Succesvol kennis delen

Cover stories

inleiding

Steeds meer bedrijven beseffen dat de kwaliteit van de kennis van de professionals in hun organisatie de basis is voor succes. Om sneller te kunnen groeien is het effectief omgaan met deze kennis essentieel. Veel organisaties nemen serieuze stappen om vormen van kennismanagement in te voeren. Toch blijken de vele initiatieven nog niet de resultaten op te leveren die men ervan verwacht. Met name het delen van kennis tussen professionals verloopt moeizaam. Juist door het delen van kennis kan het rendement op kennis binnen de organisatie fors worden vergroot. Om dit te bereiken dient de organisatie de bij haar passende methode van overdracht te kiezen en bovendien het delen van kennis op de juiste wijze te stimuleren.

onvoldoende kennisdeling

Organisaties worden steeds kennisintensiever. Medewerkers leren steeds sneller en verhogen continu hun kennisniveau. Vaak blijft deze kennis echter opgesloten in het hoofd van de professional die de kennis heeft opgedaan. Dit terwijl de kennis voor andere professionals zeer belangrijk kan zijn. Om werkelijk hergebruik van deze kennis te kunnen bewerkstelligen, is kennisoverdracht vereist. Tussen professionals en tussen afdelingen. Toch blijkt het delen van kennis één van de minst geliefde bezigheden van medewerkers binnen organisaties.

kennisoverdracht: direct of indirect?

Om een effectieve kennisoverdracht te realiseren, zal een organisatie de best bij haar passende methode van kennisoverdracht dienen te kiezen. Er zijn twee methoden om kennis over te dragen: direct en indirect (figuur 1). Bij de directe methode vindt er rechtstreekse (face-to-face) communicatie plaats tussen twee of meer professionals. Bij de indirecte methode wordt gebruik gemaakt van een bepaald medium waarop de kennis wordt vastgelegd, bijvoorbeeld een intranet. Hoewel beide vormen van kennisoverdracht bijna altijd in bepaalde mate aanwezig zijn binnen een organisatie, is het van belang dat op één van beide methoden de nadruk wordt gelegd omdat ze beide een verschillende aanpak vereisen. Hierna worden beide methode beschreven. Daarna wordt aangegeven welke methode het beste bij welke organisaties past.

Figuur 1. Kennisoverdracht

directe kennisoverdracht: sturen op mensen

Elke dag spreken mensen met elkaar binnen organisaties. Zowel formeel als informeel. Dit face-to-face contact is de basis voor directe kennisoverdracht: de kennisdrager en de kennisvrager treden rechtstreeks met elkaar in contact. Het informele netwerk binnen organisaties is een krachtige bron van kennisoverdracht. Maar, naast deze informele communicatie, zal een organisatie ook de meer formele wijze van directe kennisoverdracht dienen te stimuleren.

Het voordeel van deze methode is dat kennis niet direct na het opdoen ervan teruggekoppeld hoeft te worden naar een systeem. De kennis dient pas overgedragen te worden op het moment dat de medewerker iemand vindt (push) of gevonden wordt door een collega (pull) die behoefte heeft aan zijn kennis. Bovendien hoeft de kennis niet geobjectiveerd te worden. Dit laatste is zeker geen gemakkelijke opgave en dient wel plaats te vinden bij indirecte overdracht. Essentieel bij deze methode is een goed beeld van de kennis van de professionals in de organisatie.

Dit gaat veel verder dan het vastleggen van bijvoorbeeld de cv.s. Het gaat juist om de competenties (competences) die de professionals bezitten en wat zij met de competenties kunnen. Een competentieprofiel gaat veel verder dan de gebruikelijke functieomschrijvingen. Voor het profiel bepaalt een organisatie een aantal kennisdimensies, zowel op het niveau van inhoudelijke kennis en vaardigheden als op klantniveau (over welke klanten heeft de medewerker kennis?).

Een gedetailleerd competentie-overzicht is de basis is voor het vinden van mensen met specifieke kennis binnen de organisatie. Hoe vaak ben je als professional niet op zoek naar een specifiek stuk kennis, maar heb je onvoldoende zicht op de kennis van je collegas, waardoor je de zoektocht snel opgeeft. Daarom is de beschikbaarheid van duidelijke competentieprofielen binnen de gehele organisatie - bijvoorbeeld via een intranet - is een vereiste om effectieve directe kennisoverdracht te facilitieren. Dit is relatief gemakkelijk te realiseren en biedt een perfecte basis voor het delen van kennis.

indirecte kennisoverdracht

Om indirecte kennisoverdracht mogelijk te maken moet kennis worden losgekoppeld expliciet worden gemaakt - van de professional die de kennis draagt en vervolgens opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt voor anderen. De kennis is zo ten alle tijde beschikbaar voor iedere professional die er behoefte aan heeft. Er bestaat verschil tussen het moment van beschikbaarstelling en het moment van ontvangst van kennis.

