€ 8,5 miljard voor inhuur externen, functioneert de Overheid daardoor beter?

'€ 8,5 miljard gaf de Overheid in de periode 2017 - 2021 uit aan 'interim management, organisatie- en formatieadvies, beleidsadvies, communicatieadvisering, juridisch advies, advisering opdrachtgevers over automatiseringsvraagstukken, financiën en administratieve organisatie, uitzendkrachten en accountancy',

blijkt uit de 'kamerbrief inhuur externen' van minister Hanke Bruins Slot.

Nu heb ik niet het idee dat de Overheid met deze besteding beter is gaan functioneren: van IT projecten die vragen om parlementair onderzoek tot aan een uit hand gelopen HR transitie bij de Belastingdienst. Van een overdaad aan (cultuur)onderzoeken die niet tot nauwelijks zijn geïmplementeerd tot aan de toeslagenaffaire. Een affaire waarvan, volgens media, de extern inhuur kosten inmiddels meer zijn dan de voor de slachtoffers begrote uitkering. Er zijn meer voorbeelden, helaas.

De vraag is dan, als burger: wat is het rendement van deze investering van € 8,5 miljard? Dat resultaat heb ik nog niet gevonden.

Daarnaast is er voor mij nog iets opvallends: ca. 1.000.000 medewerkers in publieke dienst zijn blijkbaar niet in staat dit advies en deze ondersteuning te geven aan hun werkgever. Nu besef ik dat voor de Tweede Kamer geldt 'vreemde ogen dwingen', maar dan nog.

Volgens Binnenlands Bestuur ontwikkelt zich jaarlijks gemiddeld 26% van de medewerkers in publieke dienst en idd met regelmaat ontmoet ik (een deel van) hen in (virtuele) klaslokalen/collegezalen. Als je hen vraagt wat er in de organisatie gebeurt met hun eindopdrachten, scripties, referaten? Dan blijkt dat bitter weinig te zijn.

Opmerkelijk, voor mij, want deze studenten leveren resultaten op die aanraders zijn voor hun werkgever en in mijn optiek soms zelfs beter dan extern advies. Zie o.m. 'de ongeschreven regels van het spel'.

December 2020 presenteerde Ernst & Young (die opvallend genoeg in onderstaand overzicht ontbreekt) aan de Belastingdienst het rapport 'Handelingsperspectieven onderzoek fundamentele transformatie dienstverlening'. N.a.v. dat rapport concludeerde staatssecretaris Hans Vijlbrief: ‘De rust die de Belastingdienst nu nodig heeft, betekent juist niet iedere keer van plan veranderen en een cohort nieuwe adviseurs naar binnen sturen.'

In 2021 gaf de Overheid vervolgens € 2,29 miljard uit aan 'inhuur externen', overigens niet alleen aan de Belastingdienst.

Overigens, het 'geheel' wordt nog pijnlijker als je beseft dat de winsten die de partners van de kantoren aan de Zuidas, o.m. met deze klant, behalen, zo ver mogelijk van de fiscus worden weggehouden: 'Belasting besparen: zo doen Zuidas-partners dat.' (bron: FD.nl) Alleen al vanuit een moreel en ethisch standpunt zou je dat dienen te voldoen wat je aan de samenleving, want je ontving tenslotte gemeenschapsgeld, verschuldigd bent.

Wellicht past hier het principe 'skin in the game'; vrij vertaald 'je huid op het spel zetten': je draagt zelf ook een risico bij dat wat je je relatie voorstelt. Noem het 'ondernemersrisico'.

Het principe van skin the game (SITG) komt van N.N. Taleb:

"People should also penalized if something for which they are responsible goes wrong and hurts others: he or she who wants a share of the benefits needs to also share some of the risks."

M.a.w.: blijkt (hier) dat je advies, het resultaat van je externe inhuur, niet wordt behaald, niet rendeert, dan declareer je niets e/o je betaalt het aan declaraties reed ontvangen bedrag terug aan cliënt. Een gezond principe lijkt me; 'iets' om op te nemen in de aanbestedingen. (Wil een externe partij daarop niet ingaan, dan zegt dat al voldoende....)'

Zie/lees ook 'Ongeschreven regels: kwestie voor de adviseur én de auditor?'

200224

Prior to AI, companies were often advised to put their effort into servicing their most profitable customers, but AI has greatly changed the equation. Services and approaches that were once expensive to customize have become cheap. Prior to AI, strategy consulting firms would only work for giant clients for large fees, but now they may be able to offer effective advising to a much wider range of businesses at lower costs. Custom tutoring and mentoring, once available only to the rich, may be widely democratized.

