedingsprocedures. Met behulp van automatische selectie worden de best gekwalificeerden uitgenodigd voor een gesprek met de inlenende afdeling of manager. Het UWV heeft voor het eerst op grote schaal deze werkwijze geïmplementeerd en is hier in 2010 voor beloond met een Dutch Sourcing Award. De hoge mate van flexibiliteit werd in het juryrapport geroemd.

Niet direct enthousiast

Het succes van de marktplaats bij het UWV leidde niet direct tot een enorme groei in het aantal marktplaatsen. Mijn indruk was dat inkoopmanagers binnen de overheid last hadden van de juridificering van het inkoopproces. De rechtmatigheid van de marktplaats werd vaak ter discussie gesteld. Na zendelingenwerk door early adopters zijn voorzichtig een aantal overheidsorganisaties ermee begonnen. Toen in 2010 ook PIANOo het initiatief omarmde en grote inkooporganisaties – zoals het NIC – de boer op gingen met het concept, was de ontwikkeling niet meer te stoppen. Er zijn nu meer dan 70 overheden actief met het marktplaatsconcept. Daarnaast wordt de marktplaats genoemd als module in de ontwikkeling van de rijksbrede Electronisch bestellen en factureren portal (DigiInkoop) en in het nieuwe aanbestedingsplatform TenderNed. Op dit moment bieden verschillende partijen kant-en-klare pakketten aan waarmee in zeer korte tijd een marktplaats opgestart kan worden.

Ook bij Agentschap NL was men in het begin niet direct enthousiast over het concept. Misschien lag het aan de lange opsomming van voordelen, waaronder: meer marktwerking, mkb/zzp benaderen, kwaliteit omhoog en tarieven naar beneden. Een concept zo mooi, kan dat wel waar zijn? De scepsis over de rechtmatigheid van het concept werd mede gevoed door reacties van leveranciers (met termen als valkuilen, mythes). Desondanks is Agentschap NL vorig jaar gestart met een pilot.

Twee varianten

Er zijn twee varianten van de marktplaats: een open marktplaats en een besloten marktplaats. Binnen de open marktplaats wordt digitaal de ‘gehele’ markt benaderd. Doelstelling is om meer marktwerking te creëren, beter op kwaliteit te selecteren, meer grip te krijgen op het inhuurproces en een rechtmatige inkoop te realiseren. Voor een open marktplaats kunnen leveranciers zich aanmelden zonder al te veel administratieve rompslomp. Vaak zijn – afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever – het opgeven van de bedrijfsnaam, Kamer van Koophandelgegevens en een eventuele VAR-verklaring genoeg. Vanwege de aanbestedingsregels wordt deze variant voornamelijk toegepast voor de inhuur van externen.

De werkwijze van een open marktplaats kun je ook goed uitvoeren binnen een raamovereenkomst. Dit noemen we de besloten marktplaats. Hierin worden middels mini-competities, de gecontracteerde raamcontractanten uitgevraagd. Doelstelling hierbij is een efficiënt ingericht inkoopproces.

Bij Agentschap NL is de inkoop decentraal georganiseerd; de afdeling inkoop speelt een ondersteunende rol: zij adviseert over inkoop en begeleidt Europese aanbestedingen. Vanuit de adviserende rol heeft inkoop onderzocht wat de mogelijkheden zijn van toepassing van de marktplaats binnen Agentschap NL. Voor ons was al snel duidelijk dat het concept zeer bruikbaar was. In overleg met de afdelingen ICT, Communicatie en HRM is vervolgens besloten tot de start van een pilot.

Ondanks wat aarzeling binnen de afdelingen heeft de pilot een positief effect gehad op de kijk op de marktplaats. De nieuwe werkwijze dwong ze goed te kijken naar de processen en hun behoeftestelling. Bestaande procesafspraken werden daar waar nodig verscherpt. Rollen en taken binnen het inkoopproces - en hoe daar in de praktijk mee omgegaan werd - werden zichtbaar. De marktplaats bleek geen risico maar een kans. Een sprong voorwaarts!

De inrichting van de marktplaats bracht een discussie over efficiënte en effectieve inkoop op gang. Op deze open manier was er nog niet naar inkoop gekeken. De durf van enkele afdelingen versterkte zo de inkooporganisatie van Agentschap NL. Want in korte tijd zijn de eerste verbeteringen al duidelijk zichtbaar. Offerteverzoeken vanuit de organisatie worden scherper, vastgelegde procedures binnen raamovereenkomsten lopen soepel, leveranciersmanagement wordt opgestart en het inkoopproces wordt transparanter. Vooral dat laatste is mijns inziens de grote winst.

De inrichting van de marktplaats binnen Agentschap NL blijkt echt een veranderingstraject. Heldere procesafspraken en samenwerking tussen de verschillende afdelingen zijn hierbij cruciaal voor succes.