Door gebruik te maken van ICT is deze methode tegenwoordig steeds beter mogelijk. Kennissystemen en intranetten doen in hoog tempo hun intrede bij bedrijven. Een intranet is echter nog geen garantie voor succesvolle kennisoverdracht. Naast motivatie om kennis te willen delen is de wijze waarop kennis objectief wordt gemaakt een belangrijke factor in het slagen van kennisoverdracht. Kennis is pas optimaal overdraagbaar als de achtergrond waartegen de kennis kan worden toegepast bekend is. Kennis is immers meestal gebaseerd op jarenlange ervaring. Een bepaald referentiekader waarin de kennis het beste kan worden toegepast voorkomt dat kennis verkeerd wordt hergebruikt. Juist deze achtergrond ontbreekt nu nog vaak bij stukken kennis op systemen.

Het gebruik van best practices en bijvoorbeeld learning projects is aan te raden. Best practices zijn stukken kennis waarin wordt beschreven hoe bepaalde problemen, situaties en taken het beste aangepakt kunnen worden. Anders dan standaardvoorschriften, dienen best practices continu te worden geëvalueerd en aangepast. Elke best practice bestaat uit een duidelijke beschrijving van het probleem of proces en de methode(n) waarmee het probleem overwonnen kan worden. Naast de best practices is er ook inzicht vereist in methoden die juist niet gebruikt moeten worden (worst practices). Zo wordt voorkomen dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt.

Learning projects zijn bepaalde aangewezen projecten waarin op een geheel nieuwe manier een bepaalde situatie werd aangepakt. Ze zijn bij uitstek geschikt nieuwe wijzen van aanpak over te dragen binnen de organisatie. Juist dit is noodzakelijk omdat mensen vaak in vaste soms ineffectieve - werkmethoden vastzitten.

kies de methode die bij de organisatie past

Waarom richten organisaties als McKinsey en The Boston Consulting Group zich voornamelijk op directe kennisoverdracht, terwijl men bij bedrijven als Dell Computers zich de laatste jaren sterk richten op indirecte kennisoverdracht?

Dit heeft niet alleen te maken met de hoeveelheid mensen per vestigingen van deze bedrijven (bij de eerste groep relatief weinig, bij de tweede groep veel), maar tevens met de cultuur en het type producten en diensten van de organisatie.

Indien een organisatie met relatief kleine vestigingen werkt, is het veel gemakkelijker en verstandiger om directe kennisoverdracht te stimuleren. Dit is vaak effectiever dan indirecte overdracht. De grens qua aantal medewerkers per organisatie(-deel) blijkt in de praktijk rond de 150 personen te liggen. Daarboven wordt het moeilijker om de medewerkers binnen een bedrijf goed te blijven kennen, waardoor het actief delen van kennis afneemt. Immers, men weet niet goed meer welke kennis en vaardigheden bepaalde medewerkers bezitten en over welke klantkennis ze beschikken.

Ook het type cultuur en werkmethoden in de organisatie bepalen of een organisatie de nadruk moet leggen op indirecte dan wel directe kennisoverdracht. Indien er veel in wisselende teams wordt gewerkt en veel sociale intereactie binnen de organisatie plaatsvindt - zowel formeel als informeel - is directe kennisoverdracht aan te bevelen. Als er veel meer vanuit vaste posities wordt gewerkt in vaste patronen, zal de organisatie meer baat hebben bij een kennissysteem. Daar kunnen immers gemakkelijk vaste regels en standaardvoorschriften in opgenomen worden. Bovendien is het type kennis dat de basis vormt voor deze taken vaak zeer gemakkelijk overdraagbaar via een systeem.

