Motivatie en leren zijn nauw met elkaar verbonden

Een medewerker die niet gemotiveerd is om een taak te doen die jij als manager belangrijk vindt, hoeft geen luie werker te zijn! Hij wil zich waarschijnlijk wel inzetten op het werk, maar dan voor taken waarbij hij zijn kwaliteiten kan inzetten of die een doel hebben dat hem motiveert. Het is erg belangrijk dat je serieus, belangstellend en niet veroordelend met deze signalen omgaat. Natuurlijk mag je er feedback op geven, maar dat zal altijd een begin moeten zijn van een coachend gesprek waarin je op zoek gaat naar de wortel van de motivatieproblemen. Hoe gemotiveerder uw medewerkers zijn, hoe beter het werk dat ze afleveren. Het succes van uw onderneming hangt nauw samen met de mate waarin u er in slaagt hen te inspireren.

5 tips voor het motiveren van uw personeel.

 1. Wees duidelijk over wat u verwacht
  Geef duidelijk aan wat de verwachtingen zijn die u van de werknemers heeft en welke eisen u stelt aan de uit te voeren werkzaamheden.
 2. Creëer een prettige werkomgeving
  Zorg dus voor een goede werksfeer. Vind uit wat voor uw medewerkers belangrijk is. Probeer spanningen en onvrede tijdig te signaleren en weg te nemen. Het soort werk dat moet worden gedaan stelt doorgaans eisen aan de werkplek. Zorg dat deze een soepele uitvoering van de werkzaamheden bevordert.
 3. Betrek werknemers bij het bedrijf
  Laat werknemers meedenken en reageer daarop. Het motiveert medewerkers als zij zien dat er iets met hun input wordt gedaan.
 4. Geef vertrouwen
 5. Stem uw benadering af op de medewerker
  Een effectieve leidinggevende stemt zijn benadering af op de bereidheid en bekwaamheid van de medewerker om een specifieke taak uit te voeren. Als een medewerker zeer gemotiveerd en deskundig is om een opdracht te realiseren, is delegeren het meest effectief. Bij een medewerker met weinig kennis en ervaring zult u meer gedetailleerde opdrachten moeten geven en de voortgang moeten controleren. Is een medewerker gemotiveerd, maar twijfelt hij over zijn kunnen, overtuig hem dan dat hij het kan. Kan hij het wel, maar is hij minder gemotiveerd, overleg dan met hem hoe het werk het beste kan worden gedaan en vraag hem daarin zelf met suggesties te komen.

Motivatie en leren zijn nauw met elkaar verbonden!
Competentiemanagement heeft niet het groeien van medewerkers en organisatie tot gevolg! Hiervoor moet men zich tot echt richten op het ontwikkelen van competenties. Dit heeft immers direct (positieve) effecten op bijvoorbeeld ziekteverzuim en productiviteit. In plaats van competentiemanagement wordt het competentiegericht ontwikkelen!

Leren in de betekenis van ‘competenties ontwikkelen’ is een proces dat de door Kolb beschreven fasen: ervaren, observeren, analyseren en toepassen, ervaren et cetera (de zogenaamde leercyclus) doorloopt. Het maakt niet uit op welk punt in de cyclus het leerproces begint, maar als de cyclus volledig wordt doorlopen is het gevolg dat de medewerker competenter wordt en daardoor betere resultaten behaalt. Motivatie en leren zijn nauw met elkaar verbonden.

De vijf motivaties die aanzetten tot leren zijn:

1. fysieke behoefte leidt tot experimenteren
Vanuit een fysieke behoefte leert iemand door te experimenteren. Leren door fouten te mogen maken. Als de leercyclus van Kolb wordt doorlopen, en iemand evalueert wat het resultaat is, wordt iedere volgende poging succesvoller.

2. routinevorming verhoogt veiligheid
De behoefte aan veiligheid stimuleert nuttige routines op te bouwen. Er wordt hierdoor lering getrokken uit de ervaring die men rijker is geworden door te experimenteren. De ‘best practices’ worden herhaald.

3. imiteren ontstaat vanuit sociale behoefte
Als iemand de kunst bij anderen kan afkijken, kunnen competenties worden verworven die hij niet eerst zelf heeft hoeven uitvinden. Dit leren door te imiteren is pas mogelijk wanneer iemand daartoe fysiek in staat is (niveau 1) en een aantal nuttige routines heeft geleerd (niveau 2). Het verlangen om er bij te horen, stimuleert het gedrag van andere leden na te volgen.

4. feedback kan behoefte aan waardering vervullen
Wanneer iemand zijn plaats in de groep heeft ingenomen, leert hij vervolgens vanuit de behoefte aan waardering op de gevolgen van zijn gedrag te anticiperen. Door corrigerende feedback ervaart hij welk gedrag wel of juist niet wordt geapprecieerd en gaat hij hierop anticiperen.

5. door zelfontplooiing ontstaat eigen identiteit
Wanneer iemand in staat is zich volgens de regels te gedragen, dan stimuleert de behoefte aan zelfontplooiing hem vervolgens het beste uit zichzelf te halen.  (door Maslow)

Bewustzijn
Wanneer de leercyclus van Kolb consequent wordt doorlopen, maakt dit vanzelf steeds complexere vormen van leren mogelijk. Men moet een niveau in belangrijke mate beheersen voordat een complexere manier van leren mogelijk wordt. Iemand iets leren lukt beter door op zijn behoeften in te haken. Hij is dan al gemotiveerd om deze te vervullen. We hoeven hem alleen nog te laten ontdekken hoe hij dat kan doen op een manier die beter binnen het team of de organisatie past. We houden hierdoor zakelijk en menselijk in balans. Dan is leren voor een medewerker niet alleen leuk omdat hij leert wat hij het meest nodig heeft, maar ook zinvol omdat hij steeds meer voor anderen kan gaan betekenen.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (Uit MensCentraal; Een nieuwe visie op competentieontwikkeling door: Monique Dankers - Van der Spek)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Competentie management