Ook zoveel tijd kwijt aan inkoop?

Cover stories

Inleiding

Inkopers besteden 80% van hun tijd aan 20% van de inkoopwaarde. Jammer, kostbare tijd gaat verloren. Die 20% van de inkoopwaarde vindt men vooral terug in facilitaire inkoop; kantoorbenodigdheden, technische onderdelen, externe diensten, automatisering en huisvesting. De waarde van de artikelen is laag, het aantal bestellingen en het aantal bestellers groot. De inkoper is meer tijd kwijt met het controleren en tekenen van bonnetjes dan met de eigenlijke inkooptaken. Internet biedt uitkomst

  • efficiënter zaken do...
Fred Akkerma
Beste Walther en Allert,

Interessante bijdrage. Helder en duidelijk, iets wat rondom dit onderwerp vaak ver te zoeken is. Ik vermoed dat er een duidelijk optimum bestaat tussen het aantal gebruikers van een e-procurementsysteem c.q. de transactiewaarde en de kosten van het systeem. Voor grote bedrijven zijn de voordelen denk ik wel voor de hand liggend. Ik ben echter altijd benieuwd waar het omslagpunt ligt. Bij welke 'kritische massa' zogezegd. Daarop heeft niemand mij nog een antwoord kunnen geven (geldt ook voor ERP systemen). Durven jullie een gokje te wagen?
Fred Akkerma
Allert Goossens
Beste Fred,
In reactie op jouw vraag n.a.v. ons artikel "Ook zoveel tijd kwijt aan inkoop" hierbij mijn antwoord.

Jouw vraag om een soort benchmark figure te geven wanneer e-procurement voordelig wordt is moeilijk eenduidig te beantwoorden. Het is afhankelijk van veel factoren, w.o.:
- complexiteit van de te bestellen materie
- kapitalisatie en arbeidsintensiviteit
- procuratie en autorisatie
- inkoper of verkoper

In concreto; Veel e-commerce paketten zijn pasklaar bij de leveranciers geinstalleerd en verlangen slechts het surfen naar hun marktplaats, inloggen, autorisatiecode invoeren en bestellen maar. We praten dan over bijvoorbeeld kantoorartikelen of groothandelverkoop. Indien de inkopende organisatie de autorisatie niet te complex maakt kan dit al snel leiden tot een batig saldo, althans aan inkopende kant. Bij een pakket waarbij enkele uren in de week werden besteed aan de transacties is dit al interessant.

De problematiek ontstaat pas als pakketten tailormade moeten worden gemaakt. Dan is het regelmatig zo dat de volgende zaken helder moeten worden gemaakt:
- wie krijgt autorisatie wat in te kopen en voor hoeveel
- budgetbewaking en allocatie
- organisatie: inkopers, bestellers, logistiek, boekhouding
- afstemmen software op gebruiker

Het is sterk afhankelijk van de wensen van de afnemer in hoeverre de investering het break-even niveau / winstmoment opkrikt. Daarvoor zijn m.i. geen benchmarks te geven. Daarbij moet een risico-analyse worden gemaakt indien een afnemer bijvoorbeeld een just-in-time inkoop kent, waarbij door falen van de verbinding enome continuiteitsproblemen kunnen ontstaan.

Resumerend:
Indien een standaard applicatie wordt toegepast dan is de drempel voor de winstgevendheid van e-procurement laag t.o.v. conservatieve verwerving. Indien een applicatie door de partijen moet worden uitgelegd naar wensen van de afnemer, en organisatie herziening daaraan is gekoppeld, dan zijn de investeringen aanzienlijk in tijd en geld.

Ik vertel je waarschijnlijk niets nieuws hiermee, maar moet bekennen dat ik een pasklaar antwoord niet klaar heb voor je. Tenslotte moet ik opmerken dat Walther door tijdgebrek nog geen reactie heeft kunnen geven en hij wellicht wel een antwoord kan geven dat meer bevrediging kan geven.

