Channels

We zitten in een slecht nieuws-hausse nu alle ontwikkelingen van de laatste maanden in de bedrijfscijfers en statistieken neerslaan en verwachtingen ook officieel naar beneden worden geschroefd. Kranten en televisie dissen crisisverhalen op als koningsdrama’s en griekse tragedies. Deprimerende infographics tonen allerlei dalende lijnen in full color. Vrienden en kennissen vertellen over onverkochte huizen, lege restaurants en dreigende ontslagen. Tijd om door de bomen het bos weer eens in ogenschouw te nemen en strategische lijnen te trekken, hoe voorlopig ook. Belangrijk is om de twee crises waar we mee te maken hebben te onderscheiden en ons niet te veel naar beneden te laten trekken door Amerika.

De oorzaak van de ellende

De ellende is allemaal begonnen in de Verenigde Staten. Daar hebben de burger, bedrijven en de overheid boven hun stand geleefd. Alleen door de bereidheid van de rest van de wereld om leningen en kapitaal te verstrekken aan de Amerikaanse economie heeft deze jaar op jaar groei laten zien. Deze economische groei heeft slechts bij een zeer kleine groep burgers tot vermogensgroei geleid. Bij de rest zijn de schulden opgelopen, slechts gedekt door kunstmatig opgeblazen huizenprijzen. Het begrotingstekort van de overheid is opgelopen door belastingverlagingen en oorlogen, en tegenover een groeiende staatsschuld staan dus geen zinvolle investeringen in infrastructuur, kennis en fondsen voor de vergrijzing.

Bedrijven in industriële sectoren als de auto-industrie hebben hun omzet op peil proberen te houden door 90% van hun klanten krediet te verlenen en daarbovenop nog eens duizenden dollars korting. Ondertussen hebben ze te weinig gedaan om hun groeiende technologische achterstand in te halen. Hun concurrentiepositie is door goudgerande CAO’s, afgesloten met de machtige vakbond UAW, volledig uitgehold. Het machtige GM, decennialang één van de grootste industriële bedrijven ter wereld boekte in 2007 een verlies van maar liefst $39 mrd. en in 2008 van opnieuw $31 mrd. Een industrieel tijdperk komt ten einde.

Bedrijven over de hele linie hebben hun balansen zwaar belast met schulden om overnames te doen of aandelen terug te kopen. Het hebben van een stevig eigen vermogen was ‘uit’. Meer dan de helft van alle schuld die de laatste paar jaar door bedrijven is aangegaan valt daarom in de ‘junk bond’ categorie (Bron: Economist 26 februari 2009).

Lees ook:

Het duurzaamheidsverslag: de teugels worden aangetrokken

Jaar op jaar zijn de ‘triple’ deficits: het tekort op de betalingsbalans, het begrotingstekort en het spaartekort gegroeid en zijn de bestedingen naar een kunstmatig hoog niveau opgeschroefd, dankzij het onbegrensde vertrouwen van kapitaalverschaffers en crediteuren in de rest van de wereld. Uiteindelijk is het kaartenhuis ineengestort en brak wereldwijd een Bankencrisis los rond de slechte hypotheken. De wortel zat dus in de VS, en banken in de hele wereld werden erdoor omgetrokken.

Het gevolg: twee crises

Zoals elke consultant probeer ik een ingewikkelde situatie graag tot een twee-bij-twee-matrix terug te brengen. Er zijn twee crises: Een Bankencrisis en een Recessie. De VS en de rest van de wereld worden niet in gelijke mate getroffen.

Bankencrisis Recessie
VS Krijg ik mijn geld terug? Kan ik mijn schulden afbetalen?
Rest van
de wereld
Krijg ik mijn geld terug? Wanneer ga ik weer geld uitgeven?

De VS: een dreigende neerwaartse spiraal en jarenlange krimp

De VS wordt zelf volop getroffen door de twee crises.

ArrayEnerzijds is daar de Bankencrisis. In essentie weten de banken en hun aandeelhouders en crediteuren niet of ze hun geld ooit terugkrijgen. De Banken moeten daarom grotere buffervermogens opbouwen, grote afschrijvingen doen, herstructureren en telkens oppoppende onzekerheid over giftige leningen bestrijden. Het gevolg is dat ze veel minder uitlenen en tegen hogere prijzen, terwijl de spaarders minder bereid zijn om geld ter beschikking te stellen en als ze dat doen, doen ze dat tegen hogere rentes. Daarom hangen de banken aan het infuus van de centrale bank. Dit zal nog enige jaren duren en daar moet de VS dus mee leven. We kunnen alleen maar hopen dat het vertrouwen in het systeem langzaam terugkomt, zodat de situatie niet erger wordt.