Strategies for an Accelerating Future - by Ethan Mollick (oneusefulthing.org)

060124

"Al met al ging 30 procent van de uitgaven, á € 7,2 miljard en het einde is nog niet in zicht, voor de hersteloperatie naar de apparaatskosten: de mensen die de uitvoering van de regelingen doen. (.....) Dat 30 procent van alle kosten naar uitvoering is gegaan, verbaast de experts dan ook niet. Wel zijn de kosten voor de externe inhuur relatief hoog geweest."

De Toeslagenaffaire: van een miljoenen- naar een miljardenoperatie (nos.nl)

Aan de ene kant stellen externe (commerciële) partijen brieven op bestemd voor de door de toeslagenaffaire getroffen gezinnen. Aan de andere kant is er een externe (sociale) partij die de ontvangers van de brieven helpt bij het verklarend lezen én hen financieel ondersteunt als zij een procedure starten: het sociaal notariaat.

Sociaal notaris Yvonne Vleeshouwers: ‘De kloof in de samenleving bestaat echt’ (fd.nl)

Door deze actie van de sociale partij is de commerciële partij vervolgens in staat om opnieuw een rekening in te dienen. Hier klopt iets niet.

181023

"De toename van externe inhuur voor een groot deel verklaard door exogene factoren, zoals arbeidsmarktkrapte, herstel toeslagen, schadeafhandeling Groningen en de afhandeling van de COVID crisis."

aldus staatssecretaris Alexandra C. van Huffelen. Haar voorspelling over de ontwikkeling van de uitgaven aan externe ondersteuning is ook al niet hoopgevend: "Verdergaande maatregelen, zoals een taakstelling op externe inhuur, worden aan een nieuw kabinet overgelaten. Dit betreft een complexe materie omdat een taakstelling altijd dient te worden bezien in relatie tot de maatschappelijke effecten." Kijken we naar een echte exogene factor, klimaatverandering, dan kun je stellen dat deze uitgaven nog wel 'even' blijven stijgen....

Mijn reactie op LI.

170723

“Toen ik twee jaar geleden begon als lid van de Raad van Commissarissen heb ik als onderdeel van het introductieprogramma een vrijwillige training niet op correcte wijze afgerond.
In de context van dit onderzoek binnen KPMG in Nederland, realiseer ik me dat ik toen niet zorgvuldig genoeg heb gehandeld. Hoezeer ik het ook betreur, past mij geen ander besluit dan terug te treden."

Roger van Boxtel, voorzitter KPMG's RvC.

Bevindingen onderzoek verplichte interne trainingen - KPMG Nederland

"De examenfraude bij KPMG werpt niet alleen een schaduw over deze firma. Het voedt ook de vrees dat de cultuurverandering die alle accountantskantoren zeggen door te maken, nog niet helemaal, of misschien wel helemaal niet doorzet."

Fraude bij KPMG zeer schadelijk, ook voor alle andere accountants (fd.nl)

Als een fraude zo ver is doorgevoerd in je organisatie en je 1e kernwaarde is 'Integrity', hoe verhoudt zich dit dan tot de adviezen die je geeft?

Nog even en dit probleem is opgelost door de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie nu al biedt op het gebied van advisering. Het zal alleen nog even wennen zijn voor de cliëntèle.

ASML verwacht van dienstverleners inzet GPT-4 en daarmee een verlaagd tarief. - ManagementPro

120623

"Vorig jaar gaven ministeries een recordbedrag van € 2,7 miljard* uit aan extern personeel, zoals ict’ers, interim managers én consultants. Dat is ruim 14 procent van het personeelsbudget, ook al is in 2010 afgesproken dat 10 procent het maximum zou moeten zijn.(....)

Consultants vertellen in het boek dat ze soms presentaties voor klanten simpelweg recyclen.

En dan heb je ook nog het fenomeen, vertellen consultants ons, dat ze vaak worden ingehuurd om beslissingen te legitimeren die al zijn genomen. Zij moeten er dan alleen nog even een stempel van goedkeuring op zetten. (....)

Aan de ene kant bieden ze overheid en bedrijven een mogelijkheid om in de publiciteit iemand anders de schuld te kunnen geven. Die kunnen zeggen: het moest van Deloitte. Tegelijk lopen de consultants feitelijk nauwelijks risico."

Mazzucato's coauteur Rosie Collington in Een bikkelhard boek over de rol van consultancy in de publieke sector: ‘De overheid infantiliseert’ (volkskrant.nl)

250523

'Consultants zijn therapeuten die hun patiënt voor altijd in therapie houden.'

