TopTeam Logistiek: de 'human capital' agenda is urgent

Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. De komende jaren dient de internationale toppositie van de sector echter verstevigd worden. Hiervoor heeft het TopTeam Logistiek zes innovatieroadmaps ontwikkeld die aan deze ambitie een impuls gaan geven. Een sleutelfactor voor het realiseren van deze ambities is human capital.

De zes innovatieroadmaps zijn:
1. NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform)
2. Synchromodaliteit
3. Douane
4. Cross Chain Control Centers
5. Service Logistiek
6. Supply Chain Finance.

 

Human Capital agenda

In de afgelopen maanden heeft de Topsector Logistiek een Human Capital Agenda opgesteld.

Hier liggen drie grote uitdagingen:

  1. Voldoende human capital: het tekort aan voldoende logistieke professionals dreigt op te lopen op alle niveaus. Het advies rapport van de topsector logistiek “Partituur naar de Top” beveelt daarom 50% meer uitstroom vanuit het (logistieke) onderwijsveld aan.
  2. Uitbouwen van een sterke kennisinfrastructuur via de Kennis Distributie Centra. De wisselwerking tussen onderwijs (op alle niveaus) en het bedrijfsleven resulteert in excellente kwaliteit van het logistieke onderwijs en valorisatie van de innovatielijnen uit het adviesrapport van het Topteam.
  3. Het bedrijfsleven zelf zal steeds meer oog moeten hebben voor sociale innovaties om te blijven Boeien, binden en behouden en de concurrentie om schaars talent met andere sectoren aan te gaan. Acties voor een betere beeldvorming blijven onverminderd noodzakelijk.

De uitdagingen worden aangegaan door het werken aan drie belangrijke thema’s: excelleren met voldoende kwalitatief hoogstaand human capital, regionaliseren door innovatie, kennis en human capital van de regio verder uit te bouwen en te versterken en het stapelen van kennis zodat er een continu proces plaatsvindt van leren en er wordt voortgebouwd op bestaande kennis.

Behoefte aan human capital in de topsector Logistiek 

De Topsector Logistiek heeft de komende jaren behoefte aan meer human capital. Uit onderzoek blijkt dat het huidige logistieke personeel naar verhouding sterk is vergrijsd. Zo’n 45 procent is 45 jaar of ouder, waarvan 28 procent in de leeftijdsklasse 45-55 jaar en 17 procent in de klasse 55-65 jaar valt. De sector is sterk vergrijsd en zal de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd worden met een vervangingsvraag.

Daarnaast heeft de sector ook grote ambities die een uitbreidingsvraag zullen creëren. De huidige trend in instroom in de sector biedt op dit moment niet voldoende zekerheid om deze toekomstige vraag te kunnen beantwoorden. Hier moet dus actie op ondernomen worden.

Versterken van de kennisinfrastructuur

De afgelopen jaren heeft de sector niet stilgezeten. Naast de Stichting Nederland is Logistiek (beeldvorming) en het zogenaamde Kennisakkoord HBO worden verschillende succesvolle initiatieven ontwikkeld die naar verwachting een grote bijdrage leveren aan een sterke kennisinfrastructuur binnen de logistiek. Een kennisinfrastructuur van onderwijs en bedrijfsleven, die een belangrijke kwaliteitsimpuls geeft aan het onderwijs en human capital. Deze infrastructuur komt fysiek tot uiting in de opzet van zes regionale Kennis Distributie Centra. Een Kennis Distributie Centrum is een regionaal samenwerkingsverband voor kennis en innovatie, gecoördineerd door de hogeschool in de regio, in het bijzonder het logistieke hbo-lectoraat. Deze Centra zorgen voor een continue wisselwerking tussen werkveld en onderwijs (mbo, hbo en wo). Hierbij wordt recent ontwikkelde kennis (vooral door tussenkomst van het Topinstituut Dinalog) gedeeld met en toegepast door het bedrijfsleven (MKB) in de regio. Aan de andere kant helpt het Kennis Distributie Centrum het bedrijfsleven met het formuleren van onderzoeksvragen voor toegepaste onderzoeksprojecten.

 

De actieagenda Human Capital Logistiek 

 

Thema 1:Excelleren

1. Excellent en state of the art onderwijs

2. Meer kwalitatief hoogstaande werknemers

3. Betere benutting en behoud van logistieke professionals

 

Thema 2: Regionaliseren

4. Regionale kennisdistributie centra

5. Regionaal thematiseren en specialiseren

6. Regionaal concentreren van opleidingsaanbod

 

Thema 3: Stapelen van kennis

7. Kennis verspreiden en stapelen

8. Kennis over de sector

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Erik Volkers
In de versie 2012 van het Logistics Labour Survey, dat Tempo-Team jaarlijks uitbrengt, wordt nader ingegaan op (verwachte) krapte op de arbeidsmarkt.

Voor een goed beeld van de huidige stand van zaken is het belangrijk dat directieleden, HR professionals en managers in de (productie-) logistiek hun kennis en ervaringen delen. Dit kan door de vragenlijst in te vullen die nu online staat.

U ontvangt dan gratis de resultaten van de LLS 2012, zowel in de vorm van een handig boekje als in Pdf-format. Bovendien verloten we een Ipad2 als u vóór 20 februari de vragenlijst invult..

Om de vragenlijst in te vullen gaat u naar: http://bit.ly/yW51WM

Het LLS van 2011 kunt u gratis downloaden op:
http://www.tempo-team.nl/uitzenden/downloads/lls_2011_totaal-clickable.pdf

Met bij voorbaat dank voor uw deelname!
Rene
je hebt gelijk, klein retnefoukje: scherp!@Barbara, Rob natuurlijk is valorisatie van technologie belangrijk, en dat kan inderdaad voor een deel worden opgepakt door de industrie. Vaak is een technologie echter nog niet zodanig klaargestoomd' voor direct gebruik, en zit er nog een gat tussen gebruik van technologie in een onderzoeksomgeving, en commercieble toepassing. Bedrijven krijgen met het voorgestelde beleid weliswaar meer mogelijkheden krijgen om een technologie verder te ontwikkelen, maar zullen dat uiteindelijk toch alleen maar doen als er binnen afzienbare tijd winst uit te halen valt. Blijft staan dat die ontwikkelingen gevoed moeten worden door fundamenteel onderzoek.