Wanneer wordt decentrale inkoop effectief?

Cover stories

Inleiding

Je kunt geen cursusboek of algemene inkoop beschouwende publicatie lezen zonder dat de onderschatting van het vakgebied inkoop wordt behandeld, liefst nog in het voorwoord of de introductie. Dit appèl dient niet alleen tot waarschuwing van de lezer, maar ook als uitroep van frustratie van de auteurs, bijna altijd gelouterde inkopers of inkoopmanagers.

En niet ten onrechte blijkt nog steeds. Als inkoop consulent of interim manager bezoek je geregeld de "killing fields of procurement", je wordt tenslotte niet voor niets ingeschakeld tegen een niet onaanzienlijk gage. Het zijn dan me...

Schrieks
Een helder en leuk geschreven verhaal, waar ik als niet inkoper het nodig van heb opgestoken.
Jeroen van Maarschalkerwaart
Boeiend verhaal over een boeiend vakgebied. Ik doceer eindfase studenten Commerciele economie opleiding (Saxion Hogeschool Enschede) o.a het onderwerp "inkoop en integrale kwaliteitszorg" vanuit organisatie&manangement invalshoek(gebruikte literatuur: C.G. Bakker, Leerboek IKZ, EPN, isbn 9011044037). In uw verhaal zie ik maar slechts een paar verwijzingen (stafafdeling, bijdrage aan waardeketen en ISO. Graag wil ik weten wat uw visie is op de stelling dat " inkoop is een integraal onderdeel van de keten van klant tot leverancier", mede omdat de inkoop qua functie meer inhoudt dan alleen maar 'op zo goedkoop mogelijke wijze inkopen'. Indien u ook deze stellen geheel of gedeeltelijk toegedaan bent, welke aanvullende zaken (anders dan bijvoorbeeld in het boek van Bakker) kunt u dan aangeven om uw verhaal verdere diepgang te geven richting kwaliteitsdenken.
Allert Goossens
Beste Jeroen, in antwoord op jouw vraag het volgende.

Ik onderschrijf je stelling volledig. Inkoop is een zeer centrale functie in de kwaliteitsketen. De inkoper is bijna altijd de voorzitter, of tenminste prominent lid, van de DMU (decision Making Unit) bij verwerving van producten en diensten. Vanuit die positie is het o.m. de taak van de inkoper een juiste procedure te hanteren om binnen het strategisch kader van het bedrijf de juiste verwerving te bewerkstelligen door de goede balans tussen technische en commerciele baten en lasten te zoeken. Belangrijke kanttekening is echter (en dit komt o.m. in het stuk "wanneer wordt decentrale inkoop effectief" boven) dat de kwaliteit van enerzijds de inkoopfunctionaris en anderzijds DMU en management veel te wensen overlaat. Om kwaliteit te bewaken van een in te kopen product dienen de volgende zaken zeker in acht te worden genomen:

- kwaliteit van de inkoper (kennis, inzicht, kunde)
- kwaliteit van de DMU (vaststellen juiste specificatie: fit-for-purpose of diepteinvestering - hoge initiele prijs, lage onderhoudskosten)
- positionering inkoop in DMU en in het bedrijf (hoe zwaar weegt het oordeel van de inkoper)
- duidelijke procedures (wie is verantwoordelijk voor wat; ofwel wie stelt vast wat de criteria binnen zijn of haar discipline moeten zijn die aan het product moeten worden gesteld)
- tijdig opstarten van de DMU / verwerving (voorkom tijdsnood - kritisch pad)
- goede inventarisatie maken van de markt / concurrentie
- tenslotte: Is de doelstelling van de DMU getoetst aan de strategie van het bedrijf

Inzake de relatie klant / leverancier, is inkoop de schakel naar buiten in de zin van de leverancier, en wordt de specificatie (indien van toepassing) aangepast aan de wensen of eisen van de klant. Hierbij is het van essentieel belang dat inkoop het product leverbaar maakt dat de klant verlangt. Zeker als voorzitter van een DMU dient de inkoper die kwaliteit te bewaken in samenspel met zijn technische evenknie in de DMU. Daarbij dient de inkoper "feeling" met de markt te houden inzake:
- concurrentie: wat koopt de concurrent in en waarom
- productinnovatie: nieuwe producten op de markt die hetzij technisch hetzij commercieel direct aantrekkelijk (er) zijn
- outsourcen van R&D / productie: soms is het, met name bij technisch complexere producten, zaak dat de inkoper de markt bekijkt voor technische specialisatie bij leveranciers inzake Research and Development of module / onderdelen bouw. De ketens die zo ontstaan (bijvoorbeeld ASML, Toolex) kunnen zeer belangrijk zijn voor bedrijven.