Anderzijds de Recessie. In essentie weten consumenten, bedrijven en zelfs de overheid niet of ze hun schulden ooit kunnen afbetalen. De VS staat diep in het krijt bij zijn interne crediteuren en bij de rest van de wereld.

In de laatste vijf jaar is een flink deel van de bestedingen in de VS op de pof geweest en dat belemmert nu een economisch herstel. Het besteedbaar inkomen is jarenlang kunstmatig verhoogd doordat gezinnen elk jaar nieuwe leningen aangingen, in de vorm van extra hypotheken, consumptieve kredieten en extra credit cards. Niets was voor de gemiddelde consument makkelijker dan een veertiende of vijftiende credit card aan te vragen en zo weer enkele duizenden dollars extra bestedingsruimte te krijgen. Dat betekent nu een dubbele terugval in vrij besteedbaar inkomen: bestedingen vallen weg omdat de kredietverlening stagneert en een deel van het beschikbare inkomen dat er overblijft moet worden gebruikt om leningen af te betalen. Het spaarsaldo groeit daarom inmiddels voor het eerst in jaren, hetgeen ten koste zal gaan van de consumptie.

Het gevolg is een aanzienlijke krimp van de economie en een ijskoude sanering van bedrijfstakken die gewend waren het meest te profiteren van de kredietverlening, zoals de autoindustrie, de woningbouw, de duurzame consumptiegoederen, etcetera. Een totale krimp van 10-20% is niet ondenkbaar gezien de schuldenpositie van gezinnen, bedrijven en de overheid.

ArrayDe regering Obama kan weinig anders doen dan deze krimp proberen af te remmen en een neerwaarste spiraal van lagere consumptie, groeiende werkeloosheid en faillerende bedrijven proberen te voorkomen. Na de bestedingsstimulans volgen onherroepelijk bezuinigingen.

Europa en de rest van de wereld: zware gevolgschade met kans op sneller herstel

In Europa en de rest van de wereld is de problematiek heel anders. De Bankencrisis treft niet alle banken in gelijke mate. Sommige moeten flink afschrijven op leningen, andere hebben vooral last van het gebrek aan vertrouwen in de sector als geheel.

Het faillissement van een kleine bank als Icesave uit het ministaatje IJsland heeft het beeld geschapen dat alle banken op omvallen staan. Het debacle van Fortis dat een te grote overname deed op het slechtst mogelijke moment is eveneens in al zijn tragiek breed uitgemeten. Maar in essentie hebben banken in Europa vooral last van de Amerikaanse leningen waarin ze indirect hebben geparticipeerd. De overheden hebben uiterst adequaat voorkomen dat meer banken werkelijk zouden omvallen en een run op de banken in het algemeen zou losbarsten. Zolang de kredietwaardigheid van de overheden in de Eurozone niet ter discussie staat is de bankencrisis in Europa beheersbaar.

Ook Europese banken zullen grotere buffervermogens moeten opbouwen, grote afschrijvingen doen, herstructureren en telkens oppoppende onzekerheid over giftige leningen moeten bestrijden. De kredietverlening aan het bedrjfsleven zal naar verwachting nog geruime tijd krapper en duurder zijn dan gemiddeld, hetgeen dempend zal werken op de groei van de investeringen.

ArrayDe grote economieën in de rest van de wereld, met name de Eurozone en ook veel, zij het niet alle, opkomende economieën stonden er tot aan het begin van de crisis structureel veel sterker voor dan de VS. In plaats van een tekort op de betalingsbalans hadden ze meestal een overschot. De meeste overheden hadden tot de crisis uitbrak het huishoudboekje redelijk op orde. En de bevolking spaart en heeft een positief vermogen. In opkomende economieën was totdat de crisis uitbrak sprake van een sterke en gezonde economische ontwikkeling met hoge groeicijfers. Leningen werden gebruikt voor investeringen, in mindere mate voor consumptie. Voor de rest van de wereld geldt dus in het algemeen niet dat men op de pof geleefd heeft. Er zijn geen overmatige schulden die moeten worden afbetaald. Wel is het zo dat lokale wildgroei, te denken is aan de appartementenmarkt in Spanje in deze tijd aan het licht komt en gesaneerd wordt. Daar is niets mis mee (hoe sneu ook voor al die kennissen met een huis daar).

