Dubbel opdrachtgeverschap bij de lagere overheid

Cover stories · Cases

Eén projectleider, twee opdrachtgevers

In de praktijk is het bij gemeenten en provincies gebruikelijk om voor de grotere projecten zowel een bestuurlijk opdrachtgever als een ambtelijk opdrachtgever te benoemen. Zolang projecten maar een beperkte politieke impact hebben, loopt de besluitvorming getrapt: via de projectleider naar de ambtelijk opdrachtgever en dan zo nodig via de bestuurlijk opdrachtgever naar het college. Bij projecten met een belangrijke politieke dimensie zitten beide opdrachtgevers normaal gesproken direct aan tafel met de projectleider in de zogenaamde projectdriehoek. Gedurende de looptijd van een project kan de impact van de politieke dimensie sterk variëren. Het is dan ook geen vanzelfsprekendheid dat tijdig wordt op- en afgeschaald in de wijze van aansturing.

CASUS....

Arend
Helder stuk, mooi geïllustreerd met casus. Ik mag hopen dat ook (juist) de bestuurlijk opdrachtgever kijkt naar de maatschappelijke meerwaarde van het project (het grote plaatje) en dat bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever elkaar op dat belang kunnen vinden. Wat het ingewikkeld kan maken, is verschillende percepties van de situatie. Dat vraagt de nodige afstemming (eveneens herkennen, erkennen en acteren, mooie drieslag).
In toenemende mate zijn ook ondernemers en inwoners als partij betrokken. Hoe positioneren jullie die tov de driehoek?
Edwin van Dieën
Auteur
Arend, dank voor uw reactie. Rond projecten zien we inderdaad dat ondernemers en inwoners meer betrokken raken. Het antwoord op de vraag hoe we hen positioneren ten opzichte van de driehoek hangt sterk af van de rol die ze hebben. Ondernemers kunnen in rol van opdrachtnemer aan tafel zitten, maar ook als mede-opdrachtgever of als belanghebbende. Dat geldt voor bewoners eigenlijk ook wel. Zeker als bewoners initiatiefnemer zijn voor projecten of zeer actief meedoen in de planontwikkeling, ontstaat wel een andere spanning. Eén van de rollen van de gemeenteraad is immers om als vertegenwoordiging van het volk het college te controleren. Als het volk zelf aan de ontwerptafel zit, wat is dan nog de rol van de volksvertegenwoordiger? Ook hierbij helpt de trits herkennen, erkennen en hanteren om de natuurlijke spanning weer goed hanteerbaar te krijgen.

Meer over Projectmanagement