In Het FD gaat econoom Mariana Mazzucato in op haar zo zojuist verschenen boek De Consultancy Industrie. (NB; de originele Engelstalige titel is 'The Big Con', vrij vertaald: 'De Grote Zwendel'; een 'iets' andere titel). Met haar kritiek op de consultancy sector vult zij niet alleen eerdere boeken als 'When McKinsey comes to Town' (zie hieronder 111022) aan, zij gaat nog een stapje verder:

"De McKinseys en Deloittes, zo stelt Mazzucato, zorgen ervoor dat kun klanten in de publieke sector afhankelijk van ze blijven. Er is voor deze consultants ook helemaal geen prikkel om overheden te helpen zélf capaciteiten op te bouwen, stelt ze. Want als consultants problemen echt zouden oplossen, zouden ze hun eigen businessmodel slopen, dat uitgaat van almaar nieuwe lucratieve overheidsklussen."

stelt Mazzucato in haar interview met Het FD.

"Het is voornamelijk een aanklacht tegen overheden: waarom hebben die de rol van de consultants zo enorm laten groeien?' Het is namelijk ook nog eens zo dat veel van de grote firma's weinig tot geen waarde toevoegen, stelt de econoom. 'Wat McKinsey of Deloitte meebrengen aan tafel, is eigenlijk heel zwak. Het is dus niet alleen een probleem dat overheden zoveel uitbesteden, het is bovendien zo dat de adviseurs die ze inhuren maar weinig kennis meebrengen.'" Oops.

Als voorbeeld van dat laatste haalt Mazzucato de adviespraktijk van McKinsey aan tijdens de coronacrisis: "McKinsey schoof veelvuldig aan bij overleggen over de coronabestrijding, zegt Mazzucato. 'Toen ik vroeg wat McKinsey daar te zoeken had, kreeg ik te horen: “Geen zorgen, ze doen het om niet.” De overheid had zelf onvoldoende mensen, was het argument. We noemen dit lowballing. Toen er later een nieuwe reeks lucratieve contracten uitgeschreven moest worden, ging een flink deel daarvan naar McKinsey.

Tijdens corona ging er in het Verenigd Koninkrijk één miljoen pond per dag naar Deloitte. Nogmaals, daar hebben ze niet heel veel kennis op dit gebied, dus why the hell ging er zoveel overheidsgeld naar deze consultants? Dat waren miljoenen die bijvoorbeeld niet zijn geïnvesteerd in een digitale overheid, terwijl de opbouw daarvan voor de toekomst ook belangrijk is."

Bron: 'Consultants vormen een enorme industrie, terwijl ze nauwelijks waarde toevoegen' (fd.nl)

100323

"The Big Con leunt wel erg op de Mazzucato-hype. Dat neemt niet weg dat elke ambtenaar, bestuursvoorzitter of wie dan ook die maar overweegt een consultant in te huren, het beste eerst twee tientjes kan aftikken voor dit boek. Het zou zomaar een investering kunnen zijn waar geen advies van de Big Four of BCG, Bain of McKinsey tegenop kan."

Een broodnodige tik voor consultants van een gehypete econoom (fd.nl)

120223

"Voor de belangrijke klus wordt 25 miljoen euro vrijgemaakt. De 61-jarige Erik Pool, tot dan toe directeur participatie op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), wordt in november 2021 geheadhunt als directeur van het bijbehorende programma ‘Dialoog en Ethiek’, dat 10 van de 25 miljoen krijgt.

De voormalig journalist, voorlichter van de gemeente Zoetermeer, interim-manager en PvdA-statenlid moet samen met „vijftien hoogwaardige adviseurs” in vijf jaar tijd het ethisch kompas naar „de haarvaten van de rijksdienst” brengen, aldus het projectplan.
Dat Pool de opdracht krijgt, ligt voor de hand. (....)

Andere departementen kennen vergelijkbare initiatieven, met of zonder gespreksbegeleiding, zoals ‘OCW Open’ bij Onderwijs, de leerlijn ‘Ethiek en Integriteit’ bij de Algemene Bestuursdienst, ‘Vier de Verschillen’ bij Financiën, ‘Werk aan Uitvoering’ voor grote uitvoeringsorganisaties als het UWV en ‘Loyale Tegenspraak’ bij het A+O Fonds Rijk, dat net als Erik Pool dialoogsessies en podcasts over morele dilemma’s aanbiedt."

Het artikel "Het was zo’n goed idee: een podcast over morele dilemma’s van ambtenaren. Tot ze hem hoorden." maakt op een pijnlijke manier duidelijk hoe door onze(!) Overheid 'rücksichtlos' gemeenschapsgeld wordt uitgegeven zonder daarvoor enige verantwoordelijkheid (hoe staat het er eigenlijk voor mbt governance?) af te leggen.

290123

"Ook in de publieke sector worden goede tarieven betaald.' Al staan die volgens de consultant 'niet in verhouding' tot de tarieven in de private markt."