Er is wel een dramatische vraaguitval opgetreden als gevolg van de Bankencrisis die een credit crunch heeft losgemaakt. De credit crunch zorgt ervoor dat overstanden en nieuwe kredieten bij banken onbespreekbaar zijn, waardoor alle bedrijven scherp hun liquiditeitspositie moeten gaan bewaken.

Zoals de meest recente raming van het CPB voor Nederland van 17 februari jl. aantoont lijden vooral de export en de investeringen en deze kelderen met meer dan 10%, terwijl de consumptie (70% van het bruto binnenlands product) nog geen procent per jaar krimpt bij een stijgende koopkracht. De overheidsuitgaven stijgen. Een ‘V-vormige’ recessie wordt voorzien: een scherpe daling, vrij vlot gevolgd door een herstel. De raming van het CPB wordt bekritiseerd, maar volgt op zich de logica van de twee crises. De Bankencrisis raakt vooral investeringen en export. De Recessie zou gezien de structurele omstandigheden van korte duur moeten zijn.

Waar de vraag in de VS is: Kan ik mijn schulden afbetalen?, is die in de rest van de wereld: wanneer ga ik weer geld uitgeven. Dat scheelt een slok op een borrel!

Ook in de rest van de wereld dreigt echter een neerwaartse spiraal als gevolg van onzekerheid. Deze komt voort uit slecht nieuws, onzekerheid over de waarde van het eigen vermogen (huizenbezit, beurskrach) en voor een deel uit individuele inkomensonzekerheid als gevolg van dreigend baanverlies of minder inkomen uit onderneming.

Als gevolg daarvan zitten we reeds in een recessie. Zoals altijd kunnen de zwakkere bedrijven moeilijk overleven en brengt een recessie ook bij gezonde bedrijven achterstallig onderhoud aan het licht. Omdat de economische structurele positie in de rest van de wereld beter is en er veel minder schulden zijn af te betalen zal de consument veel eerder op het gaspedaal gaan dan in de VS. Hoe snel, dat hangt af van bijvoorbeeld overheidsmaatregelen en het succesvol beheersen van de Bankencrisis.

Samengevat

De Bankencrisis heeft in de VS een lange en diepe recessie ontketend. De Eurozone en de rest van de wereld hebben last van de Bankencrisis, maar kan zodra deze stabiliseert zijn groeipad weer hernemen. Een V-vormige recessie, dus diep maar kort van duur, is te verwachten met als overblijfsel een lange periode van hogere kapitaalskosten en daardoor getemperde groei.

Zeven strategische adviezen

Wat betekent dit alles voor de ondernemingsstrategie?

 1. De kans dat de dip scherp, maar beperkt van duur is, is reëel. Op korte termijn is het dus zaak te overleven en op cash flow te sturen.
 2. De Verenigde Staten zullen een langdurige recessie doormaken. Ga na wat dat betekent voor je activiteiten, je afzetkansen en je eventuele partnerships.
 3. De economieën in de rest van de wereld hebben voorlopig te maken met dure en lastig te krijgen leningen. Ga na wat dit betekent voor je eigen financieringspositie. Ga vervolgens na wat dit betekent voor je klanten, je concurrenten en je leveranciers en bepaal hoe je daar op kunt anticiperen.
 4. De economieën in de rest van de wereld ondergaan nu vraaguitval, vooral door het stilvallen van de wereldhandel en uitstel van investeringen door bedrijven. Als reactie proberen alle bedrijven hun werkkapitaal terug te brengen door voorraden af te bouwen, onderhanden werk sneller uit te factureren en vorderingen zeker te stellen. Dit versterkt op korte termijn de vraaguitval, maar dit effect zal binnen enkele maanden voorbij zijn. Vervolgens zal de consument die op zijn geld zit, vooral waar het duurzame consumptiegoederen betreft, verleid moeten worden om weer te gaan besteden. Dat zal in de ene sector andere maatregelen vereisen dan in de andere. Creatief gebruik van alle marketinginstrumenten is daarvoor vereist. De fors gedaalde basisrente kan voor consumentenfinanciering daarbij een hulpmiddel zijn.
 5. Cash is King. Partijen met veel cash kunnen strategische zetten doen tegen aantrekkelijke prijzen. De onzekerheid is velen van hen nu nog iets te groot, maar zodra de eerste tekenen van een economische lente zich aandienen zullen deze toeslaan. Heb je cash: bepaal dan nu vast je wensenlijstje: welke concurrenten wil je overnemen? Welke leveranciers kun je door financiering aan je binden? Hoe kun je met zo min mogelijk risico klanten die daaraan behoefte hebben financieren om je product weer te gaan afnemen?
 6. Achterstallig onderhoud moet nu worden aangepakt. In veel sectoren is, door de gunstige economische omstandigheden van de laatste jaren, het management in staat geweest structurele problemen te verbloemen. Verouderde producten, matig functionerende call centers, maatschappelijk niet verantwoorde werkwijzen, achterblijvende productiviteit, marginale activiteiten: het is tijd om de bezem er door te halen. Bepaal wat de kernactiviteiten zijn en wat je koste wat het kost wilt handhaven en verbeteren en wat er gesaneerd of afgestoten moet worden. Strategische keuzes worden in dit tijdsgewricht snel aanvaard. De veranderingsbereidheid van mensen is in deze tijd veel hoger en dat maakt het eenvoudiger om maatregelen door te voeren.
 7. Schaarste is de beste voedingsbodem voor innovatie. Er zijn in elke sector fundamentele ontwikkelingen die er aan zaten te komen die door de crisis zullen worden versneld. Bijvoorbeeld groene technologie, de energietransitie, de digitalisering van de media, veranderende klantvoorkeuren, nieuwe industriestructuren. Het is nu juist tijd volop te innoveren, zij het met beperkt budget. Dit is de tijd om vooronderstellingen uit het verleden te verwerpen en nieuwe formules uit te proberen. Maak gebruik van de vindingrijkheid die mensen in crisistijd altijd aan de dag leggen. Straks trekt de vraag weer aan en dan moet je er klaar voor zijn.