Een laatste factor die invloed heeft op het kiezen voor indirecte dan wel directe kennisoverdracht zijn de type producten en diensten die de organisatie ontwikkelt en levert. Indien er continu nieuwe ideeën en concepten worden ontwikkeld, is het van groot belang nadruk te leggen op directe kennisoverdracht. Het type innovatieve kennis die voor dit type producten benodigd is, kan moeilijk expliciet worden gemaakt. Zelfs als men daarin slaagt, zullen slechts weinig medewerkers deze kennis later begrijpen als ze het van het kennissysteem halen. Vanuit commercieel oogpunt is het noodzakelijk tijdens de ontwikkeling al naar zoveel mogelijk mensen over te dragen. Dat voorkomt dat de kennis blijft opgesloten in de hoofden van de ontwikkelaars. Wordt er met name met standaardproducten gewerkt, waarvoor minder hoogwaardige kennis is vereist, dan verdient het de voorkeur om van een kennissysteem gebruik te maken. Zeker als de mogelijkheid van hergebruik van de kennis hoog is. Juist in dat geval is een indirecte kennisoverdracht nuttig en betaalt een kennissysteem zich al snel terug.

Het kiezen van de best bij de organisatie passende methode van kennisoverdracht is stap één. Stap twee is het op de juiste wijze stimuleren van het delen van kennis door medewerkers.

stimuleer het delen van kennis

Hoe stimuleer je het delen van kennis? Dit blijkt één van de belangrijkste vragen bij het realiseren van effectief kennismanagement. Bedrijven die kennissystemen hebben geimplementeerd zien dat de systemen niet actief worden gevuld met kennis en dat er bovendien geen gebruik wordt gemaakt van de kennis die al aanwezig is. Hierna volgen een aantal tips die het delen van kennis door medewekers stimuleren. Ze gelden zowel voor directe als indirecte kennisoverdracht.

  • Beloon niet de hoeveelheid kennis die een professional terugkoppelt, maar stel het gebruik van die teruggekoppelde kennis door andere professionals als maatstaf. Dit zorgt ervoor dat er geen onbruikbare kennis of informatie wordt teruggekoppeld. Hergebruik door anderen van de teruggekoppelde kennis is een goede indicatie van de kwaliteit en bruikbaarheid van de kennis
  • Beloon de waarde die gecreëerd wordt met kennis die een professional heeft ontvangen, en niet zozeer de activiteit van het vragen naar kennis zelf. Uiteindelijk gaat het erom wat er met de kennis wordt gedaan.
  • Maak toekomstige inzetten op projecten afhankelijk te maken van het competentieprofiel van een professional. Hij of zij zal dan gemotiveerd zijn om het profiel bij te werken. Is dit niet het geval, dan kan het gevolg zijn dat hij of zij leuke inzetten misloopt of werk krijgt dat niet in de lijn van de verwachtingen ligt.
  • Beoordeel niet statisch (hoeveel kennis heeft een professional) maar dynamisch (hoe komt de medewerker aan kennis, wat wordt er vervolgens met de kennis gedaan) en benadruk daarbij de mogelijkheden die de professional voor zichzelf heeft gecreëerd en de mogelijkheden die hij of zij voor de organisatie heeft gecreëerd
  • Stel tijd beschikbaar voor de activiteiten die kennismanagement vereist. Erken dat kennismanagement tijd kost en gun de professional die tijd.

Deze punten helpen bij het realiseren van een kennisdelende organisatie. Een organisatie waar kennis gedragen wordt als concurrentiefactor en waar professionals zich actief inzetten om deze concurrentiefactor te versterken.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

M.A.J. van der Made
Deze (bijzonder interessante) publicatie kan niet worden geprint. Uw site geeft daarbij een foutmelding. Kan of deze fout worden hersteld in de site of het artikel mij worden gemaild.

Met dank voor uw reactie,

Marc van der Made
Anita de Wit
Het vraagstuk hoe kennis over te dragen, direct of indirect, is een uiterst belangrijke binnen KM. Artikel geeft hiervoor duidelijke criteria. Verder praktische aandachtpunten ter stimulering kennisoverdracht.
Willem Mastenbroek
Beste Marc
Bij navraag bleek dit geen problemen te geven. Aanbeveling verdient in dit verband de internet explorer5.5. Althans volgens sommigen, zelf gebruik ik Netscape 4.5 . Op http://www.hp.com/pressrel/jun99/14jun99f.htm is de hp print suite te vinden. Daarmee gaat het printen altijd beter. Succes
Alex van Groningen
Wij zijn op zoek naar financiele thema's die controllers momenteel bezighouden. I.v.m. het maken van nieuwe cursussen.
Ton Bil
Over het printen van web-teksten
Ton Bil
Over het printen van web-teksten: dat kan door een tekst te selecteren, vervolgens Ctrl C en in uw tekstverwerker het plaatsen met Ctrl V. Het is dan een tekstbestand geworden, dat u verder kunt gebruiken.
Sander Frinks
Goedendag heer Bertrams,

Een zeer interessant artikel over kennisoverdracht.

