Marketingplanning in de praktijk: 10 persoonlijke vragen…

Cover stories

Hoeveel marketingplannen liggen bij u in de la? En wat heeft u er aan gedaan om die plannen eruit te houden? Dit zijn enkele voorbeelden van de10 vragen over marketingplannning die in dit artikel aan de orde komen. Marian Dingena en Sicco Santema geven per vraag de ervaringen weer die zij de afgelopen jaren in hun adviespraktijk op het gebied van marketingplanning hebben opgedaan.

Hoeveel marketingplannen liggen bij u in de la?

In veel bedrijven worden jaarlijks een of meerdere marketingplannen opgesteld. Na enkele maanden blijkt een plan alleen nog op papier bestaan. Het maken van de plannen was niet zon probleem, de uitvoering wel! Ga eens na hoeveel plannen in uw bedrijf zijn blijven liggen. Indien er 1 of meer plannen niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd is het raadzaam de wijze waarop de plannen tot standkomen eens kritisch onder de loupe te nemen.

Wat heeft u er aan gedaan om die plannen uit de la te houden?

Het maken van uitvoerbare plannen die uit de la blijven vereist minimaal: het maken van keuzen, het creëren van draagvlak en het uitwerken van de plannen tot op het niveau van concrete activiteiten.

  • Maken van keuzen: marketingplannen kunnen breed en abstract zijn. Dat komt de uitvoerbaarheid niet ten goede. De schaarse energie moet over een groot aantal zaken worden verdeeld. Het aanbrengen van focus op een beperkte set van (strategische) doelen geeft een bijdrage aan de uitvoerbaarheid ervan. De focus wordt bereikt door duidelijke keuzen te maken.
  • Draagvlak: het maken van plannen gaat het snelst als één persoon er in een studeerkamer mee in de weer is. Plannen blijken echter beter uitvoerbaar als de toekomstige uitvoerders ook betrokken zijn bij het opstellen ervan. Het opstellen van plannen in (multidisciplinaire) teams kan het draagvlak aanzienlijk vergroten.
  • Concrete activiteiten: het is belangrijk in het marketingplan een concreet activiteitenoverzicht op te nemen waarin wordt aangegeven welke activiteiten, wanneer en door wie worden opgepakt. Bij voorkeur is aangegeven met welke activiteiten we morgen van start gaan.

In de afgelopen jaren hebben we op basis van onze praktijkervaring een methodiek ontwikkeld die leidt tot uitvoerbare marketingplannen. De methodiek bestaat uit vier fasen. De fasen lopen van abstract naar concreet; vanuit een geformuleerd kader via strategievorming naar concrete activiteiten. In figuur 1 zijn de vier fasen uit de methodiek op een rijtje gezet.

Figuur 1 De marketingplanningsmethodiek

Heeft u iets geleerd van vorig jaar?

Een systematische vergelijking van de gemaakte plannen en de uiteindelijke resultaten ontbreekt nogal eens. Uit een onderzoek dat Holland Consulting Group in 1996 onder 75 bedrijven uitvoerde bleek dat deze terugkoppeling slechts bij een kwart van de bedrijven op gestructureerde wijze plaatsvond. Daardoor worden lessen uit het verleden niet automatisch meegenomen bij de nieuwe plannen. Door na verloop van tijd te kijken naar de resultaten van het plan kunnen de opstellers en uitvorders telkens wer slimer worden. Het maakt op den duur ook het maken van plannen eenvoudiger. Door te leren uit het verleden hoeven niet steeds alle analyses over te worden gedaan, maar kan uitsluitend gekeken worden naar de uitzonderingen en afwijkingen. Dat kost minder tijd en het plan wordt steeds beter uitvoerbaar.

Gaat het om kansen in de markt of de competenties van uw bedrijf?

Zwart wit bekeken bestaan er twee systemen voor het maken van plannen. Prahalad en Hamel propageren een core competence approach (van binnen naar buiten) terwijl Porter juist een meer marktgedreven, op kansen gerichte aanpak voorstaat (van buiten naar binnen). Nadere studie geeft aan dat beide benaderingen waar zijn. Daarom zouden ze eigenlijk allebei in een planningsproces moeten voorkomen. Van binnen naar buiten zijn er competenties waarmee een ondernemer kan inspelen op de markt en van buiten naar binnen kan een core competence worden opgebouwd die beantwoordt aan de otnwikkelingen in de markt. In beide gevallenis een actie nodig om binnen en buiten aan elkaar te koppelen.

Welke bedreiging is voor u een kans?