Maikel Batelaan is strategie-adviseur en managing partner Business Transformatie Groep [email protected]om. Meer artikelen over strategie en bestuur van Maikel Batelaan. Zie ook onze kennisbank.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

 • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
 • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
 • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
 • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Voor tien operationele adviezen om de kopersstaking te lijf te gaan, verwijs ik u naar:

http://www.managementsite.nl/columns/1514/Algemene-nationale-kopersstaking-tien-adviezen-om-het-tij-te-keren-.aspx

De 2×2 – matrix in dit artikel en de toelichting er omheen, doen mij denken aan een interessant beeld zoals je dat met een gelukkige draai aan een caleidoscoop tevoorschijn kunt halen.
Het is goed mogelijk dat de economische werkelijkheid zich zal voltrekken conform het geschetste beeld.
Toch had ik meer diepgang verwacht. Vooral in de eerste paragraaf: “De oorzaak van de ellende”.

Oké, de VS hebben boven hun stand geleefd en de rest van de wereld is bereid geweest om daarvoor leningen en kapitaal te verstrekken.
Kort gezegd, er is gebeurd wat er is gebeurd. Iedereen met interesse kan het weten.

Maar de hamvraag is:

Waarom – in de kern van de zaak – zijn de dingen gegaan zoals ze zijn gegaan, en wat is daarvan de ‘ware’ betekenis? Want,…

Is het niet zo, dat als je daar de vinger achter hebt, de volgende vraag direct is: “wat moeten en kunnen we daarvan leren?”. En,…

Is het niet zo, dat belangrijke ‘lessons learned’ waarschijnlijk grote vernieuwingen in het wereldgebeuren zullen brengen, waarvan wij ons de impact nu nog nauwelijks kunnen voorstellen? En,…

Is het niet zo, dat we dat ook graag zouden ‘moeten willen’, omdat het helemaal niet zo fraai is, wat we er in culturen van bestuur, management en ondernemerschap in de afgelopen jaren van gemaakt hebben?
Lees het artikel: “Beter bestuur of verhuftering” van Willem Mastenbroek, elders op deze site, er nog maar eens op na. En,…

Is het niet zo, dat door deze morele druk vooral ook de inzichten over wat ‘goed bestuur’ is, waarschijnlijk drastisch zullen wijzigen? En,…

Is het niet zo, dat het nadenken hierover – hetgeen nodig is om in dit verband de eigen positie te kunnen bepalen (advies 6), van cruciaal belang is en – begint met de hamvraag:

Waarom – in de kern van de zaak – zijn de dingen gegaan zoals ze zijn gegaan, en wat is daarvan de ‘ware’ betekenis? Vooral ook, heel dicht bij huis, voor onszelf.