Ik ben op dit moment bezig aan een afstudeeropdracht, samen met een studiegenoot, over het inzichtelijk maken van aanwezige kennis van medewerkers van een accountancy en management-adviesbureau. Hierbij komen de in het bovenstaande genoemde aspecten ook aan bod. Wij zijn echter in eerste instantie op zoek naar een (software) systeem om de aanwezige kennis inzichtelijk te maken voor de gehele organisatie. Een kennisindexeringsmodel.

Wellicht dat u voor mij meer informatie beschikbaar hebt of dat uw bedrijf waarvoor u werkzaam bent ons verder kan helpen. Graag verneem ik uw reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

Sander Frinks
peter morsink
Interessant artikel, sluit zeer goed aan bij huidige problematiek rondom project informatie voorziening en kennis delen in onze organisatie
Peter De Reijke
Geachte heer Bertrams,

Uw boek De Kennisdelende Organisatie heb ik al een tijd geleden gelezen; het onderhavige artikel herken ik als een samenvatting daarvan. Ik kan me goed vinden in de door u voorgestane benadering van kennismanagement. De reden dat ik langs deze weg reageer is hierin gelegen, dat ik mij de laatste tijd ook zelf genoodzaakt heb gezien om te gaan schrijven over kennismanagement. In het dagelijks leven ben ik (sinds 27 jaar) hogeschooldocent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), met name de faculteiten HEAO en HTS, voor organisatiekunde & personeelsmanagement. Daarnaast ben ik freelance organisatieadviseur. Mijn leidinggevende vindt het (m.i. terecht) noodzakelijk dat kennismanagement ook een thema wordt in het milieu van het HBO; ik kan met haar bevestigen dat dit niet zo maar luxe is of een hype, maar voor een hogeschool een zaak van levensbelang. De stand van zaken mbt kennisdeling is in deze omgeving naar mijn ervaring deplorabel. De opdracht aan mij was nu in de eerste plaats, om het bestaan & de ernst van dit probleem voor collega's, managers en docenten, aannemelijk te maken. Vervolgens was het mijn taak, niet zozeer zelf allerlei oplossingsmaatregelen & verbeteringsstrategieën te gaan aandragen, als wel gevorderde studenten handreikingen te doen om op dit gebied tot onderzoek & advisering te komen. Onlangs voltooide ik een tekst waarin ik aan beide (nauw gerelateerde) opdrachten recht trachtte te doen. In een afzonderlijke mail met bijlage doe ik u die tekst bijgaand toekomen. Ik zou u willen verzoeken het verhaal bij gelegenheid eens door te lezen. Het zal u dan ongetwijfeld snel duidelijk worden in welke mate ik schatplichtig ben aan de door u (en door uw collega-auteur Mathieu Weggeman) aangereikte inzichten. Ik zou een reactie uwerzijds dan ook op hoge prijs stellen. Een en ander heeft uiteraard geen haast. Overigens is een team studenten aan genoemde faculteiten inmiddels onder mijn begeleiding met het bedoelde onderzoek begonnen.

Reeds bij voorbaat dankend,

Met vriendelijke groet,

Peter De Reijke
Onno Wierbos
Reactie op de opmerking van Peter de Reijke.

Als student op een van de faculteiten waar u docent bent, weet ik wat er zoal gaande is op het gebied van Intranet en Kennis Management. Wat mij opvalt is dat de faculteiten erg weinig samen werken. De faculteit Techniek inventariseert momenteel de mogelijkheden voor een eigen Intranet. U heeft een kennis gerichte projectgroep. Wanneer reeds samengewerkt wordt binnen deze twee projecten, beschouw deze reactie dan als niet geplaatst. Echter, gezien de vele projecten die op iedere faculteit parallel uitgevoerd worden (betaal systeem, cijfer administratie, cijfer publicatie...), ben ik bang dat dit ook nu weer gebeurt.