In een aantal marketingboeken komen we formuleringen tegen als van bedreigingen kansen maken of zinnen van sootgelijke strekking. Ontwikkelingen in de externe omgeving van een bedrijf zijn (bij ongewijzigd beleid) kansrijk of bedreigend. De manier waarop interne competenties ingezet worden bepaalt de mate van succes waarmee kansen benut worden en opdoemende bedreigingen afgewend worden.

Voor wie maakt u eigenlijk marketingplannen?

Maakt u plannen voor uw klanten of voor uw baas? Opstellers van plannen anticiperen soms op de wensen van leidinggevenden in de organisatie. Er ontstaan dan impliciete keuzecriteria. Een voorbeeld is een medewerker die veronderstelt dat hij door zijn baas wordt beoordeeld op het aandaragen van innovatieve ideeen en daardoor allle voor de hand liggende oplossignen onmiddellijk terzijde schuift. Het is inmiddels duidelijk dat dergelijke impliciete keuzecriteria de objectiviteit van de eindoplossing ernstig beïnvloeden. Het beste kunnen de criteria expliciet worden gemaakt, bijvoorkeur ondersteund door klanten.

Hoe lang was de lijst met SWOT-elementen in uw laatste marketingplan?

Onze ervaring is dat bedrijven vaak lange lijsten met SWOT-elementen opstellen. In een recent uitgevoerd onderzoek onder 20 productiebedrijven in Engeland bleek dat in de uitgevoerde SWOT-analyses gemiddeld 40 elementen waren opgenomen. Het is belangrijk binnen het gestelde kader dat als uitgangspunt voor het marketingplan is geformuleerd heldere keuzen te maken. Dit betekent dat alleen die SWOT-elementen gekozen worden die het meest van belang zijn binnen het gestelde kader. Bij voorkeur blijven maximaal 3 sterkten, 3 zwakten, 3 kansen en 3 bedreigingen over.

Welke rol speelt intuïtie bij marketingplanning?

In de praktijk wordt het maken van plannen geassocieerd met logica. Uit een analyse komt een logisch resultaat. Daar staat tegenover dat in de uitvoering van de dagelijkse activiteiten intuïtie een belangrijke rol speelt. Zeker in omgevingen waar ondernemerscap van groot belang is. Naar onze ervaring wordt een plan beter als intuïtie en logica samen gaan. Logica wellicht wat meer als het gaat om analyses te begrijpen, intuïtie met name als het gaat om het bedenken van ideeën en de uitvoering van de plannen

Wat gaat uiteindelijk voor: het plan of uw dagelijkse agenda?

Tegenwoordig is voor iedereen de agenda zo vol met dagelijkse beslommeringen dat het bereiken van meer lange termijn gerichte aandachtspunten naar de achtergrond verschuift. Dat is natuurlijk de doodsteek voor het bereiken van welk gepland resultaat dan ook. Daarom is het raadzaam om de uitvoeringsacties direct in de agenda van de trekkers te krijgen. Op deze wijze worden de plannen onderdeel van de dagelijkse activiteiten.

Durft u successen te vieren?

Om zicht te houden op de vorderingen van de geplande activiteiten is het raadzaam een systeem van monitoring op te zetten. De meest eenvoudige vorm van monitoring is stil te staan bij de voortgang in een maandelijkse vergadering van het managementteam. Monitoring betekent alertheid op eventuele afwijkingen van geplande activiteiten en resultaten. Mocht blijken dat een en ander toch geheel anders heeft uitgepakt dan we hadden verwacht, dan kunnen we daar veel van leren. Bekeken dient te worden wat de oorzaken van eventuele afwijkingen zijn, zodat ofwel de plannen ofwel de activiteiten bijgesteld kunnen worden. Monitoring betekent ook aandacht voor behaalde resultaten en het vieren van successen. Durft u deze successen te vieren?

Voor een overzicht van recente ontwikkelingen, zie: marketing.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Richard Mulder
Ik zou graag een voorbeeld ontvangen van een marketingplan.
Ik moet er namelijk een voor school maken, maar ben te laat begonnen. B.v.d.

Richard Mulder
Kees de boer
Als student van de TU delft, kan ik je maar
een advies geven: begin wat eerder aan je huiswerk!!!
L. Kampen
Kunt u mij s.v.p. een voorbeeld van een
MARKETINGPLAN toezenden? Ik moet namelijk
een maken, en aan de hand van een voorbeeld moet het lukken.
Bijvoorbaat dank,

L. Kampen
Rob Becker
Geachte heer, mevrouw,

De reden dat ik u deze e-mail stuur is dat ik graag informatie zou willen ontvangen ter ondersteuning voor mijn stageonderzoek.