Met de marktplaats treedt de overheid de markt tegemoet met open vizier. Niet kostenbesparing is hierbij het mooiste resultaat, maar transparantie naar de markt. Het organiseren van transparante overheidsinkoop is winst voor iedereen: overheid, leveranciers én uiteindelijk de belastingbetaler. Kortom: omarm de marktplaats, omarm transparante overheidsinkoop!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Mark Bassie
Het Marktplaats-concept is een mooi concept dat niet alleen goed is voor aanbestedende overheidsorganisaties (en zorg en onderwijs) maar in potentie ook voor leveranciers als kleine bemiddelingsbureaus en ZZP'ers, die nu rechtstreeks en kosteloos kunnen meedingen naar inhuuropdrachten. Echter overdaad schaadt. Als er geen clustering gaat plaatsvinden bijvoorbeeld per regio, dan gaat het niet meer werken, want niemand wil op honderden Marktplaatsen geregistreerd staan.

Helaas zijn veel van de huidige Marktplaatsen eenzijdig ingericht om de belangen van de inlener te dienen en zijn ze niet klantvriendelijk en transparant voor de leveranciers.Dat hoor ik regelmatig als ik met ze praat en is ook mijn eigen ervaring.

Als dat niet verandert, dan zullen veel leveranciers zich afkeren van alle Marktplaatsen zodra de krapte op de arbeidsmarkt toeslaat. Het zou mooi zijn als overheden met een Marktplaats zich realiseren dat ze wel afhankelijk zijn van de bereidheid om geregistreerd te blijven en om aanbiedingen te doen. Het wachten is op de eerste echt onderscheidende leveranciers-vriendelijke Marktplaats.......
Wolter van der Vlist
Mark, daar heb je zeker een punt. De verwachting is dat bundeling binnen de rijksoverheid zeker gaat plaatsvinden. Maar, vergeet niet dat veel leveranciers het in de 'oude' situatie ook niet makkelijk hadden. De overheid was vaak een onneembare vesting voor acquisitie. En veel werd aanbesteed, ook als dat misschien niet noodzakelijk was.

En misschien nog wel het fraaiste dat me is opgevallen binnen de overheid is de enorme verandering die optreed bij de introductie van het concept. Inkoop gaat opeens binnenstebuiten. Dat wilde ik ook in deze column duidelijk maken. Een overheid die transparant is naar de markt is altijd winst.
Hugo-Jan Ruts
Ter aanvulling: een overzicht van alle Marktplaatsen van overheden waar je ook kan inschrijven op interim/advies opdrachten is hier te vinden: http://www.zipconomy.nl/organisaties/marktplaatsen/
Dirk-Jan de Bruijn
Mooi artikel Wolter. Hulde. Maar het vraagstuk zou m.i. fundamenteler aangevlogen kunnen worden. Veel meer vanuit een managementoptiek. Met mijn ervaring als kwartiermaker van I-Interim Rijk durf ik de stelling wel aan dat we binnen de Rijksdienst (ondanks ons inkoopvolume van €10miljard) inkoop nog te veel beschouwen als het terrein van de klassieke inkopers. En dat is het allang niet meer. Veel meer nadruk dus op partnership, op ketengerichtheid en op gemeenschappelijk winnen. Met de markt. Nu ik als kwartiermaker aan de slag ben om een gemeenschappelijk PPS loket op te tuigen leert de ervaring dat het betrekken van marktpartijen in je eigen produktieproces gewoon cruciaal is. En dat begint door op managementniveau een kerntaken discussie te voeren: waar zijn we ten principale van. En om dan vertrouwen te hebben in de markt.. Niet denken in aanbestedingsrisico's maar in kansen. En die zijn er tweeduizendjaar na Christus meer dan genoeg.
Jos Steynebrugh
@ Dirk-Jan
soms vraag ik me af vanuit welke planeet de overheid denkt. Jouw advies "discussie op Management niveau" is overbodig. Ze hoort bij "normale" bedrijfsvoering al decennia op pagina 1 van het businessplan te staan bij TPMc's (Technologie Produkt Markt combinaties). Wordt bottom-up gegenereerd vanuit de diverse profitcentres, businessunits of hoe de bedrijfsonderdelen ook mogen heten, geanalyseerd, voorzien van relevante keuzecriteria en zo nodig wegingsfactoren aan de RvB voorgelegd. Wel 3 maandelijks (!!!!!) evalueren.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing en Innovatie Consulent
Dirk-Jan de Bruijn
Beste Jos, ongetwijfeld weet je dat het binnen de overheid lang gebruikelijk was dat iedereen zijn eigen winkeltje had. En dat men daarin ook de vrijheid had om te kunnen handelen, niet alleen op de inhoud, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering. En op dat laatste worden nu forse slagen gemaakt. Maar voordat je van al die kralen een mooie ketting hebt gemaakt, ... En het lastige is: er zijn nog steeds nog veel kalkoenen die mee willen praten over de samenstelling van het kerstmenu. En dat kost dus tijd. Maar gelukkig helpt de huidige schaarste heel erg. Nu nog wel zorgen dat we de juiste compenties hebben om die gewenste slagen ook daadwerkelijk te maken! En in dat licht moet je mijn reactie zien!

Met groet,
Dirk-Jan de Bruijn

Meer over Beter inkopen