Met vriendelijke groet,


Allert Goossens
GHC International


heidi lowie
Zijn er misschien bedrijven die dit lezen, die zich bezighouden met e-procurement en die mij zouden willen helpen aan enige praktijkinformatie voor in mijn afstudeeropdracht. Mijn scriptie gaat over de gevolgen van internet voor de inkoopfunctie. Wat theorie betreft ben ik bijna klaar, het is echter het geval dat 20% van de scriptie uit praktijkverhalen moet bestaan. Mocht ik info van U krijgen dan zal ik mijn scriptie emailen/sturen naar uw bedrijf

B.v.D, Heidi Lowie(studente International Management, HES A'dam)
Ed van der Werk
Complimenten voor het artikel; ik mis echter een aspect en wel het onderscheid tussen de inkoopfunctie en de bestel-functie. De inkoop-manager dient zich m.i. te onderscheiden door het verschil tussen het oude bestelgedrag en het voorwaardenscheppende werk naar zich toe te trekken. Immers: iedere functie wordt twijfelachtig naarmate de toegevoegde waarde minder zichtbaar is. Voor de inkoopmanager is het daarom cruciaal pro-actief zijn diensten aan te bieden, altijd gebaseerd op kennis van zaken / techniek. E-commerce biedt hiervoor veel mogelijkheden, hetgeen goed kan gaan zolang men de grenzen van eigen kennis en kunde voor ogen houdt....
Ed van der Werk; Inkoop manager en Six Sigma BlackBelt
Allert Goossens
Beste Ed, dank voor je reactie en je compliment. je kanttekening begrijp ik niet zo. Je merkt op dat er geen onderscheid wordt gemaakt in het artikel tussen bestellers en inkopers (functioneel), maar dan heb je denk ik het hoofdstukje "wat verandert er voor de inkoper" niet helemaal goed gelezen. Hierin geven we juist dat vesrchil aan, waarbij je natuurlijk voor "de inkoper" ook de inkoopmanager mag invullen. Ik denk dat dat jouw opmerking dekt.
Jos Pieterse
Het artikel beschrijft helder de voordelen van
e-procurement. Waar echter met geen woord over wordt
gesproken zijn de noodzakkelijke veranderingen
of implementatiefacetten. Ik denk hierbij aan
organisatiestructuur, processen en vooral de andere
rol voor o.a. inkoop. Veelal heeft het invoeren van
e-procurement invloed op de logistieke, financiële en
inkoop organisatiestructuur. Ook de processen binnen
deze functiegebieden moeten gestroomlijnd worden. Last
but not least raakt het dus ook meer medewerkers dan
alleen "inkoop". Vaak zijn dit facetten die door
IT leveranciers over het hoofd worden gezien. Alleen de
technische installatie verdient hun aandacht. Dit is
meestal een van de hoofdredenen waarom implementatie
van e-procurement minder eenvoudig verloopt dan vooraf
gepland
A.M.A. Goossens
Auteur
In essentie ben ik het helemaal eens met de door u gepleegde stellingen omtrent de periferie van de e-procurement die de processen en de rol van inkoop verandert in een bedrijf. Het artikel was overigens indertijd vooral bedoeld e-procurement zelf te behandelen.

Echter uw kritiek dat de door u genoemde zaken niet zijn benoemd (veranderde rol inkoop, procuraties, kosten, etc.) in het artikel komt mij wat onzuiver over. Onder "ICT voor inkoop", vierde alinea, alsmede "Wat verandert er voor de inkoper" worden deze zaken kort aangehaald. Redactioneel hebben we echter de restrictie ons binnen bepaalde volume kaders te bewegen inzake omvang van artikelen, en dient een zwaartepunt te worden gekozen. Walther en ik kozen voor de oppervlakte beschrijving van het e-procurement fenomeen. Dat we daarbij dus een aantal niet minder voorname zaken in de kantlijn behandelen is (in uw geval) helaas het gevolg van een redactionele opzet die een benadering kiest van gecomprimeerde artikelen voor een grote doelgroep.

Het neemt niet weg dat uw opmerkingen waardevol zijn.

Meer over Beter inkopen