Voorwaarden voor het gebruik van de content van ManagementSite

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik dat u van ManagementSite maakt.
  2. De redactie van ManagementSite heeft de grootst mogelijke zorg in acht genomen bij het selecteren en redigeren van de artikelen op het platform. ManagementSite kan echter niet instaan voor de juistheid van de artikelen en accepteert geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Gebruikers die vertrouwen op de juistheid van de artikelen doen dat geheel op eigen risico en verantwoording.
  3. De redactie van ManagementSite is het niet noodzakelijkerwijs eens met de meningen die verkondigd worden in de artikelen, columns of reacties (“Content”) op het platform. De artikelen worden door de redactie beoordeeld op basis van de Info voor auteurs. De reacties van lezers en de columns worden alleen gescreend op enkele ‘omgangsvormen’ zoals vermeld in de Code of conduct.
  4. Wanneer u een reactie plaatst op het platform, garandeert u dat deze reactie niet i) discriminerend is, ii) oproept tot geweld, iii) verband houdt met pornografisch materiaal, iv) in strijd is met de goede zeden of goede smaak, v) inbreuk maakt op de rechten van ManagementSite en/of derden, vi) de belangen en goede naam van ManagementSite kunnen schaden, vii) in strijd is met deze voorwaarden, de abonneevoorwaarden of geldende wet- of regelgeving of viii) op enige wijze onrechtmatig is. U vrijwaart ManagementSite voor aanspraken van derden in verband met voornoemd gebruik van het platform. ManagementSite mag een reactie (gedeeltelijk) verwijderen als dit naar haar oordeel noodzakelijk is.
  5. De redactie van Managementsite BV heeft de Content op het platform gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen, maar staat er niet voor in dat Content die gedownload wordt geen virussen bevat en accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct en/of indirect) dienaangaande.
  6. ManagementSite verleent hierbij haar toestemming voor het doorsturen van Content naar relaties en bekenden. Gebruik van ManagementSite voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan wanneer ManagementSite daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Toestemming voor publicatie op internetsites waar ManagementSite geen overeenkomst mee heeft, zal slechts bij uitzondering verleend worden.
  7. Het linken naar het platform van ManagementSite is toegestaan, voor zover dit linken gebeurt in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
  8. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ManagementSite, waaronder de intellectuele eigendomsrechten op het platform, en de via het platform toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, statistieken, look-and-feel, video-, audio-, of fotomateriaal en broncodes, met uitzondering van de door gebruikers gepubliceerde bijdragen, berusten bij ManagementSite en/of haar licentiegevers.
  9. ManagementSite verleent u een beperkte licentie voor de toegang tot en het gebruik van het platform, alleen voor persoonlijke doeleinden. Het overnemen van (onderdelen van) Content in andere media, waaronder nieuwsmedia, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ManagementSite.
  10. U behoudt de intellectuele eigendomsrechten (waar van toepassing) met betrekking tot de door u gepubliceerde Content en verstrekt ManagementSite een onbeperkte licentie voor het gebruik van uw Content in verband met de diensten van ManagementSite.