Contractmanagement

Inleiding

Het vastleggen van afspraken tussen partijen in een contract wordt gezien als een normale zaak. Ondanks dat het ervaren wordt als een langdurig en soms frustrerend traject.

Echter, wat niet als een normale zaak wordt gezien is het beheren van contracten (zie figuur 1). Dit artikel laat u zien dat deze perceptie niet juist is. Bovendien biedt de huidige informatietechnologie steeds meer mogelijkheden om het contractmanagement te vergemakkelijken.

figuur 1

Wat is er aan de hand?

Door toenemende management aandacht voor goed georganiseerde sourcingfuncties krijgt ook contractmanagement meer en meer management aandacht. Immers, afspraken met leveranciers worden vastgelegd in contracten.

Contractmanagement is naast het afsluiten van contracten ook het beheer van de contracten. Het beheer wordt vaak vergeten of wordt onvoldoende ingevuld.

Om een eerste gevoel voor de problematiek te krijgen kunnen de volgende vragen worden gesteld:

  1. Waar liggen de contracten?
  2. Wie beheert die contracten?
  3. Hoe toegankelijk zijn de contracten?

Tijdens het doorlichten van Sourcingprocessen blijkt het beheer van contracten te wensen over te laten. Dat blijkt onder meer uit het moeilijk kunnen vinden van de contracten, slecht onderhouden contracten en verschillende contracten met dezelfde leverancier.

Contracten komen dan pas boven tafel ingeval van geschillen of bij overnames en fusies (het zgn. due dilegence onderzoek).

Contracten zijn levende documenten. Dat betekent dat er mutaties plaatsvinden in het contract. Het muteren van contracten vraagt om het structureren van het beheer van de contracten.

Aan de hand van een drietal business cases wordt duidelijk gemaakt dat contractmanagement een activiteit is die veel mensen bezighoud in organisaties. Daarnaast illustreren de cases dat contractmanagement niet alleen een verantwoordelijkheid is van juristen. Contractmanagement is een multidisciplinaire organisatiefunctie.

Business case: contractverlenging en opzegtermijn

Weet u van uw contracten het moment van verlenging en voor hoe lang die verlenging is? Nee, dan bent u in goed gezelschap van de meeste organisaties. Is het dan zo belangrijk om het te weten? Als u een contract wilt opzeggen en dan blijkt dat het contract net stilzwijgend met een jaar is verlengd is dat een onaangename ervaring. Maar ook een Financieel Directeur kan geïnteresseerd zijn in de opzegtermijnen en contractverlengingen. Dit vanuit Treasury perspectief. Hij is dan geïnteresseerd in de omvang van het werkkapitaal dat zogenaamd vastligt in contracten. Een opzegtermijn van bijvoorbeeld drie maanden betekent dat een gedeelte van het werkkapitaal voor drie maanden vastligt.

Business case: staffelkortingen

Weet u wanneer er voor uw organisatie een hogere staffelkorting geldt op basis van de door geplaatste bestellingen? Nee, dan bent u in goed gezelschap van de meeste organisaties .

Business case: ICT

Een organisatie heeft haar ICT onderhoudscontracten doorgelicht. Conclusie: meer dan 50% van de apparatuur die in de database van de leverancier stonden waren niet meer te vinden. De leverancier stuurde natuurlijk wel iedere maand de factuur vanuit zijn database.

Wat zijn de gevolgen?

Praktijkonderzoek laat zien dat meer dan 80% van de organisaties hun contractenbestand niet op orde hebben.

De consequenties van gebrekkig contract beheer zijn onder meer onjuiste informatie, verouderde informatie en het laten liggen van financieel voordelen.

Wat kunnen organisaties doen?

Organisaties laten veel (financiële) voordelen liggen door onvoldoende hun contractmanagement te structureren.

figuur 2

Organisaties kunnen de volgende werkwijze hanteren bij de structurering (zie figuur 2). Het inventariseren van de bestaande contracten. Daar de meeste organisaties hun Sourcingprocessen onvoldoende hebben ingericht is het zoeken naar de contracten geen sinecure. Vervolgens kunnen de contracten worden gemuteerd met de laatste stand van zaken. De nieuwe contracten kunnen nu worden vastgelegd in een database. De vastlegging dient op een manier te gebeuren dat de toegang tot de contractinformatie en het kunnen uitvoeren van mutaties gemakkelijk kan plaatsvinden. Als laatste activiteit is het zaak het beheer rond de contracten te structureren. Het gebruik van de mogelijkheden van informatietechnologie is een belangrijke ondersteuning voor de structurering.

Informatietechnologie

Veel tijd en aandacht wordt besteed aan de operationele en tactisch zaken van contracten. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit controlerende en administratieve taken. Deze taken zijn essentieel voor het beheren van de contracten. De behoefte bestaat om deze activiteiten niet meer zelf te hoeven en buiten de deur te laten uitvoeren.

Het gebruik van informatietechnologie, zoals internet-achtige applicaties, geeft organisaties de mogelijkheid het contractbeheer uit te besteden aan een derde partij (serviceverlener).