Ik ben derdejaars student en volg de praktijk gerichte opleiding Small Business & Retail Management aan de Hogeschool te Diemen. Momenteel loop ik stage bij een ICT bedrijf en ik heb wat specifieke informatie nodig voor mijn onderzoek.

Heeft u misschien een voorbeeld van een marketingplan die ik als leidraad kan gebruiken. Mijn voorkeur gaat uit naar een marketingplan voor een ICT gerelateerd bedrijf. Anders mag natuurlijk ook.

Mocht u toch nog informatie hebben waarvan u denkt dat ik daar wat aan kan hebben dan kunt u dit sturen naar onderstaand adres of gewoon mailen.

Met vriendelijke groet,

Rob Becker
06-16 16 20 84

ICT4you
Markerkant 10-42
1316 AJ Almere

Tel: + 31(0)36-5480876
Fax: + 31(0)36-5480877
E-mail: rbecker@ict4you.nl

** Bezoek onze internetsite: http://www.ict4you.nl **jw
In verband met studie ben ik druk bezig met een marketingplan. Maar toch heb ik het gevoel dat ik een echte goede lijdraad mis in het plan. Zou U mij misschien een marketingplan(voorbeeld) kunnen sturen zodat ik een extra goed beeld krijg hoe het het beste kan worden opgesteld? dat zou mooi zijn

alvast bedankt

jw
Menno Zweers
Graag ontvang ook ik een voorbeeld van een marketingplan in de muziekbranche of entertainmentbranche. Ik studeer Music Management te Tilburg

Groet,

Menno Zweers
AStrid Hurkmans
Kunt u mij een voorbeeld marketingplan toesturen. Eventueel voor dienstverlening (pakketdienst). Ik moet een budget plan maken, maar hiervoor zal eerst een marketingplan gemaakt moeten worden. Alvast hartelijk dank.
Michiel Martinus
Ik zie dat veel mensen graag meer praktische informatie over het schrijven van een marketing plan willen hebben. Een voorbeeld kan handig zijn, maar een plan zal toch per bedrijf heel anders qua vorm en inhoud moeten zijn. De beste manier om tot een goed plan te komen lijkt mij het gebruiken van de juiste literatuur.
Als afstuderend student economie van landbouw en milieu aan de Wageningen Universiteit gebruik ik zelf een aantal boeken. Het beste en meest praktische Nederlandstalige boek is volgens mij de volgende:
Frambach, R.T., Nijssen, E.J., ‘Marketing strategie, het schrijven van een strategisch marketing plan’, derde druk, Educatieve Partners Nederland, 2000.
Een Engelstalig boek die wat minder goed gestructureerd is maar wel zeer praktisch (veel voorbeelden etc) van aard, is de volgende:
Cooper, J., Lane, P., ‘Practical marketing planning’, Macmillan Press, London, 1997.

Groeten,

Michiel Martinus
Joost Janssen
Kunt u mij een voorbeeld van een marketingplan mailen? Applify.com is een software huis voor e-business software en willen het marketingplan uitwerken
Arthur Hetzberger
Geachte Heer/Mevrouw,

Ik ben op dit moment bezig met mijn afstuudeeropdracht/scriptie bij een groot ICT bedrijf gericht op de voornamelijk de overheidssector. Mijn vraag aan u is:

Heeft u misschien een voorbeeld van een marketingplan die ik als leidraad kan gebruiken. Mijn voorkeur gaat uit naar een marketingplan voor een ICT gerelateerd bedrijf. Anders mag natuurlijk ook.

Mocht u toch nog informatie hebben waarvan u denkt dat ik daar wat aan kan hebben dan kunt u dit sturen naar onderstaand adres of gewoon mailen.

Met vriendelijke groet Arthur Hertzberger.

Marnixstraat 255
1015 WH Amsterdam
Barbara Boom
Ik ben op zoek naar een voorbeeld van een marketingplan. Ik ben voor school bezig met mijn eindexamenproject. Ik ben al een eind op weg met mijn marketingplan, maar ik kom niet verder. Kan iemand mij misschien helpen met een voorbeeld. Dit mag ook een project van een student zijn.

Met vriendelijke groeten Barbara
Brouwer
Geachte heer/ mevrouw,

De reden dat ik u deze e-mail stuur is dat ik graag informatie zou willen ontvangen ter ondersteuning voor mijn stageonderzoek.