Het zou naar mijn inzien pas echt kennis management zijn, wanneer deze twee projecten gecombineerd worden. Wat is een idealere combinatie tussen hoogstaande technologie (Faculteit Techniek) en hoogstaand kennis management (Faculteit Economie)?
van Boetzelaer
Ik begrijp dat directe communicatie zinvol is voor kleinere, dynamischere organisaties, daar waar indirecte communicatie zinvol is voor grotere, statische organisaties. Wat zou het advies zijn voor een klein dynamisch, en zeer decentaal bedrijf? Wat betreft het bepalen van de bron van de kennis en het doel van de kunde i.p.v. de kunde en kennis zelf, vind ik zeer sterk bedacht!!
Alim OZdemir
Geachet heer/mevrouw,

Met plezier heb ik bovengenoemd informatie over kennismanagemant gelezen en gebruikt.
Ik dank u van harte dat u zulk een waardevol informatie voor de mensen beschikbaar stelt.
In de hoop vaker van uw diensten gebruik te mogen maken, bij voorbaat dank!

Alim Ozdemir
Sociaal Cultureel WerkerArjan Kampfraath
Uit recent onderzoek blijkt het volgende:
1. In 90% van de gevallen dat een medewerker een vraag heeft, is een collega de gebruikte bron voor het antwoord, in 10% het bestaande kennismanagement-systeem (IBM Institute for Knowledge Management).
2. Slechts 20% van de kennis in organisaties wordt werkelijk gebruikt (The Delphi Group).
3. Slechts een klein deel van kennis zit in gedeelde documenten; het overgrote deel bevindt zich in e-mail, voice-mail, aantekeningen en ‘in hoofden’ van medewerkers, partners, klanten en leveranciers (IDC).
4. Kenniswerkers besteden tenminste 50% van hun tijd aan het zoeken naar informatie (IDC).

Vanuit deze uitgangspunten heeft Kuena een KM-oplossing ontwikkeld waardoor kennis delen en uitwisselen wordt:
- geïnstrumenteerd en geïnstitutionaliseerd
- laagdrempelig en makkelijk in gebruik
- gestructureerd
- gearchiveerd (voor hergebruik)
- belangrijk gemaakt (vooral ook als ‘signaal’ van het management)
- meetbaar
- versneld.
R.Boxman
In het laatste jaar van mijn opleiding P&A heb ik KM gedoceerd gekregen van J.Lok voor u waarschijnlijk bekend. Aan de hand van uw boek en zijn actuele en proffessionele manier van doceren is het onderwerp zeker gaan leven. Ik denk dat ik hierbij voor meer collega-studenten spreek.
Wanneer komt deel twee? (suggestie met name een uitwerking van de diffusie en exploitatie fase)

Vriendelijke groet
Reinout Boxman
Sander Frinks
Het artikel gelezen hebbende, besef ik dat de scriptie van mij en mijn afstudeerpartner waarin wij in augustus vorig jaar een kennisindexeringsmodel hebben voorgesteld, overeenkomt met wat Jeroen Bertrams uiteenzet in bovenstaande artikel.

Nu hebben wij zijn boek "De kennisdelende organsiatie" ook gebruikt in ons onderzoek, dus enige herkenbaarheid zal niet vreemd zijn.

Wat ik graag zou willen benadrukken is dat de twee genoemde kennisoverdrachtsystemen de enige mogelijke zijn, naar mijn mening. Als je het menselijk brein als een 'black-box' ziet, kan je stellen dat er een bepaalde input is van informatie, dat in het menselijk brein wordt omgezet, of aangepast aan, in bepaalde output -kennsi- dat overgedragen kan worden of juist niet. Het verwerken van de output kant is erg belangrijk om de juiste info op de juiste plaats te krijgen en te houden, of te ververzen. Dit kan dus mondeling , directe overdracht, of indirect, dat je het vastlegt, in een soort van bibliotheekfunctie. Dit kan snel vollopen en het is de vrag welke kennis op een bepaald moment nog relevant is. De info is wel voor iedereen beschikbaar, dit in tegenstelling tot de directe overdracht, waarbij de info/kennisoverdracht eerst goed geregeld moet zijn, kortom dat de mensen inzien dat kennis overdragen noodzakelijk is voor een optimaal resultaat.

Ik hoop dat mijn bijdrage van nut kan zijn voor een ieder.
Annemarie Pasmooij
Geachte heer Bertrams,

Met veel plezier heb ik uw artikel gelezen. Vooral het gedeelte waarin u suggesties doet om het delen van kennis te stimuleren spreekt mij aan.

Ik studeer aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Momenteel ben ik bezig met een afstudeeropdracht op het gebied van kennismanagement bij een multinational. Hierin behandel ik de vraag hoe dit bedrijf professionals beter in staat kan stellen om kennis te delen. Ik ga voornamelijk in op technologische, structurele en personele factoren. In mijn onderzoek wil ik een vertaalslag maken van onder andere uw theorieën naar de praktijk.