De voordelen van het uitbesteden van het beheer van uw contracten zijn:

  1. Aandacht focussen op de eigen business;
  2. Efficiënte en effectieve contractmanagement processen;
  3. Accurate management informatie;
  4. Scherp financieel beleid te definiëren;
  5. Ontlasting van ogenschijnlijke vervelende activiteiten van medewerkers;

Organisaties, die het contractenbeheer hebben uitbesteed, kunnen via hun intranet en internet een beveiligde toegang krijgen tot de serviceverlener, die hun contracten beheert. De serviceverlener zal organisaties informeren over de belangrijkste zaken rond de contracten. Bijvoorbeeld het wel of niet verlengen van contracten of het naderen van een opzegtermijn, etc.

Door het uitbesteden van het contractbeheer hebben organisaties alle informatie tot hun beschikking om de juiste beslissingen te nemen maar hoeven geen tijd meer te besteden aan het beheer van de contracten.

Conclusies

Organisaties sluiten contracten af om de gemaakte afspraken vast te leggen. Het beheer laat sterk te wensen over. De voordelen van een goed beheer liggen voor het oprapen.

Door de informatietechnologie is het nu mogelijk om het contractbeheer uit te besteden aan een service verlener. Organisaties hebben de benodigde informatie tot hun beschikking zonder dat zij zorgen hoeven te maken over de operationele aansturing daarvan.

Stelling

"De meeste bedrijven hebben geen benul wat ze afspreken met hun leveranciers, laat staan dat ze de performance van de leveranciers kunnen meten en aansturen."

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

A.M.A. Goossens
Geachte heren auteurs,

In essentie ben ik het eens met uw verhaal, echter in de aanhef ontwaar ik een m.i. onjuiste stelling. Het is helaas niet waar dat het vastleggen van afspraken in contractuele vorm een algemeen aanvaarde standaard is in het bedrijfsleven. Ik ben zelf veelal betrokken bij het schrijven en onderhouden van contracten, in de meeste gevallen inzake transactie of doorlopende afnames tegen bedragen met meer dan zes nullen. Het zal u verbazen hoeveel bedrijven (o.a. klanten van mijzelf) dit soort transactie normaliter half of zelfs niet schriftelijk vastleggen.

Uw stelling dat extern beheren van contracten via internet opties een mooie oplossing is voor de beheerproblematiek vind ik vooruitstrevend. Ik geloof stellig in de toekomst van dat procedee, echter voor het leeuwendeel van ondernemend Nederland is dit (nog) ver van hun bed.

Ten overvloede, ik ben het eens met de uitlichting van het beheervraagstuk van contracten. Ik vind overigens dat u daarbij wel dunnetjes de materie en problematiek behandelde. Het heeft er enige schijn van dat de publicatie "naar eigen portefeuille" is geschreven. Persoonlijk had ik het onderwerp in een iets breder kader getrokken door bijvoorbeeld de (specialistisch)personeel problematiek (opleiding, schaarste), strategische waarde en contract formulering (standaardwaarden / standaardopmaak) ook aan te halen als integraal onderdeel van deze boodschap.

Laat ik tenslotte mijn waardering uitspreken voor het te berde brengen van dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

A.M.A. Goossens
J.M. Villasenor Redondo-Gagest
Geachte auteurs,

Goed leesbaar artikel over een onderbelicht onderwerp. Helaas ben ik het wel eens met de reactie van de heer Goossens. Het artikel blijft een beetje aan de oppervlakte en lijkt "naar eigen portefeuille" geschreven te zijn. Uitdieping van diverse oplossingsrichtingen zou het artikel ten goede komen. Uitbesteding lijkt een goede oplossing, maar moet uiteindelijk een weloverwogen keuze zijn. Geen noodoplossing.
Patrick Van Looveren
Vanaf eind oktober is in België en Nederland een nieuw contractenbeheerpakket op de markt onder de naam AlertA. Alle gegevens over het unieke softwareprodukt zijn terug te vinden op www.alerta.be of www.alerta.nl.

AlertA Contractenbeheer is vooral:
Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, overzichtelijk, veilig, heeft diverse rapportages, scanmogelijkheden zijn beveiligd, verschillende autorisatieniveaus. E-mail reminders houden u op de hoogte van alle acties uit te voeren m.b.t. contracten.

Lees meer op de website of download nu voor een gratis trial versie.
Rob Postma
Lid sinds 2019
Ik las als eerste de stelling (staat als laatste) waarbij mij direct opvalt dat contract management ogenschijnlijk een directe relatie heeft met leveranciers. Dat is zeker waar. Het is echter een veel te beperkete kijk op contract management. Ik heb er een artikel over geschreven. Het gaat over de stakeholders. Het artikel kunt je terug vinden door de ondrstaande link te volgen. Het eBook is te downloaden via de link daar weer onder.

Artikel: http://www.mochadocs.com/nl/ebooks/wie-zijn-de-contract-management-stakeholders
eBook: http://www.mochadocs.com/nl/knowledge/wie-zijn-de-stakeholders-binnen-contract-management

Niet gelezen is een gemiste kans. Het geeft je gratis een verfrissende kijk op Contract Management. Ik beloof je dat het een mooie aanvulling is op je contract management denkproces.

Gr. Rob

Meer over Business case