Ik ben student en volg de praktijk gerichte opleiding commerciele economie, aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel loop ik stage bij een assurantie tussenpersoon, intermediair, in A'dam West. Voor gedegen onderzoek en uitwerking heb ik informatie nodig voor mijn onderzoek.

Heeft u misschien een voorbeeld van een marketingplan die ik als leidraad gebruiken kan . Mijn voorkeur gaat uit naar een marketingplan voor gerelateerd bedrijf. Anders mag natuurlijk ook.

Mocht u daarnaast nog informatie hebben, dan kunt u dit sturen naar onderstaand mailadres.

Met vriendelijke groet,

Coen Brouwer
(just in case:) brouwerhaven@hotmail.com
Filone
Is er een online of e-mail mogelijkheid om een marketingplan te verkrijgen? Dat zou prachtig zijn.

Valentino
Dan
Ik ben gevraagd een marketing plan te schrijven voor een technische groothandel, kan iemand mij een voorbeeld sturen wat is als leidraad kan gebruiken.

Heel hartelijk dank,


Dan
Maarten Schulz
Ik ben gevraagd om een marketingplan te schrijven voor een CRM onderneming.
Ik neem aan dat er een aantal standaard stappen zijn om een marketingplan de juiste inhoud te geven en tot een goed einde te brengen.
Daarom zou ik deze graag ontvangen als hulpmiddel en checklist bij mijn opdracht.

Bijvoorbaat dank,
Maarten Schulz
Guy Vrancken
zou je mij een voorbeeld van een marketingplan kunnen toezenden? ik moet er namelijk een maken op school.
bij voorbaad dank,
groetjes,
Guy
Anita
Hallo,
Ook ik heb de vraag of er misschien iemand zo vrij wil zijn om een marketingplan op te sturen naar me. Ik moet voor school een begrafenisonderneming opstarten (vrolijke aangelegenheid) en daarvoor een marketingplan schrijven (nog leuker).
Nu wilde ik vragen of er iemand een voorbeeld (of natuurlijk een gewoon bestaand plan) kan opsturen.
Alvast bedankt voor de moeite,
Groeten Anita.
Hans Verhagen
Guy,

Op de site www.mplans.com zijn voorbeelde van marketingplannen gepubliceerd.

Succes en groet...Hans Verhagen
Laurens Wonnink
Evenals Anita ben ik ook naar een dergelijk marketingplan op zoek. Ik volg momenteel de opleiding Vormgever Presntatie en Communicatie (VRPC) aan het ROC-Oost-Nederland te Almelo. Dit is een 4 jarige MBO opleiding en ik bevind me nu in het laatste half jaar, waarin we een eindexamenproject moeten maken. Dit bestaat o.a. uit het ontwerpen van een logo+huisstijl met verschillende toepassingen (briefpapier, folders, website e.d.) en ook moeten we een ondernemersplan maken. In tegenstelling tot Anita heb ik voor een begrafenisonderneming gekozen omdat het mij interessant lijkt hiervoor iets vernieuwends te bedenken. Als u mij kunt helpen of als u meer informatie wil over mijn eindexamenproject, mail gerust.

Groeten,

Laurens
JoOsT
Ik groet u allen,

Ik ben zoals vele(n) op zoek naar een marketingplan. Dit zal ik moeten gaan schrijven voor mijn studie en dan voor een bedrijf wat werkzaam is in de bouwwereld.

Ik hoop dat mensen die dit lezen en toevallig in het bezit ervan zijn mij dit opsturen op jmusters@hsbos.nl. (bij voorbaat dank)

Het beste marketingplan krijgt van mij € 250 maar daarbij moet ik wel zeggen dat over de uitslag niet gecorrespondeerd kan worden ;-)

saluuuut JoOsT
K.Heskamp
Ik ben gevraagd om een marketingplan te schrijven voor een kledingadviesbureau, zou iemand mij een soortgelijk plan toe kunnen sturen als voorbeeld?

Vriendelijk dank
Hanneke
Zoals velen voor mij ben ik op zoek naar relevante literatuur over en voorbeelden van een marketingplan. Het product wat ik op de markt ga brengen is een hoogwaardig technisch product, it gerelateerd met als doelgroep bibliotheken, hogescholen.

Mocht iemand mij hierbij kunnen helpen, dan stel ik dit zeer op prijs.