Ik zou het erg op prijs stellen om op korte termijn met u van gedachten te wisselen over dit onderwerp, waarbij ik mijn eigen ideeën kan toetsen en diverse mogelijkheden voor de betreffende multinational op het het gebied van kennis management met u kan bespreken.
Ik zou daarom graag contact met u opnemen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij te vertellen waar ik u kan bereiken? Vast hartelijke dankt hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Pasmooij
E-mail: apasmooij@feweb.vu.nl
Fritz Witt
Dit artikel verheldert de processen met betrekking tot kennisdeling bij diverse soorten organisaties en werkzaamheden uitstekend.
C. vd. berge
in uw, overigens zeer boeinde artikel, zegt u terecht:
"Een bepaald referentiekader waarin de kennis het beste kan worden toegepast voorkomt dat kennis verkeerd wordt hergebruikt."

Is het nu zo dat een combinatie van directe en indirecte kennisoverdracht ertoe bijdraagt dat de kennis altijd beschikbaar is en binnen het juiste referentiekader?

henk vosseberg
Ik heb het artikel met belangstelling gelezen. Omdat ik onlangs zelf onderzoek heb gedaan naar het delen van adviezen in en tussen organisaties zou ik de volgende aanbevelingen willen toevoegen:

- Om (impliciete) kennisdeling in te kunnen voeren is het een voorwaarde dat de leider/manager het traject van kennis delen ondersteunt en vervolgens als coach in het traject optreedt.
- het korte-termijnbeleid van de organisatie dient herijkt te worden, zodat kennis delen beleidsmatig wordt vastgesteld.
- benoem de bevorderende en belemmerende factoren, projecteer deze op de eigen organisatie en communiceer hier intern over.
- beoordeel de structuur van de organisatie kritisch. Om te komen tot kennisdeling is het van belang dat de elkaar (commercieel) on dersteunende segmenten bij elkaar gehuisvest zijn.
- evalueer regelmatig de voorgang en de toegevoegde waarde van kennisdeling in de organisatie.

Mijn ervaring is, dat interne (impliciete) kennisdeling onvoldoende wordt toegepast. Organisaties dienen structureel meer aandacht te schenken aan het bieden van tijd en ruimte om kennis te delen.
Kennisdelen zal leiden tot concurrentievoordeel.

vr.gr.
Henk Vosseberg
E-mail: henkvosseberg@hetnet.nlJeroen
Helaas.............. zoals ik hierboven noem is kennis ook een stuk macht en in een slechte economie geef je in de individuele bedrijfwereld ( Hart voor de zaak is er niet meer bij tegenwoordig) je je macht toch niet weg?

Tuurlijk is het zo, dat het zou moeten en hier een theorie over schrijven is dan ook logisch. Alleen de praktijk is anders....... Mensen knokken voor hun eigen plek, en dus de opgedane kennis blijft bij degene die het nodig heeft om zijn kop boven water te houden. Naar mijn mening heeft een bedrijf solidariteit nodig en moeten we op de een of andere manier weer terug naar het hart voor de zaak denken.

Nu ben ik 28 en heb gezien dat mensen in de jaren 30 waaronder mijn opa ons land hebben opgebouwd. vrijetijd en burn-out hadden ze nooit van gehoord.... Het indivudualisme maakt een bedrijf kapot........ niet het gebrek aan kennis!!!!
Noemmijmaarjan
Hoewel misschien gedateerd een uitstekend artikel als introductie in KM.
Luc de Ruijter
Geachte heer Bertrams
Ik blijf mij verbazen over het principe dat je kennis kunt delen met ICT. ICT kan slechts omgaan met informatie (of je dat nou data noemt of content doet er niet zo toe). De vraag bovenaan het artikel "Succesvol kennis delen. Face-to-face of via een systeem?' is dan ook niet zo'n gelukkig gekozen vraag. Misschien was die vraag tien jaar geleden relevant (toen ik uw boek las), maar we zijn alweer tien jaar verder in kennisontwikkeling.
Jos Bokma
Lid sinds 2022
Mooi artikel. Ik maak risicoanalyses voor bedrijven. Mag ik dit artikel gebruiken voor mijn Hoofdstuk Organisatie & Leiderschap. Hoor graag van u

Meer over Kennismanagement