Ik hoop, binnen dit beperkte kader, enigszins met waarde op je vraag te hebben kunnen reageren. Zo niet, laat het dan even weten.

Vriendelijke groet,

Allert Goossens
Jan van den Akker
Zeer boeiend en open.
Kleine bemerking is dat ik bij "Samenvatting en advies" onder strategische inkoop de Dupont verwijzing te beperkt vind en dat deze te zeer leidt naar het traditionele inkopen: "inkoop onderhandelt er nog een paar procent af". Moeten we ook zeker blijven doen, maar onder strategisch zie ik liever voorbeelden van lange termijnpolitiek waarbij (vooral produktie-) managers uiteraard ook geinteresseerd zijn in continuiteit van de produktie onder alle omstandigheden.
G. Schmidt
Een heel aardig stuk, waar ik wel de kanttekening wil plaatsen, dat het leesbaar is voor de in dit stuk genoemde intimi. En waar het communicatie stuk al de mist in gaat.
Dat communicatie een onontbeerlijk stuk is van verandering (ik ga er bij deze inhoudt vanuit dat het om een veranderproces gaat)is het taalgebruikt (overdaad aan jargon)verwarrend voor de niet-inkopers.

Verandering begint met inzicht.
Misschien ook hier een idee om niet de kennis van vaktermen tentoon te spreiden maar taal te gebruiken die alle lagen in de organisatie begrijpt.

Nogmaals ik vindt het voor de professionele inkopers goed leesbaar, maar niets nieuws onder de zon.
Voor de niet-inkoper een ver van mijn bed show, zonder dat ik beweer dat er onwaarheden in staan.

R.L. Brons
Hier wordt de supply-chain daadwerkelijk gevolgd en wordt aan participanten om nuttige bijdrage gevraagd.
Fernando Hughes
Mijn comentaar zal t.z.t. verzonden worden.
Pim de Koning
Ik vind het artikel niet duidelijk voor niet-inkopers. Er wordt te veel jargon gebruikt en eigenlijk wordt er niets in gezegd. Wat is nou precies het antwoord op de vraag " Wanneer wordt decentrale inkoop effectief?". Wees voortaan wat duidelijker en zeg wat je bedoelt, zonder er omheen te draaien!
andré
Een leuk stuk om te lezen maar het geeft geen duidelijk antwoord op de vraag: wanneer wordt decentrale inkoop effectief? Ook vind ik dat het artikel te veel uitbreidt naar verschillende onderwerpen, ik zie het liever kort en bondig! Er wordt veel jargon gebruikt, soms ook op de verkeerde manier. Het is een goed artikel maar het slotwoord is geeft geen eindconclusie en geeft hiermee geen extra waarde aan het artikel.
Eric Landsman
Altijd een moeilijk onderwerp.
Het artikel dat hier te lezen is geeft te denken dat decentraal inkopen effectiever en eenvoudiger is. Ik werk in een organisatie met 1500 medewerkers en 8 locatie. We zijn bezig met het opzetten van een centrale inkoop om veerdeeldheid en de versnippering tegen te gaan. Beheersing en standarisatie zijn dus uitgangs punt voor centraal inkopen.

Ik zal het artikel nog een sgoed door lezen en mij conclusie trekken.

Het zet wel even aan het denken, maar voor iedere organisatie gelden weer andere belangen en uitgangs punten.

Vriendelijke groeten,

Eric landsman

Logistiek, inkoop en transport, W.Z.C. IJsselheem.

Meer over Beter inkopen