Maar ook voor de publieke sector nog steeds forse vergoedingen voor deze externe inhuur. Verwacht ik.

Bron: Onzekerheid biedt gouden tijd voor consultant (fd.nl)

Ondanks de structurele krapte op de arbeidsmarkt blijft ook in 2023 voor mij de vraag: wat doet de overheid met de kennis en kunde van ca. 1 miljoen vrouwen en mannen die in dienst zijn?

Overigens, dat je de opties van kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT afsluit voor je medewerkers, helpt ook al niet of andersom: dit helpt iig de consultants.....

 

111022

"Veel van de aanbevelingen van het bedrijf volgen een voorspelbaar, door Milton Friedman geïnspireerd draaiboek, gericht op 'right-sizing', een absurdistisch eufemisme voor het ontslaan van werknemers, en andere vormen van kostenbesparing, zoals het verminderen van de uitgaven voor voedsel, medische zorg en het toezicht op arrestanten aan de grens." Bron: NY Times https://lnkd.in/ex7hNibb

Alleen dit al maakt het zojuist verschenen boek "When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm" over de invloed van McKinsey op economie, samenleving, politiek, niet alleen actueel maar ook interessant voor de (potentiële) klant.

Overigens, ook McKinsey (d.i. het bedrijf aangehaald in het NYT artikel) ontkomt niet aan een nieuwe, jongere generatie medewerkers: "Enkele van de felste critici van McKinsey die in een nieuw boek over het adviesbureau worden geciteerd, zijn de eigen werknemers." Bron The Financial Times https://lnkd.in/eZfvCfDR

In een recensie op het boek merkt Het FD op "Maar hoewel het boek zeker selectief en eenzijdig is, staat er wel heel veel in. En wat erin staat is zo krachtig dat het verplicht leesvoer zou moeten zijn voor elke potentiële opdrachtgever. En elke twintiger die de universiteit verlaat en overweegt bij het bedrijf te solliciteren." Bron: Verplicht leesvoer voor wie in zee gaat met McKinsey (fd.nl) 271022

060722

"Het bedrag voor de in kaart gebrachte kosten door het onderzoeksbureau voor deze werkzaamheden over de periode juni 2021 tot en met mei 2022 betreft ruim € 4,7 mln. exclusief btw."

Bron: 'Kamerbrief over Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli '22'. In de brief wordt melding gemaakt van het feit dat DELOITTE het onderzoek naar de 'mondkapjesaffaire' doortrekt naar medio september '22. M.a.w. de kosten voor deze externe huur lopen nog verder op.

NB; Sywert van Lienden c.s. behaalden op hun 'deal' met de Rijksoverheid een winst van ca. € 9 miljoen. Dit lijkt dezelfde kant op te gaan als met de toeslagenaffaire: uitgaven aan externe ondersteuning overstijgen de daadwerkelijke lasten.

Willem E.A.J. Scheepers

Deze entry verscheen recent op LinkedIn, dat riep naast veel lezers ook reacties op.

"De eerste methode om de intelligentie van een heerser in te schatten, is door te kijken naar de mensen die hij om zich heen heeft." Niccolò Machiavelli, Italiaans diplomaat (1469 - 1527)

Bron 'Kamerbrief Inhuur Externen'

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Ik onderschrijf de teneur van dit verhaal volledig.

Bij mijn cursussen (NCOI) merk ik ook relatief veel talent bij de overheid. Maar het management en vooral de politiek (!) houdt de boel op slot. Dus verandert weinig tot niks ten goede. Denk alleen al aan Corona beleid, stikstof, rentebeleid ECB, immigratie en energietransitie. Wat een onlogische puinhoop.

Verder blijkt dat de marges bij advies bureaus voor hun overheidssegmenten vaak 2 x zo hoog zijn als bij commerciële opdrachtgevers..... Dus er wordt slecht ingekocht. En met het ingekochte advies wordt bitter weinig gedaan.
wouter van der Loon
Lid sinds 2019
Ik denk niet dat de kosten bij de inhuur van externen worden overtroffen door de baten.
Maar de vraag lijkt mij vooral hoe het komt dat, ondanks een ruim bemeten ambtenarenapparaat, er nog zoveel inhuur plaatsvindt. Vertrouwen bestuurders en/of managers hun eigen apparaat wel? Wil men zich indekken door het huren van externen met naam? Is de deskundigheid van al die interne krachten wel adequaat?
Mij lijkt dat reductie van de externe inhuur wellicht minder prioriteit heeft als de reductie van een ambtenarenapparaat dat kennelijk onvoldoende kan leveren. Dat ook in het kader van versterking van burgerparticipatie.

Meer over ChatGPT-4