Hanneke
John Koster
Pro-lid
Tip: Veel vragen over marketing plannen in deze rubriek; de meeste marketinghandboeken geven wel een stappen plan met voorbeelden. Een Tip is het volgende boekje: How to write a Marketing Plan, door John Westwood, Kogan Page, 2000, kort en krachtig, en zeer leesbaar en bruikbaar voor de leek!
Ronnie Maat
ben op zoek naar een marketingplan. gewoon om even te kijken hoe ongeveer in elkaar zit

Alvast bedankt
groeten ronnie
nicole
Ik heb een voorbeeld van een marketingplan nodig voor school en ik kan er geen een vinden !!!!!!!!!! kan iemand mij hiermee helpen

alvast bedankt
Huub Nefkens
Ik moet voor een opdracht op school een marketingplan gaan schrijven dus ben ik op zoek naar een voorbeeld hiervan, alleen zijn deze vrij lastig te vinden. Zou iemand mij hiermee kunnen helpen??

alvast bedankt

Huub Nefkens
maaike
Dat was een goed artikel hierboven. Het is inderdaad jammer dat veel plannen in de la's verdwijnen.
Maar dat wil ik niet met mijn plan laten gebeuren! Ik zoek daarom ook alvast voorbeelden/tips voor een marketingplan in de horeca. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen,

Groeten Maaike
xxx_maaike@hotmail.com
Jeffery
Geachte heer/mevrouw,

Ik ben deeltijd student aan de HVA richting werktuigbouwkunde, en ben op zoek naar een voorbeeld van een marketing plan.

Als opdracht moet ik een plan schrijven voor een fictie bedrijf, dat verschillende apparaten verkoopt en een nieuw product wil lanceren.

gegroet,
jeffery
Jeroen BoelstraHallo,

Ik ben tevens op zoek naar een voorbeeld van een marketingplan. Ik moet voor mijn opleiding ook een marketingplan maken maar er is geen voorbeeld beschikbaar. Graag zou ik van iemand een voorbeeld willen ontvangen, dat het niet voor een bedrijf in de horeca is maakt niet uit zou alleen perfect zijn.
Bijvoorbaad dank voor uw hulp.

Vriendelijke groeten Jeroen
Michel Bouwmeester
Beste allemaal,

Ik ben een student technische bedrijfskunde. Ik las al jullie problemen over marketingplannen. Ik heb zelf marketing(plannen) gehad op mn opleiding. Van dit boek zijn er powerpoint presentaties gemaakt. Als het goed is dan leidt de volgende link daarheen:

http://tiamat.hen.nl/static/Homepagina/ICB/TBK/
modulen/MDNA/MDNAmenu.htm

Mocht dit niet werken, dan kan je een mail sturen naar bouwmeestermichel@hotmail.com, dan stuur ik het namelijk zelf wel even naar diegene heen die denkt dat hij/zij er wat aan heeft.

Hopelijk hebben jullie er wat aan.

groeten, Michel Bouwmeester
Michel Bouwmeester
Hallo allemaal,

ik heb een bepaald aantal reactie's gehad die mij vertelden dat de link niet goed werkte. Nu weet ik niet wat dat voor klungels zijn met computers, maar je moet wel opletten of het adres in je adresbalk ook klopt!! Niet dus.

Wat is het probleem: je kopieert alleen de eerste regel van het adres maar.

Wat is de oplossing: typ de regel compleet over in je adersbalk (jah met de hand dus!!)

suc6 verder.
Justus Broeckenaere
Wij zijn zeker geen klungels! Wij zien het grote plaatje en technologie laten wij over aan medewerkers. Strategie, Proces en Kwaliteit zijn ons domein.
Je had een SLA moeten maken waarin beschreven werd hoe links aangeleverd moeten worden, zodat eenieder zich hieraan conformeert. Ik denk dat de beschrijving van het proces, van het met de hand overtypen voor het moment als werkbaar beschouwd kan worden.
Suzanne
Hallo, Is er iemand die mij kan helpen met een marketingplan voor de horeca? zelf doe ik de 4 jarige opleiding, horeca ondernemer management.
Graag een reactie.
Groetjes, Suzanne
rawina
hoi,

Ik ben als stagaire moet ik ook een marketingplan schijven voor het bedrijf. Op het net is er veel informatie te vinden over het schrijven van een marketingplan. Maar ik zou graag een voorbeeld willen hebben van een marketingplan.

Zou iemand mij hierbij kunnen helpen.

groetjes
Willem Mastenbroek
Pro-lid
Voor meer informatie over een marketing plan zie:

http://www.managementsite.nl/kennisbank/marketingplan
en
http://www.managementsite.nl/kennisbank/ondernemingsplan

Meer over Marketingplan