Ruim baan voor Talent, maar wat is hun Profiel?

Het nieuwe zéér uitgebreide rapport van de commissie Korthals is interessant. Zo kennen we nu het voorstel voor de collegegelden maar we weten nu ook wat het profiel is van het toekomstige Talent dat in uw organisaties gaat werken! & Vooral dat laatste vind ik interessant aan het rapport 'Ruim Baan voor Talent'.

Het heeft Korthals c.s. de nodige moeite gekost, dit onderzoek, maar het resultaat mag er dan ook zijn: een zéér dik rapport met een schat aan informatie. Zo is er nu ook duidelijkheid over de studentenkenmerken van de verschillende opleidingen (& weet u nu of u zich bij uw Werving & Selectie dient te richten op mannen of juist op vrouwen), ook weten we nu met welke motieven studenten deelnemen aan bepaalde opleidingen.

Wat ik zei: interessant, dit rapport.

'De commissie, onder voorzitterschap van Benk Korthals, heeft voorstellen die universiteiten en hogescholen hebben ingediend voor experimenten met selectie van studenten, collegegelddifferentiatie, flexibele toelating en honoursprogramma’s beoordeeld. Vervolgens heeft de commissie de experimenten gemonitord en na twee tussenreportages vandaag het eindrapport gepresenteerd. Minister Plasterk komt over enkele maanden met een reactie op het rapport.' dat meldt het Ministerie van OCW deze week bij de publicatie van het Eindrapport Commissie 'Ruim baan voor Talent'. Alleen al het feit dat de Minister pas over 'enkele maanden' zijn reactie geeft, zegt genoeg over de inhoud van dit uitgebreide rapport.

Om toch ook even stil te staan bij hét onderwerp dat voorafgaand aan dit rapport al het meeste stof deed op waaien: 'de verhoging van de collegegelden', het advies van de Commissie luidt: 'De commissie adviseert door te gaan met nieuwe experimenten met verhoging van het collegegeld bij zowel bachelor- als masteropleidingen om meer zicht te krijgen op de toegankelijkheid van deze opleidingen. De experimenten moeten goed gemonitord worden.' Geen commentaar.

'Geen commentaar' ook omdat juist de bijlagen van dit rapport zo interessant zijn. Ik heb deze bijlagen gescand en haal er 2 resultaten uit, resultaten die (ook) naar voren kwamen tijdens het 'experimenteren' van de Commissie. (nb: het kunnen dan wel 'experimenten' zijn, om hun bevindingen te toetsen, deze laten tevens een goed beeld zien van de samenstelling van de studentenpopulatie)

Allereerst de studentenkenmerken, kenmerken zoals 'geslacht', 'leeftijd', 'etniciteit', 'burgerlijke staat' etc. Algemene conclusie: 'Een aantal experimenten kent een relatieve oververtegenwoordiging van vrouwen: Fysiotherapie, Bachelor University College Maastricht, Liberal Arts & Sciences, Logopedie en Recht UM. Bestuurskunde aan de UvT en International Business Administration worden juist vaker door mannen gekozen.' Bij het toekomstig Werven van Talent in bepaalde sectoren kan uw organisatie zich in haar media uitingen dus het best richten op vrouwen!

Sommige uitkomsten bij deze kenmerken zijn logisch, zo is 36% van de studenten aan de International Business Administration opleiding allochtoon. Vaak betreft het hier ook buitenlandse studenten die, (vaak) jammer genoeg, tijdelijk in Nl. zijn. Andere uitkomsten zijn minder logisch of misschien zelfs minder relevant, zo is 100% van de studenten 'Recht' bij de Universiteit van Maastricht alleenstaand (.......).

Een ander belangrijk resultaat betreft de studentenprofielen: 'De vijf onderscheiden profielen zijn: idealisten (‘studeren om de maatschappij te verbeteren'), vakgeïnteresseerden (‘studeren om meer kennis te vergaren voor een bepaald vak'), zelfontplooiers (‘jezelf ontwikkelen als mens'), normatieven (‘studeren omdat dat nu eenmaal van je wordt verwacht') en statuszoekers (‘studie als instrument voor gouden toekomst').' Kijk da's ook een leuk neven-resultaat; MASLOW kan tevreden zijn.

Conclusie: 'Waar de studentprofielen relatief gelijk vertegenwoordigd zijn in de Referentiegroep, zien we bij de experimentopleidingen meer variatie. Onder de Honourstudenten zien we bijna geen normatieven, hier zijn idealisten, vakgeïnteresseerden en zelfontplooiers meer te vinden. Bestuurskunde UU kent een oververtegenwoordiging van statuszoekers in hun studentenpopulatie. Die zien we ook als grootste groep terug bij de Bestuurskundestudenten UvT, hier echter wordt dat aantal op de voet gevolgd door normatieven en idealisten. Onder de studenten Fysiotherapie vinden we met name vakgeïnteresseerden en idealisten. Op de Hogere hotelschool herkent bijna de helft van de studenten zich het meest in het profiel van de statuszoeker, bij de opleiding International Business Administration is dat zelfs meer dan de helft. Het Bachelor University College Maastricht, de opleidingen Liberal Arts & Sciences, Recht UM en Techniek RuG hebben relatief veel zelfontplooiers onder hun studenten. Bij de Logopediestudenten zien we met name studenten met een idealistenprofiel. Bij Media en Entertainment Management juist weer overwegend statuszoekers en normatieven.'

De 'kenmerken' zijn handig voor uw Werving & Selectie, de 'profielen' zijn ultiem! Als uw organisatie nu weet van welke opleiding dat zij studenten wil werven dan kunt u uw W&S campagne daar perfect op afstemmen.

Met dank aan Benk c.s.! (& laten we maar niet te lang stil staan bij die collegegelden)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

You Never Miss Your Water Till Your Well Runs Dry
[...] muziek te parafraseren), SHRM, de ‘verdwenen manager’, Motiveer!, The Big Blue Hole, studentenprofielen, Rendement!, natuurlijk: Commitment, Planning, Actie, Evaluatie en tot slot: ‘I’ve Seen [...]