Nieuwe stikstofplannen raken ook transportsector

Ondanks de coronacrisis komt het kabinet binnenkort met een miljardenplan om de uitstoot van stikstof tot 2030 fors te verminderen en de natuur te versterken. Om de streefwaarde te realiseren, is een stikstofdepositiereductie in 2030 nodig.

 

Aanscherping normen

In het wegverkeer (zowel personen- als vrachtverkeer) zal een daling plaatsvinden als gevolg van de verdere aanscherping van Europese emissienormen voor nieuwe voertuigen en doordat oudere meer vervuilende voertuigen (geleidelijk) vervangen worden door nieuwere schonere voertuigen. De stikstofemissies binnen de sector mobiliteit zullen naar verwachting van het PBL, in 2030 op basis van ingezet beleid met circa een derde afnemen. In de sector mobiliteit worden bronmaatregelen voor stikstofreductie genomen in de scheepvaart en elektrisch taxiën. Daarnaast wordt voorzien in gerichte handhaving van defecte en gemanipuleerde AdBlue systemen van vrachtwagens.

Zero emissie bouwen

In de bouwsector worden de komende drie jaar gebiedsgerichte pilots met zero emissie mobiele werktuigen uitgevoerd. Deze pilots kunnen worden ingezet bij bouwprojecten, waaronder woningbouw, utiliteitsbouw en GWW-projecten in stedelijk gebied en nabij Natura 2000-gebieden, om ze doorgang te laten vinden. De mate waarin de inzet en opschaling van nul-emissie werktuigen verder zal worden bevorderd en omvang van stikstofmiddelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld, zal op een later tijdstip worden bepaald op basis van de uitkomsten van de pilots.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Teun Wolters
Het beleid voor het wegvervoer doet me denken aan de roep om 'smart freight leadership'. Niet alleen de overheid moet met beleid komen. Dat beleid is naar zijn aard nogal generiek (geldend voor alle betrokken bedrijven). 'Smart freight leadership' (ook te noemen: duurzaam goederenvervoer) door bedrijven is hard nodig; dat leidt tot verantwoordelijkheid voor de vermindering van brandstoffen (vooral fossiele brandstoffen), optimalisering van logistieke ketens en tot effectieve vormen van samenwerking en standaardisering. Deze vorm van leiderschap speelt op verschillende niveaus: lokaal, nationaal, regionaal en op wereldschaal.
Zie: Sophie Punte and Floor Bollee 'Towards smart freight leadership' in: J.J. Bouma and T. Wolters (Editors) (2019) Corporate Sustainability - The Next Steps Towards a Sustainable World (Routledge). Chapter 5.