Dit is wat je kunt noemen een ‘trage vraag’. Echter, als we hem nu niet stellen, komt hij vroeg of laat terug. Dan onder indringender crisisomstandigheden.

Het spijt me.

Overall een goed artikel, hoewel ik een aantal zaken toch anders zie. De crisis is zoals aangegeven een wereldomvattend probleem, dat niet alleen met banken heeft te maken maar als gevolg van de bankencrisis met een gebrek aan consumptie. Als de consumptie zo laag blijft duurt het lang voor het herstel.

Waarom zal de consumptie langere tijd laag blijven? De VS waren tot de kredietcrisis de grootste consumenten, die ongeveer 30% consumeerden van de totale wereldconsumptie. Die 300 miljoen Amerikanen houden nu de hand op de knip, maar er zijn geen andere landen die de rol van de VS kunnen overnemen. Domweg omdat ze te weinig volume en koopkracht hebben en op voorhand ook al minder zijn gaan consumeren. Dat geldt voor Europa, Japan, China, India en diverse landen uit de ‘emerging markets’.

Aanvankelijk dacht ik ook dat het wegvallen van de Amerikaanse consumptie niet zulke grote gevolgen zou hebben. Immers, bovengenoemde landen hebben toch voldoende bevolking en economische groei om de weggevallen Amerikaanse consumptie te vervangen? Niets blijkt minder waar. Als de Amerikanen besluiten niet meer productie of ICT gaat uitbesteden naar China resp. India dan storten die economieën in elkaar. Ergo, de afhankelijk van Amerikaanse consumptie is in die landen zeer groot.

In Europa zie ik vooralsnog geen vlot herstel, onze banken zijn weliswaar minder risicovol bezig geweest, maar ook hier is de vraag ingezakt. Een goed voorbeeld is Spanje, qua banken een redelijk veilig land, maar als we kijken naar de werkloosheid van 15% puur door de ingezakte vraag naar huizen, dan denk ik dat we nog een lange weg te gaan hebben. Een ander voorbeeld is Oost-Europa, hun economie is omgeslagen van hoge groeicijfers naar een negatief scenario, zuiver vanwege de malaise in de Westerse bankwereld.

Nederland is een druppel op een Europese plaat. Het gaat met ons goed als de rest goed draait. Hoe we het ook wenden of keren, we zullen echt moeten wachten tot de consumptie in de VS weer aantrekt en helaas duurt dat langer dan 12 tot 18 maanden.

Errol van Engelen
http://www.visualcv.com/interchange

Dank voor de reacties tot nu toe.

@ Errol
Je betoog dat we moeten wachten op Amerika is precies het probleem wat ik bedoel als ik zeg dat we ons niet door Amerika naar beneden moeten laten trekken. De VS importeert slechts 18% van zijn Bruto Nationaal Product. Het is een tamelijk gesloten economie. Bijvoorbeeld slechts 10% van zijn auto’s worden niet op eigen bodem gebouwd. De Amerikaanse economie is in dollars wel groot, maar we moeten de invloed op de Europese economie niet overdrijven. In eerdere recessies was de VS het trekpaard die de wereldeconomie weer vlot trok, dat zal nu niet het geval zijn “Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”. Als je naar de onderliggende gegevens kijkt zal het nu moeten komen van andere economieën.

@Lex
De hamvraag “Waarom?” is een terechte. Ik denk dat iedereen zijn morele kompas opnieuw kalibreert naar aanleiding van een dergelijke crisis. Is leven op de pof wel wat ik wil? Is rijden in een SUV niet een teken dat ik het te veel zoek in status en wordt ik daar nou gelukkig van? Moet ik als financieel adviseur dit gezin wel de maximaal haalbare hypotheek adviseren? Stuur ik mijn onderneming niet te veel op korte termijn financieel succes in plaats van op lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders? Moet ik als president van de VS mijn vijanden vernietigen of juist met ze in gesprek? Moet ik voor mijn vakbondsleden vasthouden aan een onhoudbaar goudgerande CAO of moet ik ze meenemen in een bijdrage aan het overleven van de onderneming op lange termijn? Het is heel goed dat elk individu, elke politicus, elke ondernemingsbestuurder zich dit soort vragen stelt. En je stelt deze vragen nu eenmaal makkelijker als je tussen de brokken zit, dan wanneer alles op rolletjes lijkt te verlopen. Wat dat betreft is de crisis aanleiding voor veel vernieuwingen op allerlei terreinen.

Maikel Batelaan

Toon alle 4 reacties
x
x